Täzelikler

Türkmenistanyň demirgazygynda bagçylyk ösdürilýär

14.06.2021
645990f1d5d41ae07f1210121dadacf29a921ced16a28621b052a6dc26734232
Daşoguz welaýatyndan Türkmensitanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy Sarybaý Hanbaýew ir ýetişýän alm...

Türkmenistanyň wekiliýeti BAE-de gepleşikleri geçirdi

11.06.2021
56ad84a65ab51f12a53a7ff39ea0d587ff1f772e4dea9b536e8459eebcf4be44
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ý...

Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy: ykdysadyýetiň özgertmesi, diwersifikasiýasy we sanlaşdyrylmasy

10.06.2021
365770d5afe69ba7856eae667f904e16a9f1b6ff7397d11dd6cb4d7202780e59
Garaşsyzlygymyzyň otuz ýylyň içinde Türkmenistan halk hojalyk toplumynyň çäkli ugurly bölegini dünýä ykdysadyýetiniň ...

Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi

09.06.2021
C277a4a75fc0e7c64218f8874d28296bb76274fb35d30e9dc070f2fc17566f92
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözeg...

Lebapda täze howa menziliň gurluşygy tamamlanýar

09.06.2021
E779dc31a94bd06108d457acf9e4815f7fe4b7c983dcf4c3c754b42e7f05aedf
«Gündogdy» hususy kärhanasy Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde howa menziliniň gurluşygyny tamamlaýar. Şäheriň demirýo...

Kazanda geçiriljek türki halklaryň «Nauruz» XV Halkara teatr festiwalynda türkmenistanlylara garaşýarlar

06.06.2021
4b0067dffc35de8bacadde567e2c819eb3e5075d0f5dca5eed9db1d0f2e4e0d9
6-njy iýundan 11-nji iýun aralygynda Kazanda türki halklaryň «Nauruz» XV Halkara teatr festiwaly geçiriler. Onda Gaza...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

04.06.2021
Fdfa4b7fc38fd07c903a673f62f860eba5854523543cdd06ce59e0f17dd58698
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bagtyýar çagalaryna hem-de halkyna

01.06.2021
Fdfa4b7fc38fd07c903a673f62f860eba5854523543cdd06ce59e0f17dd58698
Mähriban halkym! Berkarar döwletimiziň bagtyýar körpeleri! Sizi adamzadyň belent ynsanperwerlik ýörelgeleriniň ...ZÄHMET KANUNÇYLYGY DÜŞÜNDIRILDI


Image

Golaýda Daşoguz şäher häkimliginiň mejlisler zalynda maslahat geçirildi. Ony welaýat Zähmet we ilatyn iş bilen üpjünçiligi müdirligi, welaýat kazyýeti, TKA-nyň welaýat birleşmesi, TSTP-niň welaýat komiteti bilelikde guradylar. Dasoguz şäherinde ýerleşýän edaralaryň, kärhanalaryň hem-de guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeler, zähmet kanunçylygynyň döwrebaplasdyrylyşy, ilatyň durmuş goraglylygy babatda dürli pudaklarda zähmet çekýän işgärlerin habarlylygyny pugtalandyrmak maksady bilen geçirilen maslahaty TKA-nyň welaýat birlesmeşinin baslygy, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Aşyrdurdy Allaýew açdy we berkarar Watanymyzda halkyň bähbidine gönükdirilen beýik işler, milli kanunçylygymyzyň ýörelgelerinden göz baş alýan degişli hukuknamalarynyň ähmiýeti dogrusynda belläp geçdi.

Soňra Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň baş hünärmeni Berdimyrat Çaryýew, Daşoguz şäher kazyýetiniň kazysy Şamyrat Gummanow, TSTP-niň welaýat komitetiniň başlygy, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Myratgeldi Goçmedow, TKA-nyň welaýat birleşmesiniň baş hukuk derňewçisi Begenç Rejepow, welaýat Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň bölüm başlygy Ýollaman Çäşgenow, müdirligiň ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň başlygy Welmyrat Kadyrow dagy çykyş etdiler. Çykyşlarda zähmet kanunçylygynyň talaplary, ilaty durmuş taýdan goramak babatda alnyp barylýan işler dogrusynda ginişleýin gürrüň edildi. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda adam, onuň bagtyýar durmuşy hakdaky aladanyň döwlet syýasatynyň esasy ugry hökmünde durmuşa geçirilýändigi, ony «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgäniň esasynda amala aşyrylýan işleriň doly açyp görkezýändigi buýsançly söhbetlerde bellenildi.

Şeýle bagtyýarlygyň başynda duran hormatly Prezidentimiziň adyna çäksiz alkyş sözleri aýdyldy.
Daşoguz welaýaty
Daşoguz gazeti
31-nji dekabr 2019ý.