Täzelikler

“Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2020” atly XXV Halkara maslahaty

24.10.2020
1603631435
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan “Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2020” atly XXV...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

16.10.2020
1602878370
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Halkara walýuta gaznasy we Bütindünýä banky bilen hyzmatdaşlygyň geljegine garaldy

15.10.2020
1602785252
Şu gün ýurdumyzyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde Halkara pul gaznasynyň we Bütindünýä bank toparynyň wekilleri ...

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Hindistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

15.10.2020
1602781482
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kow...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar

08.10.2020
1602183192
Şu gün Türkmenistan — Owganystan — ABŞ formatynda üç ýurduň daşary syýasat edaralarynyň derejesinde wideoaragatnaşyk ...

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

08.10.2020
1602177963
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirz...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar

07.10.2020
1602086601
“Türkmenistan-Özbegistan” işewür geňeşiniň wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen 1-nji mejlisinde köpugurly döwlet...

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

07.10.2020
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Milli Liderimiz russiýaly kärdeşini doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de berk jan saglyk, abadançylyk, dostlukly döwletiň halkynyň bähbidine gönükdirilen ähli başlangyçlarynda täze üs...Ýurdumyzyň dokma kärhanalarynyň firma dükanlarynyň sany artýar


Image

Aşgabatda, Oguz han köçesiniň ugrundaky «Dokmahyzmat» Döwlet kärhanasynyň ýanynda pudagyň kärhanalarynda öndürilýän önümleriň giň görnüşini: Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň çagalar we ulular üçin egin-eşikleri, dürli dokma önümlerini, şeýle hem torbalarydyr aýakgaplary hödürleýän ýörüteleşdirilen dükanlary açyldy.

Ýurduň belli dokma kärhanalarynyň dükançalarynyň açylmagy aşgabatlylara Garaşsyzlyk baýramyna ajaýyp sowgat boldy.

Dokma senagatynyň önümleri, ilkinji nobatda, ilatyň talaplaryny kanagatlandyrmaga gönükdirilendir, şeýle hem harytlaryň şu görnüşinde daşary ýurtlardan getirlýän harytlary ýurdumyzda öndürmek boýunça wezipä hem hötde gelýär. Bu harytlar ekologiýa taýdan arassalygy, gelşikli dizaýny we ýokary hili, şeýle hem moda ýörelgelerine laýyklygy hem-de bahasynyň elýeterligi bilen alyjylaryň arasynda uly islegden peýdalanýar.

Täze dükanlara syn edeniňde, ilki bilen olaryň owadan bezegi, söwda zalynyň amatly ýerleşdirilişi hem-de marketing wezipeleriň we önümleriň stilistik aýratynlyklarynyň içki bezeginiň ýörelegesine sazlaşykly utgaşygy göze ilýär. Ýene bir bellenilmeli ýagdaý, dürli harytlary, egin-eşikleri we aýakgaplary teklip edýän söwda nokatlarynyň bir-birine golaýlygy maşgala bolup söwda etmäge gowy mümkinçilik döredýär. Hoşamaý we mylakatly satyjy-maslahatçylar kreatiw ideýalaryň hem-de harytlaryň arasyndan özüňe gerek zady aňsat tapmaga kömek edýärler.

Güýzki eşiklerde kežual usuly agdyklyk edýär: oňaýly, dünýä modasynyň belli ýörelgeleri bilen milli bezegler gelşikli sazlaşyk döredýär. Kärhanalaryň dizaýnerleri nah we garyşyk matalardan çagalar hem-de ulular üçin ýokary hilli önümleri işläp taýýarlapdyrlar.

Dokma önümleriniň arasynda zenan köýnekleri, jalbarlar, jinsi «duetleri», gysga jalbarlar, erkek adamlar üçin ýeňli we ýeňsiz köýnekler, zenanlar üçin ýeňsiz ýeňil köýnekler we beýleki egin-eşikler, ýumşak matadan daşlyklar hem-de başga-da ençeme haryt bar.

Gypjagyň dokma kärhanasynda öndürilýän «Bürgüt» nyşanly sport eşikleriniň dürli görnüşleri satuwa çykarylypdyr.

-Biz ýurtda köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini wagyz etmäge ýardam etmäge çalyşýarys. Bu ugur kärhanamyzyň esasy strategiýalarynyň biridir – diýip modelçi Mähri Lolykowa gürrüň berýär.-- Ilkinji dükanymyzyň açylyşyna gabatlap, biz gelşikli sport eşiklerini taýýarladyk, oňa alyjylar gowy baha bererler diýip umyt bildirýäris.

Paýtagtymyzyň dokma toplumy Aşgabatda açylan dükanyndan başga-da, kärhananyň önümlerini ilerletmek üçin wirtual meýdança bilenem tanyşdyrdy. nusay.com.tm saýtynyň «dükan» bölüminde täze eşikleriň giň görnüşi teklip edilýär.

Pudagyň kärhanalarynyň köpüsinde onlaýn-tabşyryklar arkaly müşderiler bilen işleşmegiň ýola goýlandygyny aýtmak gerek. nusay.com.tm internet-dükanynyň meşhurlyk gazanandygyny bellemeli, ýakyn günlerde ol täzelenen dizaýnda çykar.

«Aýakgap» dükançasy hem «Türkmen Galkan» aýakgap fabriginiň zenanlar, erkekler, çagalar üçin nusgawy ülňüli hem-de sport aýakgaplarynyň güýzki görnüşlerini teklip edýär.

-Önümiň täze tapgyryny döredenimizde biz möwsümleýin talaplary we alyjylarymyzyň isleglerini göz öňünde tutup, hil-rahatlyk-oňaýlylyk ýaly marketing ýörelgesinden we sazlaşykly baha syýasatdan ugur alýarys – diýip kärhananyň baş modelçisi Şemşat Orazowa gürrüň berýär.

«Altyn Asyr» söwda belgisiniň dükany ýaşajyk müşderiler üçin pudagyň kärhanalarynyň sekizisiniň dürli reňkli her hili matadan tikilen önümlerini: jinsileri we ýaz-güýz geýilýän lybaslary, gyzjagazlar üçin köýnekleri, oglanjyklaryň köýneklerini, jalbarlary, hojalykda ulanylýan dokma önümlerini we sport eşiklerini, bäbäjikler we körpeler üçin eşikleri, şeýle hem ýumşak oýunjaklary, okuwçylar we mekdep ýaşyna ýetmedik çagalar üçin oňaýly hem gelşikli rýukzaklary we torbalary teklip edýär.Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi
Elekton gazety "Altyn Asyr"
turkmenistan.gov.tm


  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image