Täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

26.03.2020
1585250759
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Türkmenistanda gowaça ekişi başlandy

25.03.2020
1585157695
Ýurdumyzda möhüm oba hojalyk möwsümi bolan gowaça ekişi başlandy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ...
  • Image
  • Image

Türkmenistan oba hojalyk pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkidýär

24.03.2020
1585071109
Ýazky gowaça ekişiniň ýakynlaşyp gelýän şu günlerinde ýurdumyza dünýä belli kompaniýalaryň oba hojalyk tehnikalarynyň...

Milli Liderimiz ýazky köpçülikleýin bag ekmek dabarasyna badalga berdi

21.03.2020
1584895044
Şu gün ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda köpçülikleýin bag ekmek dabarasy g...

Eýran Yslam Respublikasyna ynsanperwer kömegi

19.03.2020
1584640760
Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň gadymdan gelýän dost-doganlyk gatnaşyklaryndan we halkymyzyň ynsanp...

Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň döwlete dahylsyz ulgamy: innowasiýalara tarap ugur

17.03.2020
1584471641
Şu gün paýtagtymyzda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisiniň we maslahatynyň açylyş dabarasy boldy. Däp ...
  • Image
  • Image

«Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi

15.03.2020
1584283445
Türkmenistanda 2019 – 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda, dünýä ylmynyň täze g...

Türkmenistan durnukly ösüş ugrunda BMG bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirýär

14.03.2020
1584197500
Şu gün «Ýyldyz» myhmanhanasynda «Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly ösüş ...
  • Image
  • ImageTÜRKMENISTAN WORLDSKILLS HALKARA STANDARTLARYNY ORNAŞDYRMAK ÝOLUNDA


2020-nji ýylyň 22-23-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebinde «Worldskills» halkara standartlary boýunça tanyşdyrylyş okuwlary geçirildi. Bu okuw maslahatyna ýurdumyzyň başlangyç we orta hünär okuw mekdepleriniň ýolbaşçylary we mugallymlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, şeýle-de Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimlikleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Dünýä ýurtlarynyň arasynda her iki ýyldan bir gezek geçirilýän Worldskills halkara bäsleşikleri, esasan-da, soňky onýyllyklaryň dowamynda uly meşhurlyga eýe boldy. Türkmen diline terjime edilende «Başarnyklar dünýäsi» diýen manyny aňladýan «Worldskills» halkara standartlarynyň häzirki döwürde köp dünýä ýurtlary tarapyndan milli hünär bilimi ulgamlaryna ornaşdyrylýandygy aýratyn bellärliklidir. Halkara bilermenleriniň bellemeklerine görä, Worldskills halkara assosiasiýasy tarapyndan guralýan bäsleşikler ýaşlaryň işçi hünärleri ele almaklaryna höwes döredýär we bu ugurda hünär ussatlyklaryny artdyrmaga ýardam berýär.

Häzirki döwürde dünýä bileleşigine amatly goşulyşýan Türkmenistan hem bu halkara assosiasiýasy tarapyndan durmuşa geçirilýän işlere uly gyzyklanma bildirýär. Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebinde iki gün dowam eden «Worldskills» halkara standartlary boýunça tanyşdyrylyş okuwlary munuň şeýlediginiň aýdyň subutnamasydyr.

Bu duşuşykda Ýewropa bileleşiginiň agzasy bolan Latwiýa döwletiniň wekili tarapyndan ýurtda «Worldskills» standartlaryny ornaşdyrmak boýunça geçen ýoluna seljerme berildi. Gatnaşyjylaryň dykgatyna ýetirilen maglumatlar bu halkara standartlaryny ornaşdyrmak üçin, ilkinji nobatda, başlangyç we orta hünär bilimi edaralarynyň ýolbaşçylarynyň olar barada habarlylygyny, mugallymlarynyň bolsa hünärmenlik derejesini ýokarlandyrmagyň zerur şertleriň biri bolup durýandygyny görkezýär.

Halkara bilermeni tarapyndan Türkmenistanyň Worldskills halkara assosiasiýasynyň agzalygyna girmegi üçin ýurdumyzda köp amatly şertleriň bardygy, ýurdumyzyň zähmet we bilim kuwwatynyň uludygy nygtaldy. Hususan-da, hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda etrap, şäher, welaýat we tutuş ýurt derejesinde «hünär ussatlygy» bäsleşikleriniň ýygy-ýygydan geçirilip durulmagynyň bu ugurda möhüm tejribäniň toplanylmagyna ýardam berjekdigi, ahyrky netijede, olaryň ýakyn geljekde ýurdumyzyň ýaş wekilleriniň bütindünýä hünär bäsleşiklerinde üstünlikli çykyş etmekleri üçin badalga boljakdygy barada bilermen hususy garaýyşlaryny beýan etdi. Bu tanyşdyryş okuwlary oňa gatnaşanlarda uly täsir galdyrdy.