Täzelikler

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi

22.01.2020
1579730753
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berd...

Türkmenistanda Kipr Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

21.01.2020
1579628416
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa şu gün Kipr Respubl...

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy: şanly senäniň hormatyna täze saýt

20.01.2020
1579467698
«Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halk...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

17.01.2020
1579291783
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdak...

2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygarynyň şanyna dabara

16.01.2020
1579195332
Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Bitaraplygy - dünýä metbugatynda

15.01.2020
1579114563
Şu günler daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ünsi 2020-nji ýylyň ähmiýetli wakasy bolan Türkme...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara maslahatyna gatnaşdy

14.01.2020
1579035561
Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Türkmenistan we halkara gurama...

«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi polimer turbalary çykarmagy özleşdirdi

13.01.2020
1579012095
«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi diametri 110 millimetrden 630 millimetre çenli uniwersal himiki durnuklylygy we 50 ...ADAM HAKDA ALADA


Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynyň işini we hukuk binýadyny has-da kämilleşdirmek, ony halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyk getirmek boýunça saldamly işler durmuşa geçirilýär. Häzirki döwürde ýurdumyz iň iri we abraýly halkara guramalaryň biri bolan BMG we onuň ýöriteleşdirilen edaralary, şol sanda Halkara zähmet guramasy bilen köpugurly hyzmatdaşlygy amala aşyrýar. Türkmenistan döwletimiziň 1993-nji ýylda bu guramanyň agzalygyna kabul edilendigini we onuň ähli binýatlyk konwensiýalaryna, şol sanda 144-nji «Üçtaraplaýyn maslahatlaşmalar hakynda (halkara zähmet kadalary)» Konwensiýa goşulandygyny bellemek zerurdyr. Bu Konwensiýa HZG-niň döredilmeginiň esas goýujy ýörelgelerine daýanýan halkara resminama bolup, ol halkara zähmet kadalaryny işläp taýýarlamak we ulanmak maksady bilen, üçtaraplaýyn durmuş hyzmatdaşlygynyň taraplarynyň gatnaşyklaryny kesgitleýär. 2018-nji ýylyň oktýabr aýynda kabul edilen «Durmuş-zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek boýunça üçtaraplaýyn topar hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda taraplaryň arasynda köpçülikleýin gepleşikleriň alnyp barylmagy üçin Durmuş-zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek boýunça üçtaraplaýyn toparyň döwlet derejesinde döredilmegi göz öňünde tutulýar. Toparyň düzümi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan ýörite ygtyýarly edilen döwlet edarasynyň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we işgärleriň beýleki wekilçilikli guramasynyň wekillerinden hem-de iş berijileriň birleşikleriniň we telekeçileriň ygtyýarly wekillerinden ybarat bolup durýar. Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginde 2019-njy ýylyň 25-nji dekabrynda Durmuş-zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek boýunça üçtaraplaýyn toparyň geçiren nobatdaky mejlisi döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ulgamynda görülýän çäreleriň raýatlaryň zähmete, hünäri we iş ýerini seçip almaga bolan konstitusion hukuklaryny amala aşyrmak üçin zerur kepillikleri döretmek, zähmet gatnaşyklarynyň taraplarynyň arasyndaky durmuş hyzmatdaşlygyny ösdürmek baradaky tabşyryklaryny ýerine ýetirmekden ugur alýar. Toparyň mejlisiniň gün tertibinde goýlan meseleler bilen birlikde geljek ýyl üçin topar tarapyndan ýerine ýetirilmeli işleriň meýilnamasy ara alnyp maslahatlaşyldy we kabul edildi. Munuň özi Halkara zähmet guramasynyň ýörelgelerine laýyklykda milli ykdysadyýetimizde mynasyp zähmetiň üpjün edilmegi hem-de durmuş adalatlylygynyň pugtalandyrylmagy üçin oňyn şertleri döredýär. Üçtaraplaýyn durmuş hyzmatdaşlygynda gazanylýan üstünlikler bolsa “Döwlet adam üçindir!” diýen taglymata ýugrulan hormatly Prezidentimiziň alyp barýan durmuş syýasatyny täze rowaçlyklara ýetirer.Türkmenistanyň Zähmet
we ilaty durmuş taýdan
goramak ministrligi.«Türkmenistan» gazeti, № 324 (29590)., 27.12.2019ý.