Täzelikler

Türkmenistan bilen Russiýanyň Astrahan oblastynyň arasynda gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy

19.09.2020
1600515119
18-nji sentýabrda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Batyr Nyýazlyýewiň...
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Ykdysady üstünlikleriniň sergisine we sanly ykdysadyýet boýunça maslahata gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi

19.09.2020
1600460536
Hormatly sergä we maslahata gatnaşyjylar! Eziz watandaşlar! Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenista...

Ýurdumyzyň dokma kärhanalarynyň firma dükanlarynyň sany artýar

17.09.2020
1600360212
Aşgabatda, Oguz han köçesiniň ugrundaky «Dokmahyzmat» Döwlet kärhanasynyň ýanynda pudagyň kärhanalarynda öndürilýän ö...
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Hökümetara türkmen-gazak toparynyň mejlisi

17.09.2020
1600368085
Şu gün Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gazak toparynyň nobatdan daşary mejli...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeşligi

15.09.2020
1600191712
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prez...

Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Owganystandaky ýagdaýy kadalaşdyrmak boýunça gepleşiklerde çykyş etdi

12.09.2020
1599911023
Şu gün Katar Döwletiniň paýtagty Doha şäherinde 30-a golaý ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, halkar...

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy işgärlerine

12.09.2020
1599861573
Hormatly gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy işgärleri! Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe büt...

“Ak kerweniň” ak ýoly

09.09.2020
1599673500
9-njy sentýabrda Türkmenistanda pagta ýygymyna girişildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata ...
  • Image
  • ImageDURMUŞ HYZMATDAŞLYGY ÖSDÜRILÝÄR


Düýn, 11-nji sentýabrda Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginde Durmuş-zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek boýunça üçtaraplaýyn toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onda Tükmenistanyň Mejlisiniň 2020-nji ýylyň 22-nji awgustynda geçiren maslahatynda kabul edilen “Türkmenistanyň Zähmet kodeksine goşmaça girizmek hakynda” Türkmenistanyň Kanunyndan gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Häzirki döwürde Türkmenistan halkara guramalar bilen, hususan-da Birleşen Milletler Guramasy we onuň düzümleýin edaralary bilen işjeň hyzmatdaşlygy amala aşyrýar. Ýurdumyzda bu iri we abraýly halkara guramanyň ýöriteleşdirilen edaralarynyň biri bolan Halkara Zähmet guramasy (HZG) bilen ysnyşykly gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly ähmiýet berilýär. Türkmenistan HZG-niň binýatlyk konwensiýalarynyň ählisine goşulyşyp, olardan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirip gelýär. 2019-njy ýylda ýurdumyzyň bu Guramanyň 144-nji «Üçtaraplaýyn maslahatlaşmalar hakynda (halkara zähmet kadalary)» Konwensiýasyna goşulandygy aýratyn bellärliklidir. Bu Konwensiýa halkara zähmet kadalaryny işläp taýýarlamakda we ulanmakda üçtaraplaýyn durmuş hyzmatdaşlygynyň taraplarynyň gatnaşyklaryny kesgitleýär. Üçtaraplaýynlygy pugtalandyrmak we durmuş dialogy goldamak boýunça dünýä möçberinde alnyp barylýan işler durmuş-zähmet gatnaşyklaryny ösdürmekde HZG-niň ornunyň örän uludygyna şaýatlyk edýär. Bu guramanyň özi üstünlikli hereket edýän üçtaraplaýynlygyň nusgasyny görkezýär. HZG-niň häzirki döwürde alyp barýan işiniň esasy ugry mynasyp zähmet we durmuş adalatlylygy ýörelgeleri ösdürmekden ybaratdyr.

Durmuş-zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek boýunça üçtaraplaýyn toparyň bu mejlisinde ara alnyp maslahatlaşylan meselelerde Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 3-nji iýulynda çykaran 1810-njy karary bilen tassyklanan Türkmenistanda ýiti ýokanç keseliniň pandemiýasyna garşy dessin durmuş-ykdysady çäreleriň Meýilnamasynda göz öňünde tutulan çäreleriň ýerine ýetirirlişine hem uly orun berildi. Kanunçylyga girizilen goşmaça şol çäreler bilen hem bagly bolup, dünýäde emele gelen ýiti ýokanç keseliniň pandemiýasy bilen bagly çäreleriň täsirine düşen raýatlaryň zähmet gatnaşyklarynda ýüze çykan meseleleriniň düzgünleşdirilmegi we olaryň durmuş taýdan goraglylygynyň üpjün edilmegi bilen baglanyşyklydyr. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň zähmet kodeksine girizilen goşmaça ýurdumyzda adam baradaky aladanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudygyna şaýatlyk edýär.
Türkmenistanyň Zähmet we
ilaty durmuş taýdan goramak
ministrligi.


«Türkmenistan» gazeti, № 231 (29825). 12.09.2020ý.