Täzelikler

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

12.08.2020
1597255425
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berd...

Türkmen-owgan ykdysady gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlary onlýan-gepleşiklerde ara alnyp maslahatlaşyldy

12.08.2020
1597240704
12-nji awgustda wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredow Owganystan Yslam Respublikasynyň Merkezi...

Täze neşiriň sahypalarynda ýangyç-energetika toplumynyň kuwwaty

05.08.2020
1596647098
«Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» jemgyýetçilik-syýasy we ylmy-publisistik žurnalynyň nobatdaky sa...

Sagdyn durmuş ýörelgesi berkidilýär

01.08.2020
1596386775
Ynsan saglygyny berkitmek, adamlaryň döredijilikli zähmet çekmegi we gowy dynç almagy üçin şertleri döretmek hormatly...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: sagdyn durmuş ýörelgesi - türkmen jemgyýetiniň nusgawy däbi

20.07.2020
1595268025
Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmünde ykrar edilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedenterbiýe sp...

Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak ýurdumyzy ösdürmegiň möhüm guralydyr

14.07.2020
1594751276
3-nji iýulda birinji ýarym ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

09.07.2020
1594321922
Şu gün Bilim ministrliginiň Innowasion maglumatlar merkezinde göni wideoaragatnaşyk arkaly ÝUNESKO-nyň bilimde maglum...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

08.07.2020
1594229276
Şu gün Türkmenistanyň we Türkiýäniň degişli pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň onlaýn görnüşdäki gepleşikleriniň çäklerinde...TÄZE IŞ ORUNLARY DÖREDILÝÄR


«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyzda halkyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmak, iş, ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokarlandyrmak, her bir adamyň eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşamagy üçin guwandyryjy işler durmuşa geçirilýär. Bu ugurda döwlet we milli Maksatnamalaryň kabul edilmegi hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesiniň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Raýatlaryň iş bilen üpjünçiligi hormatly Prezidentimiziň ilkinji nobatdaky üns berýän meselesidir. Her bir adama öz islegine görä kär, hünär saýlamaga deňhukuklylygy, ilatyň iş bilen üpjünçiligi döwlet syýasatynda, kanunçylygyň kadalarynda, Zähmet kodeksinde, «Ilatyň iş bilen üpjünçiligi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda öz beýanyny tapýar. Degişli kanunçylyk namalaryndan ugur alyp, raýatlary iş bilen üpjün etmek, olara oňaýly iş we ýaşaýyş şertlerini döretmek, sebitlerde hünärmenleriň ýetmezçilik edýän ugurlaryny öwrenip, netijeli işleri geçirmek boýunça tagallalar edilýär. «Türkmenistanda iş üpjünçilik ulgamyny kämilleşdirmegiň hem-de täze iş orunlaryny döretmegiň 2015—2020-nji ýyllar üçin Maksatnamasyna» laýyklykda alnyp barylýan işler netijeli häsiýete eýedir.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşini çaltlandyrmaga we ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmaga gönükdirilen uly möçberli we giň göwrümli bazar-ykdysady özgertmeleri amala aşyrmakda telekeçileriň orny hem uludyr. Ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmäge berilýän ünsüň netijesinde iri önümçilik kärhanalary döredilýär.

Telekeçilik işjeňliginiň ýurdumyzyň ykdysady ösüşinde möhüm ähmiýeti bolup, onuň önümçiligi çeýe dolandyryp bolýandygy, täze tehnologiýalary we ylmyň gazananlaryny önümçilige tiz ornaşdyrmagyň mümkindigi ýaly artykmaçlyklary bardyr. Telekeçilik ykdysadyýetde täze iş orunlaryny döretmäge, ykdysadyýetiň salgyt binýadyny giňeltmäge, importy çalyşýan we eksporta gönükdirilen önümçilikleri döretmäge mümkinçilik berýär.

Ahal welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi degişli kanunçylyk-hukuknamalaryndan ugur alyp, ilatyň iş bilen üpjünçiliginde, netijeli işleri alyp barýar. Halkymyzyň bagtyýar we eşretli durmuşy ugrunda durmuşa geçirýän beýik işleri üçin döwlet Baştutanymyza alkyş aýdýarys. Gahryman Arkadagymyzyň ynamyny ödemek üçin has-da tutanýerli zähmet çekeris.Myratberdi JEPBAROW,
Ahal welaýatynyň Zähmet we ilatyň
iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň Ilatyň
iş bilen üpjünçiligi bölüminiň başlygy.«Ahal durmuşy» gazeti, № 16 (4166). 05.02.2020ý.