Täzelikler

TOPH gazgeçirijiniň owgan böleginiň howpsuzlygynyň esasy Şertlerine gol çekildi

16.04.2021
25359a351c0dc37c89db7e58567bc8e192966c9bb6bae53d1fdc1b09799a5e0d  1
Türkmenistanyň we Owganystanyň wekilleri Kabul şäherinde Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan (TOPH) gaz geçiri...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň parahatçylygyň we ynanyşmagyň hatyrasyna halkara hyzmatdaşlygy” atly halkara maslahatda eden çykyşy

15.04.2021
C5f36e78bcecbd2a4a96ea97485f650dc80271cdcc8dfb5c3260bfc1a527cb50
Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Ozaly bilen, sizi täze Maslahatlar merkezinde gutlamaga rugsat ediň. Bu ajaýyp bi...
  • Image

Ýaşlaryň arasynda programma üpjünçiligi boýunça geçirilýän «Sanly innowasiýalar» atly bäsleşiginiň teswirnamasy

14.04.2021
9443c85a6477f5a322ffd96e1b6bc4177218d65e13f9e9bbb2d16f11818e0e03
«Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda», «Türkmenistanda sanly ykdysady...
  • Image
  • Image

Ankarada Türkmenistanyň Prezidentiniň türk dilinde neşir edilen kitaplary tanyşdyryldy

10.04.2021
7233ab66ff7cf0765df7baf59d4d63e66d83fa9cc0f2d733708b0513a3bdcdd3
2021-nji ýylyň 9-njy aprelinde Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasy we Türkiýäniň Ankara uniwersiteti ...
  • Image
  • Image
  • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýöriteleşdirilen täze dikuçaryň aýratynlyklary bilen tanyşdy

08.04.2021
Fdfa4b7fc38fd07c903a673f62f860eba5854523543cdd06ce59e0f17dd58698
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ilata gaýragoýulmasyz tiz kömek bermäge niýetlenilip, ýurdumy...
  • Image

Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni bellenildi

07.04.2021
C277a4a75fc0e7c64218f8874d28296bb76274fb35d30e9dc070f2fc17566f92
Şu gün Türkmenistanda asylly däbe görä, Bütindünýä saglyk güni bellenildi. Milli senenamamyzda orun alan bu halkara ç...

Türkmenistan – Russiýa: özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmegiň ýoly bilen

01.04.2021
34725b48e2aa2acc7d17eda4287fd0237c187e1b3a1f7af3b7a37f1d7fbd5879
Mälim bolşy ýaly, 30-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Buýruga gol çekdi. Resminama laýykly...

Aşgabat-140 ýyl: halkara ylalaşdyryjy, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk merkezi

01.04.2021
67a3c6e659c794bacc6ad634791cd9fb93a155d36810e2bdbef2760a66612a22
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistan daşary syýasat strategiýasyny yzygide...ABADAN GELJEGI ÜPJÜN ETMEGIŇ MÖHÜM ŞERTI


Image

Türkmen Bitaraplygynyň çärýek asyrlyk tejribesi geçilen menzillere ser salmaga, bu döwürde gazanylan netijelere ösüşleriň, özgerişleriň nukdaýnazaryndan baha bermäge mümkinçilik berýär. 12-nji dekabrda paýtagtymyzda geçirilen «Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halkara maslahat, ine, hut şu babatda täze sepgidi alamatlandyrdy. Hormatly Prezidentimiz halkara ýubileý maslahatda çuň mazmunly çykyş edip, ýurdumyzyň Bitaraplyk derejesiniň 25 ýylynyň içinde daşary syýasatymyzda ýetilen sepgitlere we gazanylan üstünliklere syn berdi, onuň binýatlaýyn ýörelgeleriniň milli bähbitleri üpjün etmek bilen bir hatarda, ählumumy derejede parahatçylygy we durnukly ösüşi pugtalandyrmaga goşýan ägirt uly goşandyny anyk işlerdir başlangyçlaryň mysalynda açyp görkezdi.

Watamyzyň hemişelik Bitaraplygynyň söhratly senesi mynasybetli, halkymyza ajaýyp toý sowgady bolan «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» atly kitabynda milli Liderimiz: «Eger-de milletiň erkana we özerkli ýaşaýşyny bürgüt hem laçyn guşlaryň öz dünýäsinde erkana, parahat ýaýnaýşyna meňzetsek, olar şunda öz goşa ganatlaryna daýandyrýarlar. Şeýlelikde, çeper dil bilen aýtsam, Garaşsyzlyk hem Bitaraplyk türkmen döwletliliginiň goşa ganatydyr!» diýip, örän jaýdar belleýär. Şunuň bilen baglylykda, ilki bilen, döwlet berkararlygyny berkitmekde türkmen Bitaraplygynyň taryhy ähmiýeti hakynda durlup geçilse, maksadalaýyk bolar.

Ýurt garaşsyzlygynyň ilkinji ýyllarynda sebitde kemala gelen geosyýasy we geoykdysady ýagdaý özüniň çylşyrymly häsiýeti bilen tapawutlanýardy. Bu ýagdaý ýurdumyzyň syýasy garaşsyzlygyny pugtalandyrmak we ykdysady özbaşdaklygyny üpjün etmek meselesini gün tertibiniň ileri tutulýan ugruna öwrüpdi. Beýleki halklar bilen gatnaşyklarda parahatçylyk söýüjiligi we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerini hemişelik ýol-ýörelge edinen türkmen halky taryhyň bu öwrüminde hem parahatçylykly ösüş ýoluny – hemişelik Bitaraplygy saýlady. Geçilen 25 ýyllyk menzil şol döwürde saýlanyp alnan bu ýoluň dogry syýasy çözgüt bolandyny aňryýany bilen tassyklap, ol ýurdumyzyň geljekki ösüş ugruny kesgitledi. Bu gün Bitaraplyk, hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, türkmen döwletiniň we halkynyň beýik üstünligidir. Onuň ägirt uly halkara ähmiýetiniň bardygyny häzirki durmuş hakykaty doly tassyklaýar.

2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň degişli Kararnama bilen Türkmenistanyň Bitaraplyk hukuk derejesini ikinji gezek tassyklamagy, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen, 2017-nji ýylyň 2-nji fewralynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71-nji mejlisinde 12-nji dekabry «Halkara Bitarapyk güni» diýip yglan etmek hakynda Kararnamany biragyzdan kabul etmegi dünýä bileleşiginiň döwletimiziň Bitaraplyk daşary syýasat ugruna ýokary baha berýändiginiň aýdyň subutnamasy boldy. Häzirki wagtda 149 döwlet bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýmagy, 50-ä golaý halkara guramanyň agzasy bolmagy, şeýle-de köp sanly halkara konwensiýalara, şertnamalara we beýleki köptaraplaýyn resminamalara gatnaşmagy Türkmenistanyň halkara giňişlikde işjeňliginiň ýylsaýyn giňeýändigini görkezýär.

Hemişelik Bitaraplyk ýurdumyzyň diňe bir halkara at-abraýynyň ýokarlanmagynda özüniň beýanyny tapman, eýsem bu halkara hukuk derejesi içerki ösüşimizi üpjün etmekde möhüm orunlaryň birini eýeleýär. Ol halkyň abadan durmuşyny üpjün etmegiň baş şertine öwrüldi. Içerki mümkinçiliklerimizi ösüşleriň çeşmesine öwürmekde bitaraplygyň döredýän daşarky amatly şertleri uly bolup, ol ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine gönükdirilen taslamalary we maksatnamalary amala aşyrmaga, ykdysady kuwwatyny berkitmäge, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmaga ýardam berýär. Islendik ýurduň içeri syýasatynyň onuň alyp barýan daşary syýasaty bilen sazlaşykly ösdürilen ýagdaýynda netijeli bolýandygy tejribeden mälimdir. Şeýle sazlaşygy üpjün etmekde oňyn Bitaraplyk ýörelgesi esasy orunlaryň birini eýeleýär.

Ykdysady ulgamda ýurdumyzyň halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek boýunça wezipeleri durmuşa geçirmek maksady bilen, 2019-njy ýylda kabul edilen «Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasy» içeri we daşary ykdysady syýasaty özara baglanyşykly durmuşa geçirmegiň nusgasy bolup durýar. Bu maksatnamanyň ýurdumyzyň daşary ykdysady işini ösdürmek üçin amatly hukuk, dolandyryş we maliýe gurşawyny döretmäge hem-de has-da kämilleşdirmäge, ýurdumyzyň dünýä döwletleri, halkara guramalar, şol sanda halkara maliýe-ykdysady düzümler bilen gatnaşyklaryny berkitmäge, daşary ykdysady gatnaşyklary diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge gönükdirilmegine Bitaraplygyň döredýän daşarky amatly şertleriniň netijesi hökmünde baha bermek bolar. Şeýle-de bu maksatnamanyň ýurdumyzyň maliýe we ykdysady ugurlaryny has-da işjeňleşdirmek üçin ýokary derejede bazar-ykdysady gurallary netijeli ulanmagyň, daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmegiň, öňdebaryjy tejribeleri özleşdirmegiň hasabyna eksporta gönükdirilen we importyň ornuny tutýan milli önümçiligi has-da ösdürmegiň hem-de Türkmenistanda senagat jemgyýetini döretmek boýunça mundan beýläk-de amala aşyrylmagy zerur bolan çäreleriň toplumyny öz içine almagy içerki ösüşi üpjün etmekde onuň ähmiýetiniň ýokarydygyny görkezýär.

Bitaraplyk dünýä syýasatynda ýurdumyzyň amala aşyrýan halkara işlerinde berk esas bolup hyzmat edýär. Baky Bitarap Türkmenistanyň sebitde parahatçylygy we durnukly ösüşi pugtalandyrmak, hoşniýetli goňşuçylyk ýagdaýyny döretmek hem-de hyzmatdaşlygy ýola goýmak ugrunda alyp barýan işleri ýurdumyzyň dünýä we sebit derejesinde howpsuzlygy üpjün etmekde goşýan goşandynyň uludygyna şaýatlyk edýär. Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz tarapyndan amala aşyrylýan «Ösüş arkaly parahatçylyk» ýörelgesi ýurdumyzyň daşary syýasat we ykdysady strategiýasynyň binýatlaýyn ýörelgeleriniň biri bolup, ol öz gözbaşyny Bitaraplygyň esaslaryndan alyp gaýdýar.

Barha ählumumylaşýan dünýäde ýurtlaryň arasyndaky özara baglanyşyk has-da güýçlenmek häsiýetine eýedir. Şunuň bilen baglylykda, dünýäde durnukly ulag ulgamyny döretmek häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň biri bolup durýar. Hususan-da, deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlary halkara bazarlar bilen baglanyşdyrýan netijeli üstaşyr-ulag ulgamlaryny döretmek zerurlygy ýüze çykýar. Bu babatda Türkmenistanyň ulag-logistika ulgamynda alyp barýan işleri nusga alarlykdyr. Ýurdumyzyň başlangyjy bilen, BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan ulag ulgamyna boýunça kabul edilen üç sany Kararnama muňa şaýatlyk edýär.

Geçen çärýek asyr ýurdumyzyň Bitaraplyk hukuk derejesiniň häzirki abadan ösüşimizi üpjün edýän şertleriň birine öwrülendigini görkezdi. Türkmenistanyň başlangyjy bilen, BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýörite Kararnamasy esasynda, 2021-nji ýylyň «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilmeginde hem uly many bar. Çünki parahatçylyk ösüşi üpjün edýän zerur şertleriň biri bolup, ol ýakyn geljekde döwletara ykdysady hyzmatdaşlygy ynanyşmak esasynda mundan beýläk-de ösdürmek meselesini ählumumy gün tertibinde öňe çykarýar.Maýagözel BABAÝEWA,
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň
Zähmet gory we iş üpjünçilik müdirliginiň başlygynyň orunbasary,
ykdysady ylymlaryň kandidaty.«Türkmenistan» gazeti, № 322 (29916). 19.12.2020ý.