Täzelikler

Türkmenistan bilen Russiýanyň Astrahan oblastynyň arasynda gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy

19.09.2020
1600515119
18-nji sentýabrda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Batyr Nyýazlyýewiň...
 • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Ykdysady üstünlikleriniň sergisine we sanly ykdysadyýet boýunça maslahata gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi

19.09.2020
1600460536
Hormatly sergä we maslahata gatnaşyjylar! Eziz watandaşlar! Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenista...

Ýurdumyzyň dokma kärhanalarynyň firma dükanlarynyň sany artýar

17.09.2020
1600360212
Aşgabatda, Oguz han köçesiniň ugrundaky «Dokmahyzmat» Döwlet kärhanasynyň ýanynda pudagyň kärhanalarynda öndürilýän ö...
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Hökümetara türkmen-gazak toparynyň mejlisi

17.09.2020
1600368085
Şu gün Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gazak toparynyň nobatdan daşary mejli...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeşligi

15.09.2020
1600191712
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prez...

Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Owganystandaky ýagdaýy kadalaşdyrmak boýunça gepleşiklerde çykyş etdi

12.09.2020
1599911023
Şu gün Katar Döwletiniň paýtagty Doha şäherinde 30-a golaý ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, halkar...

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy işgärlerine

12.09.2020
1599861573
Hormatly gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy işgärleri! Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe büt...

“Ak kerweniň” ak ýoly

09.09.2020
1599673500
9-njy sentýabrda Türkmenistanda pagta ýygymyna girişildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata ...
 • Image
 • ImagePekinde Türkmenistanyň syýahatçylyk mümkinçilikleri bilen tanyşdyryldy


Image

Türkmenistanyň HHR-daky ilçisi Parahat Durdyýew bilen söwda wekili Ş. Batyrow Hytaýyň hyzmatlar söwdasy -2020 halkara ýarmarkasynyň (CIFTIS-2020) meýdançasynda geçirilen Hyzmatdaşlyk we syýahatçylygy ösdürmek boýunça bütindünýä maslahatyna gatnaşdylar. Foruma gatnaşmaga çakylyk syýahatçylyk şäherleriniň Bütindünýä federasiýasyndan (WTCF) gelip gowuşdy, Aşgabat şu ýylyň maý aýynda bu gurama agza boldy.

4-nji sentýabrdan 9-njy sentýabr aralygynda adaty we onlaýn görnüşde şu ýyl ilkinji gezek geçirilýän CIFTIS-2020 iri ýarmarkanyň çäklerinde Hytaýyň hem-de daşary ýurtly kärhanalardyr edaralaryň 18 müňüsiniň hem-de 100 müňden gowrak adamyň gatnaşmagynda dürli çäreler guraldy. 200 müň inedördül meýdançada tematiki bölümleriň 8-sinden ybarat sergi geçirilýär.

4-nji sentýabrda Hyzmatlar söwdasy boýunça ählumumy sammit geçirildi, oňa tanymal syýasy işgärler, halkara guramalarynyň we dünýäniň iri kompaniýalarynyň 500-siniň wekilleri, şeýle hem bu ugurdan esasy hünärmenler gatnaşdylar. HHR-yň Başlygy Si Szinpin wideoaragatnaşygy arkaly oňa gatnaşyjylary ýüzlendi.

Maslahatyň çäklerinde guralan duşuşyklarda hyzmatlar söwdasyny ösdürmegiň, sanly ykdysadyýetiň ugurlary, syýahatçylyk ulgamynda maýa goýum syýasaty we hyzmatdaşlyk ara alnyp maslahatlaşylýar. Şeýle hem pudaklaýyn maslahatlar geçirilýär. COVID-19 pandemiýasy sebäpli ara alnyp maslahatlaşylýan wajyp temalaryň biri – onlaýn-meýdançalarynda söwda geçmeklige ýardam etmek boldy.

CIFTIS-2020 sanly ulgamda hem hereket edip, oňa gatnaşýan kärhanalaryň wirtual sergi zallary we portallary bar, dürli maglumatlar gullugy berilýär, onlaýn-maslahatlary geçirmek üçin şertler döredilen.

Hyzmatdaşlyk we syýahatçylygy ösdürmek boýunça bütindünýä maslahatynyň işine BMG-nyň Bütindünýä Syýahatçylyk guramasynyň (UNWTO), ŞHG-nyň we SŞBG-nyň wekilleri, Pekiniň wise-meri, Türkmenistandan, Kolumbiýadan, Gruziýadan diplomatlar, hyzmatlar, şol sanda sanly hyzmatlar ulgamynda işleýän dürli kompaniýlaryň prezidentleri gatnaşdylar.

Türkmenistanyň ilçisi forumyň syýahatçylyk pudagyna maýa goýumlaryna we onuň diwersifikasiýasyna bagyşlanan jemleýji mejlisinde çykyş etdi, şeýle hem şertnamalara gol çekmek dabarasynyň hormatly myhmany boldy.

Türkmenistanyň diplomatik wekilhanasynyň ýolbaşçysy öz çykyşynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen amala aşyrylýan giň möçberli özgertmelere, hususan-da, topragynda özboluşly taryhy-medeni mirasyň ýadygärlikleri we tebigy gözel ýerler bolan ýurdumyzyň syýahatçylyk mümkinçiligini durmuşa geçirmek boýunça çärelere ünsi çekdi.

Ilçi Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen BMG-nyň Baş Assambleýasynyň Kararnamasyna laýyklykda 2021-nji ýylyň Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýip yglan edilendigini belläp, ählumumy gün tertibiniň wajyp meselelerini çözmek boýunça ýurdumyzyň netijeli we sazlaşykly tekliplerini, şeýle hem Bitaraplygyň 25 ýyllyk temasyny beýan etdi. Bitaraplygyň türkmen nusgasynyň halkara gatnaşyklarynda fenomen we sebitde durnuklylygyň möhüm şerti bolup durýandygy nygtaldy.

Forumyň çäklerinde Türkmenistanyň ilçisiniň WTCF-niň baş sekretary Çen Dong bilen duşuşygy boldy, onda özara gatnaşyklaryň geljegi we ýurdumyzyň beýleki şäherleriniň hem gurama girmek mümkinçiligi ara alnyp maslahatlaşyldy. Parahat Durdyýew jenap Çen Donga Türkmenistanyň Prezidentiniň hytaý dilinde neşir edilen “Atda wepa-da bar, sapa-da” atly kitabyny sowgat hökmünde gowşurdy.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm


 • Image
 • Image
 • Image
 • Image