Täzelikler

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi

22.01.2020
1579730753
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berd...

Türkmenistanda Kipr Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

21.01.2020
1579628416
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa şu gün Kipr Respubl...

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy: şanly senäniň hormatyna täze saýt

20.01.2020
1579467698
«Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halk...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

17.01.2020
1579291783
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdak...

2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygarynyň şanyna dabara

16.01.2020
1579195332
Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Bitaraplygy - dünýä metbugatynda

15.01.2020
1579114563
Şu günler daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ünsi 2020-nji ýylyň ähmiýetli wakasy bolan Türkme...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara maslahatyna gatnaşdy

14.01.2020
1579035561
Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Türkmenistan we halkara gurama...

«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi polimer turbalary çykarmagy özleşdirdi

13.01.2020
1579012095
«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi diametri 110 millimetrden 630 millimetre çenli uniwersal himiki durnuklylygy we 50 ...ZÄHMET KANUNÇYLYGYNA BAGYŞLANDY


Image

Änew şäherindäki Milli “Ak bugdaý” muzeýinde ýurdumyzda zähmet kanunçylygyny berjaý etmegiň meselelerine bagyşlanan maslahat geçirildi. Ahal welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň, welaýat kazyýetiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň welaýat komitetiniň bilelikde guramagynda geçirilen wagyz-nesihat, düşündiriş häsiýetli maslahata dürli pudaklaryň wekilleri, şol sanda telekeçiler gatnaşdy.

Maslahaty Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň başlygy, Mejlisiň deputaty Baýramsoltan Myradowa açyp, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmak, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça amala aşyrylýan işler, tamamlanyp barýan ýylda bu ugurda ýetilen sepgitler barada welaýatymyzda durmuşa geçirilýän netijeli işleriň mysalynda täsirli gürrüň etdi. Zähmetkeşleriň döredijilik işjeňligini ösdürmekde, agzalarynyň zähmet hukuklaryny goramakda we olaryň hünär derejesini kämilleşdirmekde, döwrüň talabyna laýyk gelýän iş we dynç alyş şertlerini gurnamakda alnyp barylan işler dogrusyndaky gürrüňe onuň çykyşynda aýratyn ähmiýet berildi.

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň zähmet gatnaşyklary we zähmet şertleri müdirliginiň başlygynyň orunbasary Muhammetaly Allakowyň çykyşynda «Türkmenistanda iş üpjünçilik ulgamyny kämilleşdirmegiň hem-de täze iş orunlaryny döretmegiň 2015 — 2020-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda» bellenilen çäreler, zähmet kanunçylygynda göz öňüne tutulan wezipeleri berjaý etmek boýunça durmuşa geçirilýän işler hakynda giňişleýin gürrüň etdi. Bellenilişi ýaly, ilatyň iş bilen meşgul bolmagy ýurduň ykdysady we durmuş ösüşine özüniň düýpli täsirini ýetirýär. Iş bilen üpjünçilik adamyň maddy üpjünçiliginiň kepili bolup durýar. Munuň özi ykdysadyýetiň öndürijiligini ösdürmek, jemgyýetde jebisligi berkitmek ýaly durmuş meseleleriniň çözgüdiniň girewidir. Şoňa görä-de, ýurdumyzda zähmet gorlaryny netijeli dolandyrmak, zähmet bazarynyň meselelerini oňyn çözmek, raýatlaryň zähmet çekmäge bolan konstitusion hukuklarynyň göwnejaý amala aşyrylmagy üçin şertleri döretmek boýunça çärelere döwlet syýasatynda uly orun berilýär.

Maslahatda Gökdepe etrap kazyýetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazysy Ylýas Rahmedow, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň welaýat komitetiniň başlygy Oguljeren Kazakowa, Tejen şäher Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümçesiniň başlygy Deňlimyrat Janmyradow dagynyň ýurdumyzda zähmet kanunçylygynyň berjaý edilmeginiň meseleleri dogrusyndaky çykyşlary we degerli maslahatlary ünsli diňlenildi.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň kärdeşler arkalaşyklarynyň agzalarynyň durmuş-zähmet hukuklaryny goramak boýunça bölüminiň müdiri, Türkmenistanyň at gazanan ýuristi, ýuridiki ylymlaryň doktory, professor Myrat Haitowyň çykyşy aýratyn täsirli boldy. Ol döwletimiziň kanunçylyk-hukuk binýadynyň yzygiderli kämilleşdirilýändigi we döwrebaplaşdyrylýandygy, kanunlaryň we kadalaşdyryjy-hukuk namalaryň yzygiderli işlenilip taýýarlanylýandygy barada aýdyp, Türkmenistanyň Zähmet kodeksine girizilen üýtgetmelere ünsi çekdi hem-de kanunçylygyň talaplarynyň ýerine ýetirilmeginiň möhümdigini belledi.

Maslahata gatnaşyjylar halkymyzy eşretli geljege, ata Watanymyzy rowaçlyklaryň ýoly bilen öňe alyp barýandygy üçin hormatly Prezidentimiziň adyna alkyş sözlerini aýtdylar.
Ahal welaýaty
Ahal durmuşy gazeti
30-njy dekabr 2019ý.