Täzelikler

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi

22.01.2020
1579730753
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berd...

Türkmenistanda Kipr Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

21.01.2020
1579628416
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa şu gün Kipr Respubl...

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy: şanly senäniň hormatyna täze saýt

20.01.2020
1579467698
«Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halk...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

17.01.2020
1579291783
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdak...

2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygarynyň şanyna dabara

16.01.2020
1579195332
Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Bitaraplygy - dünýä metbugatynda

15.01.2020
1579114563
Şu günler daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ünsi 2020-nji ýylyň ähmiýetli wakasy bolan Türkme...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara maslahatyna gatnaşdy

14.01.2020
1579035561
Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Türkmenistan we halkara gurama...

«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi polimer turbalary çykarmagy özleşdirdi

13.01.2020
1579012095
«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi diametri 110 millimetrden 630 millimetre çenli uniwersal himiki durnuklylygy we 50 ...ZÄHMET KANUNÇYLYGY DÜŞÜNDIRILDI


Image

Golaýda Daşoguz şäher häkimliginiň mejlisler zalynda maslahat geçirildi. Ony welaýat Zähmet we ilatyn iş bilen üpjünçiligi müdirligi, welaýat kazyýeti, TKA-nyň welaýat birleşmesi, TSTP-niň welaýat komiteti bilelikde guradylar. Dasoguz şäherinde ýerleşýän edaralaryň, kärhanalaryň hem-de guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeler, zähmet kanunçylygynyň döwrebaplasdyrylyşy, ilatyň durmuş goraglylygy babatda dürli pudaklarda zähmet çekýän işgärlerin habarlylygyny pugtalandyrmak maksady bilen geçirilen maslahaty TKA-nyň welaýat birlesmeşinin baslygy, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Aşyrdurdy Allaýew açdy we berkarar Watanymyzda halkyň bähbidine gönükdirilen beýik işler, milli kanunçylygymyzyň ýörelgelerinden göz baş alýan degişli hukuknamalarynyň ähmiýeti dogrusynda belläp geçdi.

Soňra Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň baş hünärmeni Berdimyrat Çaryýew, Daşoguz şäher kazyýetiniň kazysy Şamyrat Gummanow, TSTP-niň welaýat komitetiniň başlygy, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Myratgeldi Goçmedow, TKA-nyň welaýat birleşmesiniň baş hukuk derňewçisi Begenç Rejepow, welaýat Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň bölüm başlygy Ýollaman Çäşgenow, müdirligiň ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň başlygy Welmyrat Kadyrow dagy çykyş etdiler. Çykyşlarda zähmet kanunçylygynyň talaplary, ilaty durmuş taýdan goramak babatda alnyp barylýan işler dogrusynda ginişleýin gürrüň edildi. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda adam, onuň bagtyýar durmuşy hakdaky aladanyň döwlet syýasatynyň esasy ugry hökmünde durmuşa geçirilýändigi, ony «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgäniň esasynda amala aşyrylýan işleriň doly açyp görkezýändigi buýsançly söhbetlerde bellenildi.

Şeýle bagtyýarlygyň başynda duran hormatly Prezidentimiziň adyna çäksiz alkyş sözleri aýdyldy.
Daşoguz welaýaty
Daşoguz gazeti
31-nji dekabr 2019ý.