Täzelikler

Türkmenistan bilen Russiýanyň Astrahan oblastynyň arasynda gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy

19.09.2020
1600515119
18-nji sentýabrda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Batyr Nyýazlyýewiň...
 • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Ykdysady üstünlikleriniň sergisine we sanly ykdysadyýet boýunça maslahata gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi

19.09.2020
1600460536
Hormatly sergä we maslahata gatnaşyjylar! Eziz watandaşlar! Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenista...

Ýurdumyzyň dokma kärhanalarynyň firma dükanlarynyň sany artýar

17.09.2020
1600360212
Aşgabatda, Oguz han köçesiniň ugrundaky «Dokmahyzmat» Döwlet kärhanasynyň ýanynda pudagyň kärhanalarynda öndürilýän ö...
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Hökümetara türkmen-gazak toparynyň mejlisi

17.09.2020
1600368085
Şu gün Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gazak toparynyň nobatdan daşary mejli...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeşligi

15.09.2020
1600191712
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prez...

Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Owganystandaky ýagdaýy kadalaşdyrmak boýunça gepleşiklerde çykyş etdi

12.09.2020
1599911023
Şu gün Katar Döwletiniň paýtagty Doha şäherinde 30-a golaý ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, halkar...

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy işgärlerine

12.09.2020
1599861573
Hormatly gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy işgärleri! Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe büt...

“Ak kerweniň” ak ýoly

09.09.2020
1599673500
9-njy sentýabrda Türkmenistanda pagta ýygymyna girişildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata ...
 • Image
 • ImageSagdyn durmuş ýörelgesi berkidilýär


Image

Ynsan saglygyny berkitmek, adamlaryň döredijilikli zähmet çekmegi we gowy dynç almagy üçin şertleri döretmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň möhüm ugrudyr. Soňky ýyllarda Türkmenistanda saglyk ulgamyny, şol sanda sagaldyş-şypahana dynç alyş we sport ulgamyny ösdürmek boýunça ägirt uly işler durmuşa geçirildi.

Paýtagtymyzda hem-de Diýarymyzyň welaýatlarynda ajaýyp şypahanalar, bedenterbiýe we sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak üçin zerur enjamlar bilen üpjün edilen döwrebap sport toplumlary bar. Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesi munuň aýdyň mysalydyr. Onuň düzümine ähli görkezijileri boýunça ýokary halkara ölçeglere kybap gelýän dürli maksatly onlarça desga girýär.

Şu günler Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, ýurdumyzyň ýolbaşçy düzümi hem zähmet dynç alşynda bolýar. Milli Liderimiziň göreldesine eýerip, Mejlisiň Başlygy, wise-premýerler, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary dynç alyşlaryny işjeň we saglyk üçin peýdaly geçirmäge çalyşýarlar. Olar dürli sport oýunlaryny we çärelerini guraýarlar, sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlara gatnaşýarlar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, işjeň, netijeli dynç alyş, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak, sagdyn iýmitlenmek, gün tertibini berjaý etmek — bularyň ählisi adamlaryň saglygyny pugtalandyrmak üçin zerur şertlerdir.

Döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda işlenilip taýýarlanylan «Saglyk» Döwlet maksatnamasynda ilaty ýokary hilli lukmançylyk hyzmaty bilen üpjün etmek bilen bir hatarda, häzirki zaman öňüni alyş çäreleri möhüm wezipeleriň hatarynda kesgitlenildi.

Ähli ulgamlarda we pudaklarda, şol sanda saglygy goraýyşda giňden ulanylýan sanly tehnologiýalar onuň üçin täze mümkinçilikleri açýar. Elbetde, şunda bedenterbiýe we sport bilen yzygiderli meşgullanmaga aýratyn orun degişlidir.

Diýarymyzda raýatlaryň saglygyny goramak ulgamy ylmy esasda guralýar, bu olaryň talabalaýyk dynç alşyny üpjün etmekde hem şeýledir. Dynç alyş ulgamyny döwrebaplaşdyrmak, şypahana-dynç alyş merkezlerinde hyzmatlaryň görnüşlerini giňeltmek milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuş syýasatynyň möhüm ugry bolmak bilen, diňe adamyň saglygyny berkitmäge ýardam etmän, eýsem, işe ukyplylygyny-da ýokarlandyrýar.

Hormatly Prezidentimiz bu ulgamyň ösdürilmegine örän uly üns berip, şu ugra köp mukdarda serişdeleri gönükdirýär. Bu bolsa ykdysady nukdaýnazardan hem, durmuş nukdaýnazaryndan hem halkymyzyň saglygyna — ýurdumyzyň adam baýlygyna gönüden-göni maýa goýumlarydyr.

Daşky gurşawy goramaga, ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrmaga gönükdirilen köpugurly özgertmeler hem adamlaryň durmuşy, zähmet çekmegi we dynç almagy üçin amatly şertleri döretmäge ýardam edýär.

Diýarymyzda şypahana-dynç alyş ulgamy ýurdumyzdaky we daşary döwletlerdäki tejribäniň iň gowularyny özünde jemleýär. Bu ýerde melhemli mineral çeşmeler — suw we palçyk bilen bejermek usullary, ýerli ösümliklerden taýýarlanylan dermanlyk serişdeleri we beýleki tebigy serişdeler giňden ulanylýar. Şolar bedeni pugtalandyrmaga, saglygy dikeltmäge, adamyň kesellere garşy durmak ukybyny ýokarlandyrmaga ýardam edýär.

Mahlasy, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň üstünlikli amala aşyrylýan durmuş syýasatynyň netijesinde, häzir Türkmenistanda göwnejaý derejede dynç almak we zähmet rugsadyny peýdaly geçirmek, netijede, mähriban topragymyzyň melhem güýjünden kuwwatlanyp, Garaşsyz Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine mundan beýläk-de döredijilikli zähmet çekmek üçin ähli şertler döredildi.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm


 • Image
 • Image