Täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow baýramçylygyň öň ýanynda täze desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

16.09.2021
Pr17 09 001
Şu gün, eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda paýtagtymyzda ýene-de bir d...
  • Image
  • Image
  • Image

Türkmenistan tebigy gazyň çykarylyşyny we eksportyny artdyrdy

16.09.2021
C53f570ba4362a4f5a345651bfc44e76e3bea3659742b28c1a2c4e8770ff559e
2021-nji ýylyň sekiz aýynda Türkmenistanda çykarylan tebigy we ugurdaş gazyň möçberi 55 milliard kub metrden aşdy. Bu...

Türkmenistan XVII Ýewraziýa Media Forumynyň meýdançasynda

15.09.2021
5dd42895a9136a48f25318420a5a777c72c0795165e8b2c3cedea110b0ea93fa
15-nji sentýabrda Gazagystanyň paýtagty Nursoltanda meýdançasynda dünýäniň dürli ýurtlarynyň wekillerini jemlän XVII ...

Gazturbinaly elektrik stansiýasyny gurmagyň taslamasy üstünlikli amala aşyryldy

03.09.2021
Aa62972f90a2d65c0a478f5156a8d9723b5f6b5e52d0f7fe70398392f64b7a1d
Şu gün Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda kuwwatlylygy 432 megawat bolan gazturbinaly elektrik stansiýasynyň açylyş d...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna we bilim işgärlerine

01.09.2021
C277a4a75fc0e7c64218f8874d28296bb76274fb35d30e9dc070f2fc17566f92
Hormatly mugallymlar we bilim işgärleri! Mähriban talyplar, eziz okuwçylar! Sizi Garaşsyz Watanymyzda giňden ...

Türkmenistan Owganystandaky «Аkina-Аndhoý» demir ýol bölegindäki gurluşyk işleri gaýtadan dikeltdi

31.08.2021
F55cec77063516be66feab26bcfd48f8af3f25177cb013a36bea47affbcbb04d
Owganystandaky «Аkina-Аndhoý» demir ýol bölegindäki gurluşyk işleri gaýtadan dikeldildi, diýip DIM-niň Metbugat gullu...

Hormatly Prezidentimiz Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli harby ýörişe taýýarlyk görmek boýunça maslahat geçirdi

31.08.2021
01 09 100
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berd...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

27.08.2021
270821 001
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini...ABADAN DURMUŞYŇ HATYRASYNA


Täze iş orunlaryny döretmek häzirki wagtda Türkmenistanda amala aşyrylýan ykdysady syýasatyň esasy maksatlarynyň biridir. Dünýä ykdysadyýetinde emele gelen häzirki çylşyrymly ýagdaýlara garamazdan, täze iş orunlaryny döretmek boýunça döwlet tarapyndan kabul edilýän çözgütler netijeli zähmeti gazanmakda edilýän tagallalaryň aýdyň subutnamasydyr.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ilatyň iş bilen üpjünçiligini gowulandyrmak ugrunda döwlet tarapyndan uly işler alnyp barylýar. Beýleki ugurlarda bolşy ýaly, ýurdumyzda iş üpjünçilik çygrynda hem özgertmeler maksatnamalaýyn esasda amala aşyrylýar. Hususan-da, «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy» geljekki döwür üçin milli ykdysadyýetimiziň ösüş ugurlaryny kesgitleýän möhüm resminama bolup, şu döwürde täze iş orunlarynyň on müňlerçesini döretmek göz öňünde tutulýar. Mundan başga-da, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2015-nji ýylyň 1-nji maýynda çykaran Karary bilen tassyklanan «Türkmenistanda iş üpjünçilik ulgamyny kämilleşdirmegiň hem-de täze iş orunlaryny döretmegiň 2015-2020-nji ýyllar üçin Maksatnamasy» we ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasy, 2016-njy ýylyň 14-nji oktýabrynda «Maýyplygy bolan adamlaryň zähmet we iş üpjünçilik çygryndaky hukuklarynyň Türkmenistanda doly durmuşa geçirilmegini üpjün etmek üçin 2017-2020-nji ýyllarda amala aşyrylmaly çäreleriniň Meýilnamasy», «Türkmenistanda ýaş hünärmenleri işe ýerleşdirmek ulgamyny kämilleşdirmegiň 2018-2020-nji ýyllar üçin Maksatnamasy», 2019-njy ýylyň iýun aýynda kabul edilen «Türkmenistanda ýaşlary zähmet bazaryna uýgunlaşdyrmagyň we olaryň iş bilen üpjünçiligini kämilleşdirmegiň maksatnamasy» ilatyň iş üpjünçilik derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen maksatnamalardyr.

Täze iş orunlaryny döretmek, şeýle-de bu ugurda ykdysadyýetiň hususy bölegini döwlet tarapyndan höweslendirmek zähmet bazary we iş üpjünçilik çygryndaky düýpli meseledir. Şunda täze iş orunlaryny döretmek döwletde ileri tutulýan wezipeleriň biri hökmünde kesgitlendi. Mysal üçin, «Türkmenistanda iş üpjünçilik ulgamyny kämilleşdirmegiň hem-de täze iş orunlaryny döretmegiň 2015-2020-nji ýyllar üçin Maksatnamasyna» laýyklykda meýilnamalaşdyrylan döwürde 111 müňe golaý täze iş orunlary döredildi. Olaryň aglaba böleginiň hususy pudaga degişlidigi bolsa guwanarlykly ýagdaýdyr.

Döwlet Baştutanymyz häzirki döwürde ýurdumyzyň ýokary depginli durmuş-ykdysady ösüşini üpjün etmekde telekeçiligiň ähmiýetini ýokarlandyrmaga we ony döwlet tarapyndan goldamaga tarapyndan uly üns berýär. Milli ykdysadyýetimiziň bazar gatnaşyklaryna geçmegi ýurdumyzyň ulanylmadyk içki mümkinçilikleriniň doly peýdalanylmagyna şert döretmek bilen bir hatarda, olary ösüşleriň iteriji güýjüne öwürmekde hem uly ähmiýete eýedir.

Ykdysadyýetde iş bilen meşgullanýanlaryň 75 göterime golaýynyň hususy pudakda zähmet çekmegi häzirki döwürde hem bu ösüş meýliniň durnukly häsiýete eýedigine şaýatlyk edýär. Kiçi we orta telekeçilige döwlet tarapyndan berilýän yzygiderli goldaw bolsa ýurdumyzda işiň bu görnüşiniň geriminiň mundan beýläk-de giňejekdigini delillendirýär. Jemi içerki önümde hususyýetçiligiň paýynyň 70 göterime golaýlamagy ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmakda hususy bölegiň tutýan ornunyň uludygyna göz ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Bazar gatnaşyklarynyň giňden ornaşdyrylýan döwründe zähmet bazarynda döwlet syýasatyny oýlanyşykly alyp barmak we ony döwrüň talaplaryna görä guramak zerurlygy ýüze çykýar. Bu syýasatyň esasy maksady ozalky döwürlere mahsus bolan iş üpjünçiligine ýardam bermekden, iş üpjünçiligini döretmäge gönükdirilen ykdysady syýasaty alyp barmakdan ybaratdyr. Sebäbi ykdysadyýetde iş orunlarynyň sanynyň artdyrylmagy zähmet bazarynda we iş üpjünçilik ulgamynda geljegi uly bolan syýasat hasaplanylýar. Bu syýasat jemi içerki önümiň üznüksiz ösüşini üpjün etmäge, Döwlet býujetiniň girdejiler bölegini artdyrmaga, ilatyň hakyky girdejilerini ýokarlandyrmaga, döwlet, hususy bölek we öý hojalyklary tarapyndan ýerli haryt öndürijileriň önümlerine bolan islegi höweslendirmäge, ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda maýa goýum işjeňligini ýokarlandyrmaga esaslanýar.

Dünýäde ykdysadyýeti durnukly ösýän ýurt hökmünde tanalýan Türkmenistan bu gün milli ykdysadyýetini diwersifikasiýalaşdyrmak, sanlylaşdyrmak we senagatlaşdyrmak arkaly, ösüşiň täze tapgyryna gadam basýar. Hormatly Prezidentimiz tarapyndan ösüşiň ileri tutulýan ugurlary hökmünde kesgitlenen we durmuşa işjeň ornaşdyrylýan bu strategiýalaryň ýurdumyzyň agrar ýurtdan innowasion häsiýetli senagatlaşýan ýurda öwrülmegine uly itergi berendigini bellemelidiris.

Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllary bilen deňeşdirilende, häzirki döwürde jemi içerki önümde senagat pudagynyň, esasan-da, gaýtadan işleýän, şeýle-de täze dokma, gazhimiýa, gurluşyk senagatlarynyň paýynyň artmagy ykdysadyýetiň diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmeginiň oňyn netijeleridir. Häzirki döwürde gaýtadan işleýän senagaty, şeýle-de durmuş maksatly pudaklary ösdürmeklige niýetlenen düýpli maýa goýum maksatnamalarynyň işlenilip taýýarlanylmagy täze iş orunlarynyň döredilmegine, netijede, iş üpjünçiligini giňeltmäge mümkinçilik berýär.

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 25-nji awgustynda Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen, milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudaklarynyň biri bolan dokma pudagynda täze desganyň – Kaka etrabynda ýyllyk önümçilik kuwwaty 5 müň tonna inçe süýümli pagtany gaýtadan işleýän dokma toplumynyň işe girizilmegi munuň şeýledigine aýdyň şaýatlyk edýär. Toplumyň ulanylmaga berilmegi diňe bir «Türkmenistanda öndürildi» diýen ýazgy bilen daşary bazarlarda uly isleg bildirilýän dokma harytlarynyň köp mukdarda öndüriljekdigini aňlatmaýar. Dünýä ülňülerine laýyk gelýän dokma önümlerini öndürmäge niýetlenen toplumda döredilen 1 300 sany täze iş orunlary raýatlarymyzyň iş üpjünçilik derejeleriniň ýokarlanmagyna, maddy hal-ýagdaýynyň mundan beýläk-de gowulanmagyna ýardam berjekdigini hem alamatlandyrýar.Maýagözel BABAÝEWA,
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň
Zähmet gory we iş üpjünçilik müdirliginiň başlygynyň orunbasary,
ykdysady ylymlaryň kandidaty.«Türkmenistan» gazeti, № 229 (30155). 07.09.2021ý.