Täzelikler

Ylma daýanmak — Türkmenistany innowasion taýdan ösdürmegiň ugry

25.02.2020
1582654894
Ýurdumyzyň ylmyny hil taýdan täze, ösüşiň dünýä derejesine çykarmak, ylmy-barlaglaryň we tehniki işläp düzmeleriň net...

Sebitiň we dünýäniň energetika howpsuzlygyny üpjün etmek ugrunda

24.02.2020
1582573320
Dubaý şäherinde (BAE) 24-nji fewralda açylan «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2020» halkara roud – şüweleňine dünýäni...
  • Image

Telekeçiligi goldamak - ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň möhüm şerti

23.02.2020
1582480306
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 20-nji fewralynda geçirilen me...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

21.02.2020
1582225800
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň n...

Adam hukuklary boýunça pudagara toparyň mejlisi geçirildi

19.02.2020
1582128717
Şu gün ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň maslahatlar zalynda Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçn...

Parahatçylyk döredijilik Bitarap Türkmenistanyň syýasatynyň esasydyr

18.02.2020
1582050329
Şu gün Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe ga...
  • Image
  • Image

Türkmenistanda Somali Federatiw Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

17.02.2020
1581963023
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Somali Fede...

Ýurdumyzyň iň gowy etrabyna Türkmenistanyň Prezidentiniň baýragy gowşuryldy

15.02.2020
1581786230
Şu gün Yzgant obasynda 2019-njy ýylda ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen dereje ugrundaky bäsleşigiň ýeňijisi bolan Gökd...
  • Image
  • ImageÝAŞLAR BILEN OLARYŇ IŞEWÜRLIK UKYPLARYNY ÖSDÜRMEK BOÝUNÇA DUŞUŞYKLAR GEÇIRILDI


Image

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi tarapyndan BMG-niň Ösüş maksatnamasy bilen Ýaponiýanyň Hökümetiniň ýardam bermeginde Türkmenistanda amala aşyrylýan sebitleýin taslamanyň çäklerinde türkmen ýaşlarynda işewürlik pikirleri kemala getirmek, olaryň telekeçilik ukyplaryny ösdürmek, ýaşlaryň mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek maksady bilen, 2019-njy ýylyň ýanwar we fewral aýlarynda ýurdumyzyň iri şäherlerinde we welaýat merkezlerinde «Işewürlik pikirleri döretmek» atly tema boýunça işewürlik okuw treningleri geçirildi. Ýaşlary telekeçilige çekmek, olaryň mümkinçiliklerini öwrenmek boýunça bu işewürlik okuwlaryna Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň we onuň ýerlerdäki edaralarynyň wekilleri, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň, döwlet häkimiýetiniň ýerli edaralarynyň wekilleri, BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň taslama wekilleri hem-de ýaşlaryň köp sanlysy gatnaşdy.

Şeýle okuwlar we duşuşyklar 2019-nji ýylyň 24-25-nji ýanwarynda Aşgabat şäherinde, 2019-nji ýylyň 29-30-njy ýanwarynda Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde, 2019-nji ýylyň 31-nji ýanwary – 1-nji fewraly aralygynda Mary welaýatynyň Mary şäherinde, 2019-nji ýylyň 4-5-nji fewralynda Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde, 2019-nji ýylyň 7-8-nji fewralynda Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinde, 2019-nji ýylyň 11-12-nji fewralynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde geçirildi.

Işewürlik okuwlaryň dowamynda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ösüş aýratynlyklary, telekeçilik işini alyp barmak üçin döredilýän şertler we mümkinçilikler, zähmet we iş üpjünçilik çygrynda alnyp barylýan işler babatda türkmen ýaşlaryna gürrüň berildi. Işewürligiň nazary esaslary, işewürlik pikirlerini kemala getirmek we ony durmuşa geçirmek boýunça halkara tejribesi ýaşlarda aýratyn gyzyklanma döretdi. Şunuň bilen bagly işewürlige degişli wideo şekilleriň görkezilmegi, işewürlik pikirleri durmuşa geçirmek boýunça oýunlaryň geçirilmegi, aýry-aýry meseleleri düşündirmek boýunça ýaşlaryň toparlara bölünip işlemegi okuw treninginiň ähmiýetini has-da artdyrdy.

Işjeň ýagdaýda geçen okuw treninglerine gatnaşan ýaşlar gyzyklandyrýan telekeçilik ugurlary boýunça anyk maglumatlara eýe bolup, özlerinde kemala gelen işewürlik pikirlerini durmuşa geçirmäge bolan ynamynyň güýçlenendigini bellediler. Okuw treninglerine gatnaşyjylar beýleki döwletleriň işewürlik tejribesini öwrenmekde möhüm ädime öwrülen şeýle çäreleri dowam etmegiň möhümdigini nygtap, ýaşlaryň mümkinçiliklerini artdyrmak üçin hemmetaraplaýyn ajaýyp şertleri döredip berýän Türkmenistanyň hormatly Prezidentine sagbolsun aýtdylar.


  • Image
  • Image