Täzelikler

Täze neşiriň sahypalarynda ýangyç-energetika toplumynyň kuwwaty

05.08.2020
1596647098
«Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» jemgyýetçilik-syýasy we ylmy-publisistik žurnalynyň nobatdaky sa...

Sagdyn durmuş ýörelgesi berkidilýär

01.08.2020
1596386775
Ynsan saglygyny berkitmek, adamlaryň döredijilikli zähmet çekmegi we gowy dynç almagy üçin şertleri döretmek hormatly...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: sagdyn durmuş ýörelgesi - türkmen jemgyýetiniň nusgawy däbi

20.07.2020
1595268025
Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmünde ykrar edilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedenterbiýe sp...

Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak ýurdumyzy ösdürmegiň möhüm guralydyr

14.07.2020
1594751276
3-nji iýulda birinji ýarym ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

09.07.2020
1594321922
Şu gün Bilim ministrliginiň Innowasion maglumatlar merkezinde göni wideoaragatnaşyk arkaly ÝUNESKO-nyň bilimde maglum...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

08.07.2020
1594229276
Şu gün Türkmenistanyň we Türkiýäniň degişli pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň onlaýn görnüşdäki gepleşikleriniň çäklerinde...

Milli Liderimiziň durmuşa geçirýän «Açyk gapylar» syýasatynyň ugry bilen

06.07.2020
1594054754
Şu gün Daşary işler ministrliginde şu ýylyň birinji ýarym ýylynda Türkmenistanyň daşary syýasat işiniň jemlerine bagy...

Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlanyldy

30.06.2020
1593545745
Birleşen Milletler Guramasynyň Ştab-kwartirasy ýerleşýän Nýu-Ýork şäherinden hoş habar gelip gowuşdy — 2020-nji ýylyň...ZÄHMET KANUNÇYLYGY DÜŞÜNDIRILDI


Image

Golaýda Daşoguz şäher häkimliginiň mejlisler zalynda maslahat geçirildi. Ony welaýat Zähmet we ilatyn iş bilen üpjünçiligi müdirligi, welaýat kazyýeti, TKA-nyň welaýat birleşmesi, TSTP-niň welaýat komiteti bilelikde guradylar. Dasoguz şäherinde ýerleşýän edaralaryň, kärhanalaryň hem-de guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeler, zähmet kanunçylygynyň döwrebaplasdyrylyşy, ilatyň durmuş goraglylygy babatda dürli pudaklarda zähmet çekýän işgärlerin habarlylygyny pugtalandyrmak maksady bilen geçirilen maslahaty TKA-nyň welaýat birlesmeşinin baslygy, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Aşyrdurdy Allaýew açdy we berkarar Watanymyzda halkyň bähbidine gönükdirilen beýik işler, milli kanunçylygymyzyň ýörelgelerinden göz baş alýan degişli hukuknamalarynyň ähmiýeti dogrusynda belläp geçdi.

Soňra Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň baş hünärmeni Berdimyrat Çaryýew, Daşoguz şäher kazyýetiniň kazysy Şamyrat Gummanow, TSTP-niň welaýat komitetiniň başlygy, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Myratgeldi Goçmedow, TKA-nyň welaýat birleşmesiniň baş hukuk derňewçisi Begenç Rejepow, welaýat Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň bölüm başlygy Ýollaman Çäşgenow, müdirligiň ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň başlygy Welmyrat Kadyrow dagy çykyş etdiler. Çykyşlarda zähmet kanunçylygynyň talaplary, ilaty durmuş taýdan goramak babatda alnyp barylýan işler dogrusynda ginişleýin gürrüň edildi. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda adam, onuň bagtyýar durmuşy hakdaky aladanyň döwlet syýasatynyň esasy ugry hökmünde durmuşa geçirilýändigi, ony «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgäniň esasynda amala aşyrylýan işleriň doly açyp görkezýändigi buýsançly söhbetlerde bellenildi.

Şeýle bagtyýarlygyň başynda duran hormatly Prezidentimiziň adyna çäksiz alkyş sözleri aýdyldy.
Daşoguz welaýaty
Daşoguz gazeti
31-nji dekabr 2019ý.