Täzelikler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

28.05.2020
1590686272
Şu gün Türkmenistanyň hem-de Owganystanyň daşary işler ministrleri wideomaslahat görnüşinde hormatly Prezidentimiz Gu...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar

27.05.2020
1590609909
Şu gün Daşary işler ministrliginde Fransiýanyň «Total» kompaniýasynyň uly wise-prezidenti Stefan Mişel bilen wideoara...

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzyň düzümlerini döwrebaplaşdyrmagyň barşy bilen tanyşdy

27.05.2020
1590610829
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň h...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar

26.05.2020
1590518888
Şu gün Daşary işler ministrliginde german ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň müdirliginiň başlygy Oliwer Hermes we ...

«Ak şäherim Aşgabat» atly köpugurly halkara sergi

25.05.2020
1590436864
Şu gün paýtagtymyzda «Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergisi geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Gurban...
  • Image
  • Image

Bitarap Watanymyz — Türkmenistanyň şanyna baýramçylyk konserti

18.05.2020
1589830288
Şu gün Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli «Aşgabat» aýdym-saz merkezinde ýurdumyz...
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Döwlet söwda ulgamyny sanlaşdyrmak boýunça taslama durmuşa geçirilýär

16.05.2020
1589808210
Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň Tehnologiýalar merkeziniň we «Agzybirlik Tilsimaty...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahat

15.05.2020
1589569550
Şu gün BMG-niň Aşgabatdaky wekilhanasynyň binasynda onlaýn görnüşde BSGG-niň Ýewropa sebiti boýunça edarasynyň hemişe...ZÄHMET KANUNÇYLYGYNA BAGYŞLANAN MASLAHAT


Image

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi geňeşiniň bilelikdäki meýilnamasy esasynda ýurdumyzyň welaýatlarynda geçirilen maslahatlar işjeň häsiýete eýe boldy.

Muňa Balkan welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň, welaýat kazyýetiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň welaýat komitetiniň bilelikde guramagynda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeler, zähmet kanunçylygynyň döwrebaplaşdyrylyşy, ilatymyzyň durmuş goraglylygy babatynda dürli pudaklarda zähmet çekýän işgärleriň habarlylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen geçirilen maslahat hem şaýatlyk etdi.

Edara-kärhanalaryň degişli bölümleriniň başlyklarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarynyň we işjeň agzalarynyň, hukuk goraýjy edaralaryň wekilleriniň, dürli kärlerde zähmet çekýän raýatlaryň gatnaşmaklarynda geçen maslahatda, degişli hünärmenleriň eden çykyşlarynda zähmet kanunçylygyndan gelip çykýan wezipeler, iş üpjünçiligi baradaky kada-kanunlaryň hem-de iş berijileriň zähmet kanunçylygyny berjaý etmekde jogapkärçiligini ýokarlandyrmak, bu kanunçylygyň kadalaryna pugta eýermek we berjaý etmek çykyşlaryň özenini düzdi. Şeýle hem özara düşünişmek we işjeň ýagdaýda geçen bu çärede raýatlaryň orta atan sowallaryna anyk jogaplar berildi.

Maslahata gatnaşanlar Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Döwlet adam üçindir” diýen ynsanperwer syýasatyny dünýä nusgalyk derejede dabaralandyrýan Gahryman Arkadagymyza alkyş aýtdylar.
Balkan welaýaty
Balkan welaýatynyň gazeti
28-nji dekabr 2019ý.