Täzelikler

Türkmenistanyň demirgazygynda bagçylyk ösdürilýär

14.06.2021
645990f1d5d41ae07f1210121dadacf29a921ced16a28621b052a6dc26734232
Daşoguz welaýatyndan Türkmensitanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy Sarybaý Hanbaýew ir ýetişýän alm...

Türkmenistanyň wekiliýeti BAE-de gepleşikleri geçirdi

11.06.2021
56ad84a65ab51f12a53a7ff39ea0d587ff1f772e4dea9b536e8459eebcf4be44
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ý...

Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy: ykdysadyýetiň özgertmesi, diwersifikasiýasy we sanlaşdyrylmasy

10.06.2021
365770d5afe69ba7856eae667f904e16a9f1b6ff7397d11dd6cb4d7202780e59
Garaşsyzlygymyzyň otuz ýylyň içinde Türkmenistan halk hojalyk toplumynyň çäkli ugurly bölegini dünýä ykdysadyýetiniň ...

Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi

09.06.2021
C277a4a75fc0e7c64218f8874d28296bb76274fb35d30e9dc070f2fc17566f92
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözeg...

Lebapda täze howa menziliň gurluşygy tamamlanýar

09.06.2021
E779dc31a94bd06108d457acf9e4815f7fe4b7c983dcf4c3c754b42e7f05aedf
«Gündogdy» hususy kärhanasy Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde howa menziliniň gurluşygyny tamamlaýar. Şäheriň demirýo...

Kazanda geçiriljek türki halklaryň «Nauruz» XV Halkara teatr festiwalynda türkmenistanlylara garaşýarlar

06.06.2021
4b0067dffc35de8bacadde567e2c819eb3e5075d0f5dca5eed9db1d0f2e4e0d9
6-njy iýundan 11-nji iýun aralygynda Kazanda türki halklaryň «Nauruz» XV Halkara teatr festiwaly geçiriler. Onda Gaza...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

04.06.2021
Fdfa4b7fc38fd07c903a673f62f860eba5854523543cdd06ce59e0f17dd58698
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bagtyýar çagalaryna hem-de halkyna

01.06.2021
Fdfa4b7fc38fd07c903a673f62f860eba5854523543cdd06ce59e0f17dd58698
Mähriban halkym! Berkarar döwletimiziň bagtyýar körpeleri! Sizi adamzadyň belent ynsanperwerlik ýörelgeleriniň ...ÝÜREKLERDE ARKADAGA ALKYŞ BAR


«Döwlet adam üçindir!», «Meniň ähli aladam halkym bolar», «Il saglygy — ýurt baýlygy» ýaly asylly ýörelgelerde Gahryman Arkadagymyzyň il halkyna çäksiz mähribanlygyny, üns aladasyny duýmazlyk mümkin däl. Hormatly Prezidentimiz bu babatda: «Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakda döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr» diýip, nygtaýar. Hakykatdanda, gadymy Oguz ýurduna mukaddes Garaşsyzlygymyzyň nur şuglasy düşeli bäri islendik ulgamda zähmet çekýän her bir türkmen raýaty — çagalar bagyna gatnaýan körpejelerden başlap, hormatly dynç alyşdaky «geplän gepi güwälik, eden işi nusgalyk» diýilýän derejä ýeten ak saçly käbelerimize, «il agasy, don ýakasy» bolan kyblalarymyza çenli özleri hakdaky şol mähir aladany duýup ýaşaýar. Şoňa göräde, iş ornuňa baranyňda, ilki bilenä, seniň şol işiň il ýurduňa gerekligi, zerurlygy, galybersede, seniň zähmetiňe, azabyňa näderejede üns berilýändigi, gadyry bilinýändigi — ine, şular ynsany ganatlandyrýar. Işiňe hyjuwyňy, ýaşaýşa höwesiňi goşalandyrýar. Bu bolsa ömrüň her sagadyny wagty hoşluga, zähmetiňi şatlyga öwürýär, köňlüň rahatlyga gol berýär.

Ählimiziň sabyrsyzlyk bilen garaşan Täze ýylymyz welaýatlarymyzyň raýatlarynyň ençemesiniň öý ojagy üçin goşa toý bolup geldi. Ol goşa toýuň sebäpkärleri hormatly Prezidentimiziň tabşyrmagy boýunça Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň ýanyndaky Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy tarapyndan üns alada bilen gurşalan uzak ýaşly mähribanlardyr. Olara şanly baýramçylyklarda, doglan günlerinde gymmat bahaly sowgatlar gowşurylýar.

«Türkmenistanda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberlerini ýokarlandyrmak hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda, 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberiniň 10 göterim ýokarlandyrylmagy hem-de Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň ýan ýoldaşlarynyň we tylda zähmet çekenleriň pensiýalarynyň aýda iňpes möçberiniň 415 manat möçberde bellenilmegi buýsançlydyr.

Beýik Watançylyk urşy ýyllarynda ýeke günem öýde oturman, öz halal zähmetleri bilen Ýeňiş gazanylmagyna goşant goşan, bu gün bolsa Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň hözirini görüp ýaşaýan mähriban enelerimiz, il sylagly ýaşulularymyz her demde, her ädimde milli Liderimize alkyş aýdýarlar. Biz täze, 2020-nji ýylda 100 ýaşyny dolduran bu owadan dünýäniň nurana baharlaryny şu ýyl 100-nji gezek görmek nesibesine eýe bolan ildeşlerimiz bilen söhbetdeş bolduk.

Meretgül GYLYJOWA, Ahal welaýatynyň Kaka şäherçesinden uzak ýaşly ene:

— Men ömrümiň köpüsini Aşgabadyň ýüpek kelepleýji fabriginde işläp geçirdim. Häzirki döwrüň ýüplük egirýän, kelepleýän, mata dokaýan kämil enjamlaryny görüp, şu günki ýaşlaryň bagtyna guwanýaryn. Bu döwletli döwran hemmämize nesip etsin!

Ýeke oglumdan bäş agtyk gördüm. Agtygym Durdymyrat bilen gelnim Ölmez — telekeçi. Bulardan ýüzmüň razy. On sekiz çowlugym, ýedi ýuwlugym bar. Çowluk gelniň salamyny alyp, ýuwlugyň elinden suw içmegem hemmä ýetdirýän bagt däl.

Pensiýalarymyzyň möçberini ýylyň ýylyna ýokarlandyryp, hözirli günleri bagyş edenligi üçin Gahryman Arkadag ogla alkyş aýdýarys. «Eziz başyňaman, ömrüňuz akdan uzak, işleriň rowaç bolsun!» diýýäris.

Tokga ARAZDURDYÝEWA, Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan, uzak ýaşly ene:

— Adamym Kuwwat Orazdurdy saglyk ýagdaýy sebäpli urşa alynmady, tylda işledi. Şol günlerde obadaşlaryna elinden gelen kömegi berdi. Front üçin ugradylýan ellik, jorap, şaýsep ýaly sowgatlary ýygnamagada gatnaşardy. Men bolsa ömrümi sagymçylyga bagyşladym. Çeken zähmetimi göz öňünde tutup, döwlet sylaglary bilen sylaglandym. Perzentli bolmak nesibämize ýazylmasada, jigim Orunbaýyň özi hem çagalary hyzmatymyzda boldy, bir diýenimi iki aýtdyrmaýarlar. Ýaş çatynjalar hem ýörite gelip görşüp gidýärler. Bizi sylany Alla sylasyn!.

Sag bolsun hormatly Prezidentimiz, nesip bolsa, ýokarlandyrylan pensiýa alyp başlarys. Bize goýýan çäksiz hormaty, üns aladasy üçin hormatly Prezidentimiziň döwletli başyna Hakyň nury ýagyp, ömrüne ömür goşulsyn!

Ogultuwak ANNADURDYÝEWA, Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan:

— Adamym Sähetdurdy Annadurdy, — Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjy. Urşa gidenleri ýatlap, olaryň ýan ýoldaşlarynyň hem pensiýalaryny ýokarlandyrandygy üçin Arkadag Prezidentimize taňryýalkasyn aýdýarys. Bagtyýar ilimize: «Ýokarlandyrylan zähmet haklaryňyz, pensiýalaryňyz, kömek pullaryňyz toýuňyza ýarasyn!» diýesim gelýär. Men kolhoz meýdanlarynda zähmet çekdim. Zenana mahsus tikin-çatyn işlerini hem bir ýanymdan goýmazdym. 70 ýaşymdada iňňä sapak sapyp keşde eder oturardym. 7 çagam bar, olaryň 3-si gyz, Täçnabat, Enetäç daýhançylyk etseler, Nurjemal maşgala lukmany. Nowbahar oglum Sähetdurdy ýokary bilimli mugallym, Döwletgeldi ykdysadyýetçi, Şageldi lukmançylyk ugrundan bilim berýär. Körpäm Çarygeldi reanimotolog-lukman, Sarahs etrabynda işleýär. Tüweleme, ogullarymyň ikisiniň gelinleride lukman. Oglum Şageldä «Watana bolan söýgüsi üçin» diýen medalynyň gowşurylmagy maşgala agzalarymyzyň depesini göge ýetirdi.

Her saba säherde Gahryman Arkadagymyza alkyş aýdyp, ömrüniň uzak, janynyň sag bolmagyny, işlerinde hemişe rowaçlyk dileg edýärin. Täze, 2020-nji ýyl asuda, abadan, rysgal-bereketli, düşümli ýyl bolsun!Ejegyz ÇARYÝEWA,
Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti.«Türkmenistan» gazeti, № 2 (29596). 02.01.2020ý.