Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

04.01.2021
1609789226
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýen ş...

Bagy-bakja bezegidir Zeminiň

03.01.2021
1609690518
Daşoguz welaýatynda bagçylyk bilen meşgullanmaga höwesekleriň sany ýylsaýyn artýar. Mysal üçin, diňe Gurbansoltan eje...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna täze ýyl gutlagy

31.12.2020
P1609442362
Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen 2020-nji ýyl tamamlan...

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ KARARY

30.12.2020
1609354695
2021-nji ýyly «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip yglan etmek hakynda Çuňňur hormatlanylýa...

Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

21.12.2020
1608582886
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirz...

Türkmenistanda öndürildi: okuw, iş, işewürlik üçin IT önümleri

21.12.2020
1608590507
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Türkmenistanyň sanly ykdysadyýetini ösdürmegiň ...

Türkmenistanyň Prezidenti welaýatlary we Aşgabat şäherini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi

14.12.2020
Cap
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbarlarynyň, welaý...

«Ak hünji» HK polimer önümçiligini artdyrýar

14.12.2020
1607959891
«Ak hünji» hususy kärhanasy gurulýan binalaryň daşky bezegi üçin önümleri önümçilige goýberdi. Penopolistirolly gorag...
  • ImageDURMUŞ HYZMATDAŞLYGY ÖSDÜRILÝÄR


Düýn, 11-nji sentýabrda Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginde Durmuş-zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek boýunça üçtaraplaýyn toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onda Tükmenistanyň Mejlisiniň 2020-nji ýylyň 22-nji awgustynda geçiren maslahatynda kabul edilen “Türkmenistanyň Zähmet kodeksine goşmaça girizmek hakynda” Türkmenistanyň Kanunyndan gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Häzirki döwürde Türkmenistan halkara guramalar bilen, hususan-da Birleşen Milletler Guramasy we onuň düzümleýin edaralary bilen işjeň hyzmatdaşlygy amala aşyrýar. Ýurdumyzda bu iri we abraýly halkara guramanyň ýöriteleşdirilen edaralarynyň biri bolan Halkara Zähmet guramasy (HZG) bilen ysnyşykly gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly ähmiýet berilýär. Türkmenistan HZG-niň binýatlyk konwensiýalarynyň ählisine goşulyşyp, olardan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirip gelýär. 2019-njy ýylda ýurdumyzyň bu Guramanyň 144-nji «Üçtaraplaýyn maslahatlaşmalar hakynda (halkara zähmet kadalary)» Konwensiýasyna goşulandygy aýratyn bellärliklidir. Bu Konwensiýa halkara zähmet kadalaryny işläp taýýarlamakda we ulanmakda üçtaraplaýyn durmuş hyzmatdaşlygynyň taraplarynyň gatnaşyklaryny kesgitleýär. Üçtaraplaýynlygy pugtalandyrmak we durmuş dialogy goldamak boýunça dünýä möçberinde alnyp barylýan işler durmuş-zähmet gatnaşyklaryny ösdürmekde HZG-niň ornunyň örän uludygyna şaýatlyk edýär. Bu guramanyň özi üstünlikli hereket edýän üçtaraplaýynlygyň nusgasyny görkezýär. HZG-niň häzirki döwürde alyp barýan işiniň esasy ugry mynasyp zähmet we durmuş adalatlylygy ýörelgeleri ösdürmekden ybaratdyr.

Durmuş-zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek boýunça üçtaraplaýyn toparyň bu mejlisinde ara alnyp maslahatlaşylan meselelerde Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 3-nji iýulynda çykaran 1810-njy karary bilen tassyklanan Türkmenistanda ýiti ýokanç keseliniň pandemiýasyna garşy dessin durmuş-ykdysady çäreleriň Meýilnamasynda göz öňünde tutulan çäreleriň ýerine ýetirirlişine hem uly orun berildi. Kanunçylyga girizilen goşmaça şol çäreler bilen hem bagly bolup, dünýäde emele gelen ýiti ýokanç keseliniň pandemiýasy bilen bagly çäreleriň täsirine düşen raýatlaryň zähmet gatnaşyklarynda ýüze çykan meseleleriniň düzgünleşdirilmegi we olaryň durmuş taýdan goraglylygynyň üpjün edilmegi bilen baglanyşyklydyr. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň zähmet kodeksine girizilen goşmaça ýurdumyzda adam baradaky aladanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudygyna şaýatlyk edýär.
Türkmenistanyň Zähmet we
ilaty durmuş taýdan goramak
ministrligi.


«Türkmenistan» gazeti, № 231 (29825). 12.09.2020ý.