Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

26.07.2021
27 07 1
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kab...

Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň halkara matematika olimpiadasynda gazanan üstünligi

26.07.2021
23b1ab5dafbb5ec4c41394d51db1c5a92a97ab4621657ad38aee2a348ce9c227
Türkmenistanly mekdep okuwçylary – Nagym Taňrygulyýew, Muhammetmyrat Goçmyradow, Jennet Zamanowa dagy 14-nji iýuldan ...

Türkmenistan «Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanSummit 2021» sammitine gatnaşar

20.07.2021
5b423f5596e96e74e7d18616ee82a2e69f0754d7327f054e632120c5d076f942
28 – 30-njy iýulda Tatarystan Respublikasynda «Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanSummit 2021» atly XII halkara ykdysady s...

Milli Liderimiziň amala aşyrýan «Açyk gapylar» syýasatynyň ugry bilen

15.07.2021
Ecc235896ac7848f53ce5916bd3c14a89f6986ffb6123b31c972bb90f0aa1166
Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, «Merkezi we Günorta Aziýa: sebit özara baglanyşygy. Şertler we müm...

Merkezi we Günorta Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljegini Daşkentde geçiriljek konferensiýa gatnaşyjylar ara alyp maslahatlaşarlar

14.07.2021
8ae887b6fd1727e0adf0260caec25c2236181e96986c03a6c13795fa4f4935af
Iýul aýynyň 15-16-synda Daşkentde geçiriljek “Merkezi we Günorta Aziýa: sebitleýin özara gatnaşyk. Kynçylyklar we müm...

Türkmen-hytaý gatnaşyklary berkeýär

13.07.2021
8c128f19b55223883e7e34d248ba27cfcb44f6c6c76a0176062fb55fc43f6ec1
Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministri Wan I bilen duşuşyg...

Benziniň dünýädäki orny

08.07.2021
63451a1e642dfabd7ea7bc661fc10279f219a2f3426f01fe4d82dca23e2c226c
Dünýä ýurtlarynda benziniň bahasy barada maglumat çap edýän ýörite saýtlar Türkmenistanda oktan derejesi 95 bolan ben...

Hormatly Prezidentimiz “Arkadag” myhmanhanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

29.06.2021
P 003
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gün-günden gözelleşýän ak mermerli paýtagtymyzyň ajaýyp künje...
  • Image
  • ImageGaraşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy işgärlerine


Image


Hormatly gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy işgärleri!

Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bütin ýurdumyzda giňden bellenýän Gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy işgärleriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Garaşsyzlyk ýyllarynda ägirt uly gurluşyk meýdançasyna öwrülen ata Watanymyzda dürli maksatly desgalaryň we binalaryň gurluşygy giň gerim bilen alnyp barylýar. Soňky ýyllarda ýurdumyzda kämil maddy-enjamlaýyn binýatly, dünýä ölçeglerine laýyk gelýän ýerli hususy gurluşyk kärhanalarynyň döredilmegi netijesinde dürli görnüşli, ýokary tehnologiýalara esaslanýan desgalaryň gurluşygy hem indi öz hünärmenlerimiz tarapyndan amala aşyrylýar.

Türkmen gurluşykçylary binalaryň we desgalaryň taslamalaryny taýýarlamakda, gurluşyklary ýokary hilli ýerine ýetirmekde, olaryň bellenen möhletlerde ulanmaga tabşyrylmagyny üpjün etmekde uly tejribe topladylar.

Häzirki döwürde ýurdumyzyň gurluşyk pudagyna örän uly maýa goýumlary gönükdirilýär. Olaryň hasabyna iri önümçilik kärhanalaryny, medeni-durmuş maksatly binalary we desgalary, döwrebap ýaşaýyş jaýlaryny gurmak boýunça giň möçberli taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär.

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak maksady bilen ýurdumyzyň sebitlerinde dürli görnüşli iri senagat desgalarynyň, durmuş maksatly binalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, 2019-njy ýylda gurluşygyna badalga berlen Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň, welaýatlardaky täze obalaryň we şäherçeleriň hem-de Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşyk işleri giň gerim bilen alnyp barylýar.

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy bellenýän 2020-nji ýylda ýüzlerçe dürli görnüşli binalary we desgalary, hususan-da, paýtagtymyz Aşgabat şäherinde ýokary amatlyklary bolan döwrebap ýaşaýyş jaýlaryny, edara binalaryny, myhmanhanalar toplumyny, döredijilik merkezini gurup ulanmaga bermek meýilleşdirilýär.

Häzirki döwürde ýurdumyzda gurluşyk pudagyny kämilleşdirmek, daşary ýurtlardan getirilýän gurluşyk materiallarynyň we harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi döretmek hem-de eksport ugurly harytlaryň mukdaryny artdyrmak, ýerli çig maldan taýýarlanylýan gurluşyk serişdeleriniň görnüşlerini giňeltmek, täze iş orunlaryny döretmek we önümçilige sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak ýaly möhüm wezipeler üstünlikli amala aşyrylýar.

Energetika pudagy hem ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ösüşine uly itergi berýän möhüm pudaklaryň biridir. Bu pudakda amala aşyrylýan özgertmeleriň netijesinde gysga wagtyň içinde täze, kuwwatly elektrik stansiýalary gurlup, ulanmaga berildi. Ýurdumyzyň çäklerinde müňlerçe kilometre uzap gidýän elektrik geçirijileri täzelendi. Daşary ýurtlara iberilýän elektrik energiýasynyň möçberlerini artdyrmak üçin goňşy ýurtlara gidýän ýokary woltly elektrik geçirijileriniň ýüzlerçe kilometri guruldy. Energetika pudagynda durmuşa geçirilýän iri taslamalaryň biri hökmünde Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçirijisiniň taslamasyny hem görkezmek bolar. Bu işleriň ählisiniň türkmen energetikleriniň ýadawsyz zähmeti netijesinde amala aşyrylandygyny bu baýramçylyk gününde aýratyn bellemek guwandyryjydyr.

Döwletimiz elektrik energetikasy pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmaga, ony ýokary bilimli hünärmenler bilen üpjün etmäge, pudaga dünýäniň ösen tehnologiýalaryny ornaşdyrmaga hem uly ähmiýet berýär. 

Biz sebitde durnuklylygyň, parahatçylykly ösüşiň, dostlukly gatnaşyklaryň, dünýäniň ykdysadyýetine işjeň goşulmagyň bähbidine ýurdumyzyň energiýa serişdelerini daşary ýurtly sarp edijilere hem elýeterli etmegi maksat edinýäris. Bu biziň alyp barýan energetika syýasatymyzyň esasy ugurlarynyň biridir.

Ýurdumyzyň elektroenergetika pudagyny has-da ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga, ykdysadyýetimizi pugtalandyrmaga gönükdirmek babatda öňümizde uly wezipeler durýar.

Gurluşyk we energetika pudaklary bilen bir hatarda jemagat hojalygy pudagy hem ýurdumyzyň paýtagtynyň we welaýat merkezleriniň, ilatly ýerleriniň jemagat hyzmatlaryna bolan isleglerini kanagatlandyryp gelýär.

Soňky ýyllarda maddy-enjamlaýyn binýady pugtalandyrylan, zerur bilimlere eýe bolan hünärmenler bilen üpjün edilen jemagat hojalygy pudagynyň alyp barýan işleri hem döwrüň talaplaryna laýyk gelýär. Bu pudagyň işgärleriniň paýtagtymyz Aşgabat şäherini we welaýat merkezlerini göwnejaý derejede saklamak boýunça amala aşyrýan işleri bellenmäge mynasypdyr.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen gurluşykçylarynyň, energetikleriniň we jemagat hojalygy işgärleriniň öz öňlerinde durýan wezipeleri üstünlikli amala aşyrjakdyklaryna berk ynanýaryn.

Hormatly gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy işgärleri!

Sizi Gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy işgärleriniň güni bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, uzak ömür, maşgala abadançylygyny, asuda we bagtyýar durmuş, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň mundan beýläk-de ýokary depginler bilen ösmegi ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm