Täzelikler

Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak ýurdumyzy ösdürmegiň möhüm guralydyr

14.07.2020
1594751276
3-nji iýulda birinji ýarym ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

09.07.2020
1594321922
Şu gün Bilim ministrliginiň Innowasion maglumatlar merkezinde göni wideoaragatnaşyk arkaly ÝUNESKO-nyň bilimde maglum...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

08.07.2020
1594229276
Şu gün Türkmenistanyň we Türkiýäniň degişli pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň onlaýn görnüşdäki gepleşikleriniň çäklerinde...

Milli Liderimiziň durmuşa geçirýän «Açyk gapylar» syýasatynyň ugry bilen

06.07.2020
1594054754
Şu gün Daşary işler ministrliginde şu ýylyň birinji ýarym ýylynda Türkmenistanyň daşary syýasat işiniň jemlerine bagy...

Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlanyldy

30.06.2020
1593545745
Birleşen Milletler Guramasynyň Ştab-kwartirasy ýerleşýän Nýu-Ýork şäherinden hoş habar gelip gowuşdy — 2020-nji ýylyň...

Çörek diňe bir möhüm iýmit bolman, eýsem, tebigatyň ynsana beren mukaddes peşgeşidir

30.06.2020
1593544783
Türkmen gallaçylary ajaýyp zähmet ýeňşini gazandylar: olar 1 million 400 müň tonnadan gowrak azyklyk bugdaýy ýygnap, ...

Daşoguz welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara

22.06.2020
1592766512
Gadyrly Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylar! Hormatly watandaşlar! Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda her ...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar

19.06.2020
1592602219
Şu gün ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-rus Hökümetara toparynyň wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky m...«Türkmenpoçta» kompaniýasy onlaýn-hyzmatlaryň çägini giňeldýär


Image

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşygy kompaniýasy ilata edilýän hyzmatlaryň sanawyny artdyrýar. Aragatnaşyk bölüminiň üsti bilen Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň jerimeler baradaky kararyny raýatlaryň öýüne eltip bermek hyzmaty guraldy hem-de kompaniýanyň täzelenen www.turkmenpost.gov.tm saýtynda onlaýn görnüşde ýa-da aragatnaşyk bölümlerinde tölemäge mümkinçilik döredildi.

Habary getiren hat gatnadyjy hem POS-terminal arkaly tölegi nagt däl görnüşde kabul edip biler. Tölegiň edilendigi baradaky maglumat elektron görnüşde degişli edara iberiler.

«Türkmenpoçta» bilen Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň özara hereketiniň çäklerinde awtoulaglaryň eýeleri diňe bir jerimeleri däl, eýsem awtoulagy resmileşdirmek, sürüjileriň synag tabşyrmagy, tehniki gözegçilikden geçmegi we ş.m. babatda tölegleri hem töläp bilerler.

Kompaniýanyň täzelenen saýtynda ondan peýdalanyjylar «Şahsy kabinet» hyzmaty arkaly jerimeleri, jemagat hyzmatlary üçin tölegleri we beýleki hyzmatlaryň onlaýn-töleglerini geçirip bilerler. Munuň üçin gerekli maglumatlary girizmek ýetikdir. SMS-habar tölegiň geçendigini tassyklar.

Demir ýol peteklerini satyn almak, Bütindünýä poçta birleşigine girýän dünýäniň islendik ýurduna çaltlaşdyrlan poçta ugratmalaryny ibermek hem hem kompaniýanyň hyzmatlarynyň sanawyna girýär. «Türkmenpoçtanyň» saýtynda nagt däl görnüşde töleg geçirmek we harytlary öýe getirtmek hyzmatlaryndan peýdalanmak mümkinçiligi hem bar.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm