Täzelikler

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi

22.01.2020
1579730753
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berd...

Türkmenistanda Kipr Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

21.01.2020
1579628416
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa şu gün Kipr Respubl...

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy: şanly senäniň hormatyna täze saýt

20.01.2020
1579467698
«Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halk...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

17.01.2020
1579291783
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdak...

2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygarynyň şanyna dabara

16.01.2020
1579195332
Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Bitaraplygy - dünýä metbugatynda

15.01.2020
1579114563
Şu günler daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ünsi 2020-nji ýylyň ähmiýetli wakasy bolan Türkme...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara maslahatyna gatnaşdy

14.01.2020
1579035561
Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Türkmenistan we halkara gurama...

«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi polimer turbalary çykarmagy özleşdirdi

13.01.2020
1579012095
«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi diametri 110 millimetrden 630 millimetre çenli uniwersal himiki durnuklylygy we 50 ...ZÄHMET KANUNÇYLYGY — DURMUŞ GORAGLYLYGY


Image

Mary welaýat medeniýet köşgünde welaýat zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi, welaýat kazyýeti, TKA-nyň welaýat birleşmesi, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň welaýat komiteti tarapyndan “Zähmet kanunçylygy – durmuş goraglylygy” ady bilen wagyz nesihat maslahaty guraldy. Oňa Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň jogapkär wekilleri, welaýat kazyýetiniň, TKA-nyň welaýat, etrap, şäher birleşmesiniň, welaýat, etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi edaralarynyň TSTP-niň welaýat komitetiniň işgärleri gatnaşdylar.

Maslahaty welaýat zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň başlygy Berdimyrat Gurdow alyp bardy. Maslahatyň dowamynda zähmet kanunçylygyny halk köpçüligine giňden düşündirmeklige bagyşlanan çykyşlara giň orun berildi. Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň jogapkär işgäri Berdimyrat Çaryýew, welaýat kazyýetiniň şikaýatlar we arzalar boýunça bölüm başlygy Jora Durdalyýew, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi geňeşiniň işgäri Durdymyrat Ataýew, welaýat zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň başlygynyň orunbasary Merdan Baýramdurdyýew hem-de zähmet bölüminiň başlygy Döwlet Atdaýew, TKA-nyň welaýat birleşmesiniň bölüm başlygy Sapar Atabaýew çykyş etdiler.

Mary welaýatynda ilatyň iş bilen üpjünçiligi ugrunda alnyp barylýan işleri gowulandyrmak, ilatyň durmuş goraglylygy babatynda dürli pudaklarda zähmet çekýän işgärleriň zähmet kanunçylygyndan habarlylygyny ýokarlandyrmak, iş üpjünçiligi baradaky kada-kanunlaryň hem-de zähmet kanunçylygyny berjaý etmekde jogapkärçiligini ýokarlandyrmak, bu kanunçylygyň kadalaryna pugta eýermek we berjaý etmek çykyşlaryň özenini düzdi.
Mary welaýaty
Maru-Şahu Jahan gazeti
28-nji dekabr 2019ý.