Täzelikler

Köpçülikleýin ekologiýa çäreleri Watanymyzyň gülläp ösmegine goşantdyr

09.05.2021
C1e221d43012c71ebc9663ab02cbaeb5d2db0e189d9785ea6378dd79dc321222
Aşgabat şäheriniň häkimligi we jemgyýetçilik guramalary paýtagtymyzda 10 — 25-nji maý günlerinde ekologik çäräni gura...

Türkmenistana Hytaýyň “CoronaVac” sanjymy getirildi

09.05.2021
4e930568c71155e976d2a40d46e4886ba6db1b2475707b48e599122411c0e008
Şu gün COVID-19 ýiti ýokanç keseline garşy Hytaýyň «Sinovac» kompaniýasy tarapyndan işlenilip taýýarlanylan “CoronaVa...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow watandaşlarymyzy Ýeňiş Güni bilen gutlady

09.05.2021
C277a4a75fc0e7c64218f8874d28296bb76274fb35d30e9dc070f2fc17566f92
Eziz halkym! Hormatly uruş weteranlary! Sizi 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 7...

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

06.05.2021
C277a4a75fc0e7c64218f8874d28296bb76274fb35d30e9dc070f2fc17566f92
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň arasy...

Türkmen talyplary halkara internet-olimpiadada 31 sany altyn medal gazandylar

04.05.2021
2a0f00557508678b262f77fc7846440967bdf4a6d0743c9fd7403e5b51ed636b
31 ýeňiji we 95 baýrakçy – bular Türkmenistanyň wekilleriniň Powolžýäniň Döwlet tehnologik uniwersiteti (Ýoşkar-Ola ş...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

30.04.2021
F68d232e8efc2031496f2358ac3e51dfda515bfa5922efa7537080a909178490
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini...

Türkmenistanyň wekiliýeti Ýewraziýa hökümetara geňeşiniň mejlisine gatnaşdy

30.04.2021
D66d542b693b0d3ccf237c99c0c9df17c8926960beab1ac7243c7824f2a53f3c
Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edaras...

TOPH gazgeçirijiniň owgan böleginiň howpsuzlygynyň esasy Şertlerine gol çekildi

16.04.2021
25359a351c0dc37c89db7e58567bc8e192966c9bb6bae53d1fdc1b09799a5e0d  1
Türkmenistanyň we Owganystanyň wekilleri Kabul şäherinde Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan (TOPH) gaz geçiri...ZÄHMET GATNAŞYKLARY KÄMILLEŞDIRILÝÄR


Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli adyl syýasaty netijesinde milli ykdysadyýetimiziň her bir pudagynda düýpli özgertmeler amala aşyrylýar. Şol özgertmeleriň hemmesi raýatlarymyzyň mundan-da eşretli, bagtyýar durmuşda ýaşamaklaryna gönükdirilendir. Geçirilýän özgertmeler özüniň oňyn netijelerini berip, ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda ýokary ösüşler gazanylyp, ýurdumyzda öndürilýän jemi içerki önümiň durnukly ösüşini üpjün edýär. Arkadag Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmaga uly üns berilýär, milli ykdysadyýetimizi yzygiderli ösdürmek boýunça toplumlaýyn işler durmuşa geçirilýär. Milli ykdysadyýetiň bazar gatnaşyklaryna geçirilmegi tapgyrlaýyn esasda, ilatyň berk durmuş goraglylygyny üpjün etmek bilen amala aşyrylýar.

Ýurdumyzyň ösüşinde döwrebap tehnologiýalary we innowasiýalary ulanýan önümçilikleri döretmek, dolandyryşyň has kämil usullaryny ulanmak aýratyn ähmiýete eýe bolup durýar. Milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklaryna sanly tehnologiýalary ornaşdyryp, bäsdeşlige ukyply sanly ykdysadyýeti döretmek wezipeleri öňe sürülýär. Şu nukdaýnazardan “Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy” aýratyn ähmiýetlidir. Konsepsiýada milli ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, ykdysadyýete sanly ulgamy giňden ornaşdyrmak, elektron senagatyny ösdürmek, adamyň aň-bilim maýasyna, işewürlige we maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň soňky gazananlaryna esaslanýan ösen ykdysadyýeti kemala getirmek, bäsdeşlige ukyply sanly ykdysadyýeti ösdürmek ýaly ugurlar göz öňünde tutulýar.

Ýurdumyzda ykdysadyýetimiziň maglumat-kommunikasiýa we sanly tehnologiýalar ulgamynda ýokary hünärli, öz işine ökde işgärleriň taýýarlanylmagy möhüm ähmiýete eýedir. Bu ugurdaky çäreleriň ählisi bolsa ilatyň iş bilen üpjünçiligini ýokarlandyrmak, zähmet bazarynda bäsdeşlige ukyply hünärmenleri taýýarlamak wezipeleri bilen aýrylmaz baglydyr. Sebäbi, işçi güýji zähmet bazarynyň esasy agzalarynyň biri hökmünde çykyş edýär, işgärleriň hünär taýýarlyk, durmuş derejesi näçe ýokary bolsa zähmet bazarynyň hili şonça ýokarlanýar. Ilatyň zähmet üpjünçiligini düzgünleşdirmek, zähmet gatnaşyklaryny döwrüň talabyna laýyk kämilleşdirmek milli ykdysadyýeti sazlaşykly ösdürmegiň binýatlaýyn şerti hökmünde ykrar edilýär, milli ykdysady ulgamyň durnukly ösmegini üpjün edýär. Türkmenistanyň her bir raýatynyň özbaşdak kär, hünär saýlap almagy, islendik döwlet we hususy eýeçiligine degişli edara-kärhanalarda zähmet çekmäge bolan hukugy Türkmenistanyň Konstitusiýasynda, Türkmenistanyň Zähmet kodeksinde, “Ilatyň iş bilen üpjünçiligi hakyndaky” Türkmenistanyň kanunynda kepillendirilýär we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary arkaly düzgünleşdirilýär. Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň ýerlerdäki bölümleri eýeçiligiň görnüşine garamazdan edara-kärhanalarda, guramalarda zähmet, zähmete hak tölemek we iş bilen üpjün etmek babatda kanunçylygyň we kadalaryň berjaý edilişine gözegçiligi amala aşyrýar. Iş orunlary üçin hünär synagyndan döwürleýin geçirilmeginiň tertibini kämilleşdirmäge ýardam bermek we zähmetiň şertlerine baha bermek maksady bilen geçirilýän iş orunlarynyň hünär synagyna gatnaşmak we iş orunlaryna zähmetiň aýratyn şertleriniň görnüşlerini girizmek babatda teklipleri taýýarlamaga gatnaşýar. Mundan başga-da ýerasty işlerde we zähmetiň zyýanly we agyr şertleri bolan işleriň, hünärleriň we wezipeleriň sanawyny düzmäge gatnaşýar we ministrligiň garamagyna berýär, ilat arasynda bu meseleler bilen baglanyşykly düşündiriş işlerini guraýar, önümçilik şikeslerini, hünär keselleriniň sebäplerini seljerýär we olaryň öňüni alyş çäreleri boýunça teklipleri taýýarlaýar. Aýallaryň zähmetiniň ulanylmagy çäklendirilen işleriň, zähmetiň zyýanly we aýratyn agyr şertleri bolan işleriň we 18 ýaşyna ýetmedikleriň zähmetiniň ulanylmagy gadagan edilýän işlere gözegçilik edýär. Zähmete ukyply ilatyň zähmet işjeňligini iş başarnygyny ýokarlandyrmak üçin zerur şertleriň döredilmegini hem-de eýeçiligiň görnüşine garamazdan edaralarda, kärhanalarda, guramalarda işgärler üçin zähmet bilen baglanyşykly kepillikleriň üpjün edilmegini guraýar, olara zerur hünärler boýunça işgärleri saýlamakda ýardam berýär we zähmet bazaryndaky ýagdaý barada maglumatlar bilen üpjün edýär.Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň Zähmet
we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň
başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji L.Saparowa.«Daşoguz habarlary» gazeti, № 88 (17547). 21.07.2020ý.