Täzelikler

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

12.08.2020
1597255425
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berd...

Türkmen-owgan ykdysady gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlary onlýan-gepleşiklerde ara alnyp maslahatlaşyldy

12.08.2020
1597240704
12-nji awgustda wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredow Owganystan Yslam Respublikasynyň Merkezi...

Täze neşiriň sahypalarynda ýangyç-energetika toplumynyň kuwwaty

05.08.2020
1596647098
«Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» jemgyýetçilik-syýasy we ylmy-publisistik žurnalynyň nobatdaky sa...

Sagdyn durmuş ýörelgesi berkidilýär

01.08.2020
1596386775
Ynsan saglygyny berkitmek, adamlaryň döredijilikli zähmet çekmegi we gowy dynç almagy üçin şertleri döretmek hormatly...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: sagdyn durmuş ýörelgesi - türkmen jemgyýetiniň nusgawy däbi

20.07.2020
1595268025
Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmünde ykrar edilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedenterbiýe sp...

Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak ýurdumyzy ösdürmegiň möhüm guralydyr

14.07.2020
1594751276
3-nji iýulda birinji ýarym ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

09.07.2020
1594321922
Şu gün Bilim ministrliginiň Innowasion maglumatlar merkezinde göni wideoaragatnaşyk arkaly ÝUNESKO-nyň bilimde maglum...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

08.07.2020
1594229276
Şu gün Türkmenistanyň we Türkiýäniň degişli pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň onlaýn görnüşdäki gepleşikleriniň çäklerinde...YKDYSADY ÖSÜŞLERIŇ ÖZENI


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň il-ýurt bähbitli alyp barýan syýasaty ata Watanymyzy gülledip ösdürmekden ybarat bolup, ol halkymyzyň bolelin, eşretli durmuşyna gönükdirilendir. Şol syýasatyň ileri tutulýan ugurlary milli Liderimiziň giň gerimli maksatnamalarynda öz beýanyny tapdy. Şol maksatnamalarda ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, daşary ýurtlardan gelýän önümleriň ornuny tutýan önümleri giňeltmek, ähli ulgamlara iň soňky öňdebaryjy tehnologiýalary we sanly ulgamlary giňden ornaşdyrmak boýunça öňde duran wezipeleri amala aşyrmakda telekeçilige giň orun berilýär.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli içeri we daşary syýasaty netijesinde, «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda uly ösüşler gazanylýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda amal edilýän bu beýik işler eziz diýarymyzyň raýatlarynyň eşretli, abadan durmuşda ýaşamagyna gönükdirilendir. Munuň özi «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgäniň durmuşa geçirilýändigini äşgär edýär. Milli ykdysadyýetimiziň diwersifikasiýa, sanlylaşdyrmak ýoly bilen uly ösüşlere eýe bolmagy halk hojalygynyň ähli ulgamlarynda ösüşleriň gazanylmagyna şert döredýär. Häzirki döwürde «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzyň 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň», «Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň», «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» kabul edilmegi munuň şeýlediginiň aýdyň subutnamasydyr. Mundan başga-da, ýurdumyzda gazanylýan netijeler ykdysady kuwwatymyzy artdyrmakda we ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmakda maksatnamalaýyn ösüşiň netijeli ýol bolup durýandygyny görkezýär.

Milli Liderimiziň oýlanyşykly alyp barýan döwlet syýasaty netijesinde häzirki wagtda Garaşsyz ýurdumyz dünýäde senagat taýdan ösýän döwlete öwrülýär. Bazar gatnaşyklaryny berkitmekde, ýurdumyzda daşarky bazarlarda bäsdeşlige ukyply hem-de daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutup biljek önümleriň sanyny has-da köpeltmekde, ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmakda hususy telekeçiligiň tutýan orny örän uludyr. Döwlet tarapyndan berilýän goldawlardan ýerlikli peýdalanýan telekeçilerimiz obasenagat toplumynda, syýahatçylykda, söwdada, dokma we azyk senagatynda, ulag we hyzmatlar ulgamynda giň möçberli taslamalary amala aşyrmak bilen, ýurtda azyk bolçulygyny üpjün etmäge, daşary döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmäge işjeň gatnaşýarlar.

Raýatlarymyzyň bagtyýar, eşretli durmuşda ýaşamagy üçin ähli şertleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň aman bolmagyny, il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli tutumly işleriniň mundan beýläk-de rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýäris.Begenç SAPAROW,
Aşgabat şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen
üpjünçiligi müdirliginiň iş üpjünçiligi bölüminiň hünärmeni.«Adalat» gazeti, № 19 (1214). 08.05.2020ý.