Täzelikler

Ylma daýanmak — Türkmenistany innowasion taýdan ösdürmegiň ugry

25.02.2020
1582654894
Ýurdumyzyň ylmyny hil taýdan täze, ösüşiň dünýä derejesine çykarmak, ylmy-barlaglaryň we tehniki işläp düzmeleriň net...

Sebitiň we dünýäniň energetika howpsuzlygyny üpjün etmek ugrunda

24.02.2020
1582573320
Dubaý şäherinde (BAE) 24-nji fewralda açylan «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2020» halkara roud – şüweleňine dünýäni...
  • Image

Telekeçiligi goldamak - ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň möhüm şerti

23.02.2020
1582480306
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 20-nji fewralynda geçirilen me...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

21.02.2020
1582225800
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň n...

Adam hukuklary boýunça pudagara toparyň mejlisi geçirildi

19.02.2020
1582128717
Şu gün ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň maslahatlar zalynda Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçn...

Parahatçylyk döredijilik Bitarap Türkmenistanyň syýasatynyň esasydyr

18.02.2020
1582050329
Şu gün Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe ga...
  • Image
  • Image

Türkmenistanda Somali Federatiw Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

17.02.2020
1581963023
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Somali Fede...

Ýurdumyzyň iň gowy etrabyna Türkmenistanyň Prezidentiniň baýragy gowşuryldy

15.02.2020
1581786230
Şu gün Yzgant obasynda 2019-njy ýylda ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen dereje ugrundaky bäsleşigiň ýeňijisi bolan Gökd...
  • Image
  • ImageTÜRKMENISTAN BILEN TURKIÝE RESPUBLIKASYNYŇ ARASYNDA ILATYŇ DURMUŞ GORAGLYLYGY ÇYGRYNDA HYZMATDAŞLYK GIŇELDILÝÄR


Image

2019-njy ýylyň 28-31-nji ýanwary aralygynda Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň işgärlerinden ybarat bolan topar ilatyň durmuş goraglylygy çygrynda tejribe alyşmak maksady bilen Turkiýe Respublikasynyň Ankara şäherinde iş saparynda boldy.

Häzirki döwürde ýurdumyzda amala aşyrylýan «Açyk gapylar» syýasaty dünýäniň köp döwletleri bilen dürli ugurlarda işjeň gatnaşyklaryň ösdürilmegine giň ýol açýar. Durmuş derejeli ýurt hökmünde Türkmenistan döwleti zähmet we durmuş ulgamlaryny döwrebap derejede özgertmek meselelerine aýratyn ähmiýet bermek bilen, bu möhüm ulgamlara öňdebaryjy tejribeleri ornaşdyrmak ugrunda uly işleri amala aşyrýar. Hususan-da, ýurdumyzda iş üpjünçilik ulgamynyň kämilleşdirilmegine gönükdirilen maksatnamalary üstünlikli amala aşyrmak wezipesinden ugur alyp, iş üpjünçilik, zähmet, işgärleriň durmuş goraglylygy bilen baglanyşykly meseleler boýunça türkmen toparynyň Turkiýe Respublikasyna amala aşyran iş sapary munuň şeýlediginiň aýdyň subutnamasydyr. Häzirki döwürde dost-doganlyk ýörelgelerine eýerip, bu iki döwletiň arasynda ösdürilýän hyzmatdaşlyk gatnaşyklary adam bähbitlerine gönükdirilen bu möhüm meseleler boýunça hem tejribe alyşmak üçin amatly şertleri döredýär.

Iş saparynyň dowamynda türkmen topary Turkiýäniň Maşgala, zähmet we durmuş hyzmatlary ministrliginde, bu ministrligiň Zähmet we durmuş goraglylygy meseleleri boýunça okuw we gözleg Merkezinde («ÇASGEM»), Zähmeti goramak we zähmet howpsuzlygy boýunça Müdiriýetinde («IŞGÜM»), şeýle-de Iş bilen üpjünçilik agentliginde («IŞKÜR») we onuň ýerli bölümlerinde bolup, olaryň alyp barýan işleri bilen ýakyndan tanyşdy.

Turkiýe döwletiniň bu edaralarynda guralan duşuşyklarda zähmet kanunçylygynyň halkara hukuk kadalaryna laýyklykda kämilleşdirilişi, ilaty işe ýerleşdirmek boýunça milli strategiýany işläp taýýarlamagyň we amala aşyrmagyň aýratynlyklary, döwlet sektorynda hem-de hususy ulgamda zähmeti goramak we zähmet howpsuzlygy bilen baglanyşykly meseleleriň hukuk taýdan düzgünleşdirilişi, şeýle-de daşary ýurtlarda zähmet çekýän raýatlara berilýän durmuş goldawy we olaryň kanuny hukuklaryny goramak boýunça amala aşyrylýan çäreler barada giňişleýin maglumatlar berildi. Türkiýäniň Maşgala, zähmet we durmuş hyzmatlary ministrliginiň Iş üpjünçilik boýunça agentliginde türkmen wekiliýeti iş berijileriň iş üpjünçilik edaralary bilen gatnaşyklary dogrusynda, hususan hem, raýatlary işçi hünärleri boýunça taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak boýunça okuwlara ýollamak, zähmet bazarynda durmuşa geçirilýän maksatnamalaryň çäklerinde okaýanlara maliýe goldawyny bermek, şeýle hem döwlet tarapyndan işsizligiň derejesini peseltmek we işsizleri durmuş taýdan goramak boýunça alnyp barylýan işler bilen tanyşdyryldy. Mundan başga-da, agentligiň etrap bölümleri tarapyndan amala aşyrylýan işler hem-de kärhanada iş orunlarynda hünär öwretmek boýunça okuwlaryň geçirilişi bilen ýakyndan tanyşmaga mümkinçilik döredildi.

Ministrligiň işgärleriňden ybarat bolan iş toparynyň Turkiýe Respublikasyna iş sapary netijeli geçip, bu doganlyk ýurduň iş üpjünçilik, zähmet we ilatyň durmuş goraglylygy çygrynda gazanan oňyn netijeleriniň öwrenilmegi ýurdumyzda bu ulgamlaryň işlerini döwrebap derejede ösdürmekde peýdaly tejribe alyşmak boldy.


  • Image