Täzelikler

Türkmenistan bilen Russiýanyň Astrahan oblastynyň arasynda gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy

19.09.2020
1600515119
18-nji sentýabrda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Batyr Nyýazlyýewiň...
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Ykdysady üstünlikleriniň sergisine we sanly ykdysadyýet boýunça maslahata gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi

19.09.2020
1600460536
Hormatly sergä we maslahata gatnaşyjylar! Eziz watandaşlar! Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenista...

Ýurdumyzyň dokma kärhanalarynyň firma dükanlarynyň sany artýar

17.09.2020
1600360212
Aşgabatda, Oguz han köçesiniň ugrundaky «Dokmahyzmat» Döwlet kärhanasynyň ýanynda pudagyň kärhanalarynda öndürilýän ö...
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Hökümetara türkmen-gazak toparynyň mejlisi

17.09.2020
1600368085
Şu gün Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gazak toparynyň nobatdan daşary mejli...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeşligi

15.09.2020
1600191712
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prez...

Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Owganystandaky ýagdaýy kadalaşdyrmak boýunça gepleşiklerde çykyş etdi

12.09.2020
1599911023
Şu gün Katar Döwletiniň paýtagty Doha şäherinde 30-a golaý ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, halkar...

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy işgärlerine

12.09.2020
1599861573
Hormatly gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy işgärleri! Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe büt...

“Ak kerweniň” ak ýoly

09.09.2020
1599673500
9-njy sentýabrda Türkmenistanda pagta ýygymyna girişildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata ...
  • Image
  • ImageDaşoguzyň «Çeper» tikinçilik fabrigi mekdep goştorbalarynyň önümçilgini özleşdirdi


Image

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguzdaky «Çeper» tikinçilik fabriginde önümiň täze görnüşi – mekdep rýukzaklarynyň ilkinji tapgyry çykaryldy. Olaryň dizaýnyny kärhananyň hünärmenleri işläp taýýarladylar.

Täze önüm ýurdumyzda öndürilýän dürli reňkli berk materialdan taýýarlanylýar. Okuwçylaryň goştorbalrynyň ilkinji tapgyry eýýäm ýurdumyzyň ýöriteleşdirilen ýarmarkalarynda we söwda nokatlarynda ýerlenildi.

Şeýle hem okuw ýylynyň başlanmagyna gabatlanyp zähmet sapagy üçin oglanjyklaryň we gyzjagazlaryň okuw eşikleri taýýarlanyldy. «Çeper» tikinçilik fabriginde tikilýän okuwçylar üçin eşiklerdir aksessuarlar ýurdumyzyň umumy bilim berýän mekdepleriniň 528-si hereket edýän demirgazyk sebitinde uly islegden peýdalanýar.

Kärhanada döwrebap ýörüte enjamyň bolmagy we oýlanşykly marketinig alyjylaryň arasynda islegli egin-eşikleriň, ýorgan-düşek daşlyklaryň we hojalykda ulanylýan dokma önümleriniň giň görnüşini çykarmaga mümkinçilik berýär.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm