Täzelikler

Türkmenistanyň paýtagtynda Awtoulagsyz günüň ekologiýa netijeleri jemlenildi

04.06.2020
1591300431
3-nji iýunda Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler ...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

03.06.2020
1591127311
Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! Sizi güneşli tomus paslynyň nurana günlerinde giňden bellenýän halkara baýram ...

Çagalar-sagaldyş merkezlerinde tomus möwsümi badalga aldy

02.06.2020
1591128694
Şu gün paýtagtymyzda mekdep okuwçylaryny Gökderedäki çagalar sagaldyş merkezlerine ugratmagyň däbe öwrülen ajaýyp dab...
  • Image
  • Image

Paýtagtymyzda halkara pudaklaýyn sergi-ýarmarka we maslahat geçirilýär

31.05.2020
1590952708
Şu gün paýtagtymyzda halkara sergi-ýarmarkasy açyldy. Ol ýurdumyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenil...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

29.05.2020
1590784766
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

28.05.2020
1590686272
Şu gün Türkmenistanyň hem-de Owganystanyň daşary işler ministrleri wideomaslahat görnüşinde hormatly Prezidentimiz Gu...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar

27.05.2020
1590609909
Şu gün Daşary işler ministrliginde Fransiýanyň «Total» kompaniýasynyň uly wise-prezidenti Stefan Mişel bilen wideoara...

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzyň düzümlerini döwrebaplaşdyrmagyň barşy bilen tanyşdy

27.05.2020
1590610829
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň h...YKDYSADY ÖSÜŞLERIŇ ÖZENI


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň il-ýurt bähbitli alyp barýan syýasaty ata Watanymyzy gülledip ösdürmekden ybarat bolup, ol halkymyzyň bolelin, eşretli durmuşyna gönükdirilendir. Şol syýasatyň ileri tutulýan ugurlary milli Liderimiziň giň gerimli maksatnamalarynda öz beýanyny tapdy. Şol maksatnamalarda ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, daşary ýurtlardan gelýän önümleriň ornuny tutýan önümleri giňeltmek, ähli ulgamlara iň soňky öňdebaryjy tehnologiýalary we sanly ulgamlary giňden ornaşdyrmak boýunça öňde duran wezipeleri amala aşyrmakda telekeçilige giň orun berilýär.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli içeri we daşary syýasaty netijesinde, «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda uly ösüşler gazanylýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda amal edilýän bu beýik işler eziz diýarymyzyň raýatlarynyň eşretli, abadan durmuşda ýaşamagyna gönükdirilendir. Munuň özi «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgäniň durmuşa geçirilýändigini äşgär edýär. Milli ykdysadyýetimiziň diwersifikasiýa, sanlylaşdyrmak ýoly bilen uly ösüşlere eýe bolmagy halk hojalygynyň ähli ulgamlarynda ösüşleriň gazanylmagyna şert döredýär. Häzirki döwürde «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzyň 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň», «Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň», «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» kabul edilmegi munuň şeýlediginiň aýdyň subutnamasydyr. Mundan başga-da, ýurdumyzda gazanylýan netijeler ykdysady kuwwatymyzy artdyrmakda we ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmakda maksatnamalaýyn ösüşiň netijeli ýol bolup durýandygyny görkezýär.

Milli Liderimiziň oýlanyşykly alyp barýan döwlet syýasaty netijesinde häzirki wagtda Garaşsyz ýurdumyz dünýäde senagat taýdan ösýän döwlete öwrülýär. Bazar gatnaşyklaryny berkitmekde, ýurdumyzda daşarky bazarlarda bäsdeşlige ukyply hem-de daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutup biljek önümleriň sanyny has-da köpeltmekde, ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmakda hususy telekeçiligiň tutýan orny örän uludyr. Döwlet tarapyndan berilýän goldawlardan ýerlikli peýdalanýan telekeçilerimiz obasenagat toplumynda, syýahatçylykda, söwdada, dokma we azyk senagatynda, ulag we hyzmatlar ulgamynda giň möçberli taslamalary amala aşyrmak bilen, ýurtda azyk bolçulygyny üpjün etmäge, daşary döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmäge işjeň gatnaşýarlar.

Raýatlarymyzyň bagtyýar, eşretli durmuşda ýaşamagy üçin ähli şertleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň aman bolmagyny, il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli tutumly işleriniň mundan beýläk-de rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýäris.Begenç SAPAROW,
Aşgabat şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen
üpjünçiligi müdirliginiň iş üpjünçiligi bölüminiň hünärmeni.«Adalat» gazeti, № 19 (1214). 08.05.2020ý.