Täzelikler

Paýtagtymyzda halkara pudaklaýyn sergi-ýarmarka we maslahat geçirilýär

31.05.2020
1590952708
Şu gün paýtagtymyzda halkara sergi-ýarmarkasy açyldy. Ol ýurdumyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenil...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

29.05.2020
1590784766
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

28.05.2020
1590686272
Şu gün Türkmenistanyň hem-de Owganystanyň daşary işler ministrleri wideomaslahat görnüşinde hormatly Prezidentimiz Gu...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar

27.05.2020
1590609909
Şu gün Daşary işler ministrliginde Fransiýanyň «Total» kompaniýasynyň uly wise-prezidenti Stefan Mişel bilen wideoara...

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzyň düzümlerini döwrebaplaşdyrmagyň barşy bilen tanyşdy

27.05.2020
1590610829
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň h...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar

26.05.2020
1590518888
Şu gün Daşary işler ministrliginde german ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň müdirliginiň başlygy Oliwer Hermes we ...

«Ak şäherim Aşgabat» atly köpugurly halkara sergi

25.05.2020
1590436864
Şu gün paýtagtymyzda «Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergisi geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Gurban...
  • Image
  • Image

Bitarap Watanymyz — Türkmenistanyň şanyna baýramçylyk konserti

18.05.2020
1589830288
Şu gün Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli «Aşgabat» aýdym-saz merkezinde ýurdumyz...
  • Image
  • Image
  • Image
  • ImageDaşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahat


Image

Şu gün BMG-niň Aşgabatdaky wekilhanasynyň binasynda onlaýn görnüşde BSGG-niň Ýewropa sebiti boýunça edarasynyň hemişelik komitetiniň 4-nji mejlisi geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça wideoforuma ýurdumyzyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň wekilleri gatnaşdylar.

Bellenilişi ýaly, milli saglygy goraýyş boýunça maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirýän Türkmenistanyň tejribesi Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy tarapyndan nusgalyk diýip ykrar edildi hem-de öwrenmek üçin beýleki ýurtlara teklip edildi.

Milli Liderimiz tarapyndan işlenilip taýýarlanylan «Saglyk» Döwlet maksatnamasy, onuň yzygiderli durmuşa geçirilmegi ýurdumyzyň raýatlarynyň saglygyny goraýyş ulgamyny halkara ülňüleriniň derejesine çykardy. Saglygy goraýyş ulgamynda toplumlaýyn özgertmeleri amala aşyrmagyň çäklerinde Türkmenistan lukmançylyk işgärlerini we ylmy işgärleri taýýarlaýyş ulgamyny yzygiderli kämilleşdirmek bilen, saglygy goraýyş ulgamynda tejribe alşylmagyna ýardam berýän halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine uly üns berýär.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen görülýän anyk çäreleriň hatarynda öňüni alyş işleriniň güýçlendirilmegi, döwrebap lukmançylyk tehnologiýalarynyň we enjamlarynyň, jemgyýetimize sagdyn durmuş ýörelgeleriniň işjeň ornaşdyrylmagy, aýratyn-da ýaşlaryň arasynda köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketiniň wagyz edilmegi ýaly çäreler bar.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm