Täzelikler

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi

22.01.2020
1579730753
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berd...

Türkmenistanda Kipr Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

21.01.2020
1579628416
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa şu gün Kipr Respubl...

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy: şanly senäniň hormatyna täze saýt

20.01.2020
1579467698
«Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halk...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

17.01.2020
1579291783
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdak...

2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygarynyň şanyna dabara

16.01.2020
1579195332
Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Bitaraplygy - dünýä metbugatynda

15.01.2020
1579114563
Şu günler daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ünsi 2020-nji ýylyň ähmiýetli wakasy bolan Türkme...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara maslahatyna gatnaşdy

14.01.2020
1579035561
Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Türkmenistan we halkara gurama...

«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi polimer turbalary çykarmagy özleşdirdi

13.01.2020
1579012095
«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi diametri 110 millimetrden 630 millimetre çenli uniwersal himiki durnuklylygy we 50 ...ZÄHMET KANUNÇYLYGYNA BAGYŞLANAN MASLAHAT


Image

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi geňeşiniň bilelikdäki meýilnamasy esasynda ýurdumyzyň welaýatlarynda geçirilen maslahatlar işjeň häsiýete eýe boldy.

Muňa Balkan welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň, welaýat kazyýetiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň welaýat komitetiniň bilelikde guramagynda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeler, zähmet kanunçylygynyň döwrebaplaşdyrylyşy, ilatymyzyň durmuş goraglylygy babatynda dürli pudaklarda zähmet çekýän işgärleriň habarlylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen geçirilen maslahat hem şaýatlyk etdi.

Edara-kärhanalaryň degişli bölümleriniň başlyklarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarynyň we işjeň agzalarynyň, hukuk goraýjy edaralaryň wekilleriniň, dürli kärlerde zähmet çekýän raýatlaryň gatnaşmaklarynda geçen maslahatda, degişli hünärmenleriň eden çykyşlarynda zähmet kanunçylygyndan gelip çykýan wezipeler, iş üpjünçiligi baradaky kada-kanunlaryň hem-de iş berijileriň zähmet kanunçylygyny berjaý etmekde jogapkärçiligini ýokarlandyrmak, bu kanunçylygyň kadalaryna pugta eýermek we berjaý etmek çykyşlaryň özenini düzdi. Şeýle hem özara düşünişmek we işjeň ýagdaýda geçen bu çärede raýatlaryň orta atan sowallaryna anyk jogaplar berildi.

Maslahata gatnaşanlar Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Döwlet adam üçindir” diýen ynsanperwer syýasatyny dünýä nusgalyk derejede dabaralandyrýan Gahryman Arkadagymyza alkyş aýtdylar.
Balkan welaýaty
Balkan welaýatynyň gazeti
28-nji dekabr 2019ý.