Täzelikler

Ylma daýanmak — Türkmenistany innowasion taýdan ösdürmegiň ugry

25.02.2020
1582654894
Ýurdumyzyň ylmyny hil taýdan täze, ösüşiň dünýä derejesine çykarmak, ylmy-barlaglaryň we tehniki işläp düzmeleriň net...

Sebitiň we dünýäniň energetika howpsuzlygyny üpjün etmek ugrunda

24.02.2020
1582573320
Dubaý şäherinde (BAE) 24-nji fewralda açylan «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2020» halkara roud – şüweleňine dünýäni...
  • Image

Telekeçiligi goldamak - ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň möhüm şerti

23.02.2020
1582480306
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 20-nji fewralynda geçirilen me...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

21.02.2020
1582225800
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň n...

Adam hukuklary boýunça pudagara toparyň mejlisi geçirildi

19.02.2020
1582128717
Şu gün ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň maslahatlar zalynda Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçn...

Parahatçylyk döredijilik Bitarap Türkmenistanyň syýasatynyň esasydyr

18.02.2020
1582050329
Şu gün Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe ga...
  • Image
  • Image

Türkmenistanda Somali Federatiw Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

17.02.2020
1581963023
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Somali Fede...

Ýurdumyzyň iň gowy etrabyna Türkmenistanyň Prezidentiniň baýragy gowşuryldy

15.02.2020
1581786230
Şu gün Yzgant obasynda 2019-njy ýylda ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen dereje ugrundaky bäsleşigiň ýeňijisi bolan Gökd...
  • Image
  • ImageMYNASYP ZÄHMETE BAGYŞLANAN HALKARA FORUMY


Image

2019-njy ýylyň 4-5-nji fewralynda Russiýa Federasiýasynyň Başkortostan Respublikasynyň Ufa şäherinde Halkara zähmet guramasynyň «Zähmet gurşawynyň geljegi» atly başlangyjynyň çäklerinde mynasyp zähmet boýunça halkara forum geçirildi. HZG-niň Sebitleýin Býurosy, Başkortostan Respublikasynyň hökümeti, Russiýa Federasiýasynyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi, RF-niň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi, Russiýanyň garaşsyz kärdeşler arkalaşyklarynyň federasiýasy, Zähmet we durmuş gatnaşyklary akademiýasy forumy guraýjylar bolup çykyş etdiler.

Taryha ser salsak, 1919-njy ýylyň 20-nji martynda Russiýanyň hökümeti bilen Başkiriýada awtonomiýa döretmek boýuna ylalaşyga gol çekildi we takmynan şol wagtlarda Fransiýanyň paýtagty Pariž şäherinde zähmet çekýän adamlaryň hukuklary barada geçirilen halkara maslahatyň netijeleri boýunça Wersal parahatçylyk şertnamasy kabul edilip, Halkara zähmet guramasy (HZG) döredildi. 2019-njy ýylda HZG Başkortostan Respublikasy bilen 100 ýyllygyny belleýär.

Zähmet gatnaşyklary çygrynda möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşmak, durmuş hyzmatdaşlygyny ösdürmek, pikir we tejribe alyşmak Forumyň esasy maksady boldy. Foruma gatnaşyjylar ýaşlaryň iş bilen üpjünçiligi, geljekki hünärler üçin adam maýasynyň ösdürilmegi, iş bilen üpjünçilik gulluklarynyň işi ýaly zähmet gurşawynyň esasy meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy.

Foruma gatnaşmak üçin GDA, BRIKS we Ýewropa döwletlerinden hökümetiň, iş berijileriň we işgärleriň wekilçilikli edaralaryndan wekiller, RF-niň federal ýerine ýetiriji edaralaryň hem-de zähmet we iş bilen üpjünçilik edaralarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik işgärleri çagyryldy. Durmuş adalatlylygy we mynasyp zähmet Ufa şäherinde geçirilen forumyň gün tertibiniň wajyp meselesine öwrüldi. Zähmet hakynyň derejesi we işsizlik döwrüň möhüm meseleleri bolmagynda galýandygy forumda aýratyn bellenildi. Bu meseleleri çözmäge HZG-niň «Mynasyp zähmet» maksatnamasy ýardam berýär. Başkortostan Respublikasy bu maksatnamanyň gatnaşyjysy bolup durýar.

HZG-niň «Mynasyp zähmet» Konsepsiýasy 1999-njy ýylda ilkinji gezek Halkara zähmet konferensiýasynyň 87-nji mejlisinde öňe sürüldi. Konsepsiýa laýyklykda, «mynasyp zähmet» adalgasy öndürijilikli, şol bir wagtyň özünde erkin, howpsuz, adalatly bahalandyrylýan, ösüşe beslenýän we adamyň mertebesine zeper ýetirmeýän zähmet hökmünde düşünilýär.


HZG-niň «Zähmet gurşawynyň geljegi» atly başlangyjynyň çäklerinde mynasyp zähmet boýunça geçirilen halkara foruma Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň wekili gatnaşdy.


  • Image