Täzelikler

Ýurdumyzyň iň gowy etrabyna Türkmenistanyň Prezidentiniň baýragy gowşuryldy

15.02.2020
1581786230
Şu gün Yzgant obasynda 2019-njy ýylda ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen dereje ugrundaky bäsleşigiň ýeňijisi bolan Gökd...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

14.02.2020
1581706807
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy — 2019-njy ýyl: Maliýe — ykdysadyýet ulgamy

13.02.2020
1581620231
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýen şygar as...
  • Image
  • Image

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy - 2019-njy ýyl: nebitgaz toplumy

12.02.2020
1581531994
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän Türkmenistanyň energetika syýasaty ýan...

Daşkentdäki çempionatda ökdeler öňe saýlanýar

11.02.2020
1581442442
Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän Agyr atletika boýunça halkara raýdaşlyk çempionatynyň nobatdaky gü...

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy — 2019-njy ýyl: Gurluşyk we elektroenergetika

10.02.2020
1581362801
2019-njy ýylda köp sanly desgalaryň ulanmaga berilmegi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döredijilik...
  • Image
  • Image

Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy

07.02.2020
1581101387
Şu gün paýtagtymyzda Hazar deňzinde ylmy barlaglary geçirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Hazarýaka döwletleriň...

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzy we welaýatlary ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

06.02.2020
1581014957
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda ...Sylag- sarpanyň keşbi – güllerde


Image


Maý aýynyň gelmegi bilen şaýollaryň, köçeleriň elwan jähegine öwrülen güller göreniň göwnüni göterýär. Ol güller Beýik Watançylyk urşuna gatnaşan, tylda zähmetiň belent nusgasyny görkezen ildeşlerimizi sarpalap, gowşurylýan ter çemenleriň keşbinde gözleriňe has hem eziz görünýär

Ynha, golaýda paýtagtymyzda ir säher bilen ýola düşen Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň hem-de Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň işgärleri tarapyndan belent mertebeli uruş weteranlaryna, ak gyňaçly mährem enelerimize hormatly Prezidentimiziň adyndan pul sylagydyr gymmat bahaly baýramçylyk sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Paýtagtymyz Aşgabat şäheri boýunça sylaglanan uruş weteranlarynyň arasynda Kabir Karimow, Nikolaý Kozyrew, Antonina Prýaniçnikowa dagy hem bar.

Beýik Ýeňşiň 74 ýyllygy mynasybetli sylaglanan şol uruş weteranlarynyň arasynda 93 ýaşly Guwanç Myratlyýew hem bar. 1926-njy ýylda doglan Guwanç aganyň 9 perzendi, 38 agtygy, 71 çowlugy, 9 ýuwlugy bar. Ol Beýik Ýeňiş mynasybetli ýapan Şa serpaýy üçin Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden çykýan alkyşlaryny beýan etdi. Özüniň geljekde hem ýaş nesli watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekde wagyz-nesihat işlerini alyp barjakdygyny aýtdy.

Paýtagtymyzdaky uzak ýaşlylaryň ýene biri, 103 ýaşa gadam basan Aksoltan ene hem ýanýoldaşyny urşa ugradyp, tylda gahrymançylykly zähmet çekmegiň nusgasyny görkezýär. Milli Liderimiziň adyndan baýramçylyk sowgatlary gowşurylanda, enäniň köňül buýsanjy täzeden pürepürlendi. Mährem zenan hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutumly işleriniň rowaç bolmagyny tüýs ýürekden arzuw etdi. Ene arzuwy elmydama hasyl bolýar.

Her ýylyň Beýik Ýeňiş gününiň uludan bellenilýän günlerinde milli Liderimiziň Şa serpaýyna mynasyp bolýan uruş weteranlary, urşuň yzynda galan mährem zenanlar şol bir wagtda dürli durmuş ýeňilliklerinden hem peýdalanýarlar. Ol bolsa hormatly Prezidentimiziň beýik adamkärçilikli, ynsanperwer syýasatynyň barha dabaralanýandygynyň aýdyň nyşanydyr.

Hawa, maý aýynda açylýan güller aýratyn owadan hem üýtgeşik. Çünki ol güllerde ynsan mertebesiniň, ýeňiş getiren merdanlara sylag-sarpanyň keşbi bar.«Türkmenistan» gazeti, № 111 (29377), 08.05.2019ý..


  • Image
  • Image
  • Image