Täzelikler

Täze neşiriň sahypalarynda ýangyç-energetika toplumynyň kuwwaty

05.08.2020
1596647098
«Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» jemgyýetçilik-syýasy we ylmy-publisistik žurnalynyň nobatdaky sa...

Sagdyn durmuş ýörelgesi berkidilýär

01.08.2020
1596386775
Ynsan saglygyny berkitmek, adamlaryň döredijilikli zähmet çekmegi we gowy dynç almagy üçin şertleri döretmek hormatly...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: sagdyn durmuş ýörelgesi - türkmen jemgyýetiniň nusgawy däbi

20.07.2020
1595268025
Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmünde ykrar edilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedenterbiýe sp...

Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak ýurdumyzy ösdürmegiň möhüm guralydyr

14.07.2020
1594751276
3-nji iýulda birinji ýarym ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

09.07.2020
1594321922
Şu gün Bilim ministrliginiň Innowasion maglumatlar merkezinde göni wideoaragatnaşyk arkaly ÝUNESKO-nyň bilimde maglum...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

08.07.2020
1594229276
Şu gün Türkmenistanyň we Türkiýäniň degişli pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň onlaýn görnüşdäki gepleşikleriniň çäklerinde...

Milli Liderimiziň durmuşa geçirýän «Açyk gapylar» syýasatynyň ugry bilen

06.07.2020
1594054754
Şu gün Daşary işler ministrliginde şu ýylyň birinji ýarym ýylynda Türkmenistanyň daşary syýasat işiniň jemlerine bagy...

Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlanyldy

30.06.2020
1593545745
Birleşen Milletler Guramasynyň Ştab-kwartirasy ýerleşýän Nýu-Ýork şäherinden hoş habar gelip gowuşdy — 2020-nji ýylyň...SEBITLEÝIN TASLAMA BOÝUNÇA MASLAHAT


Image

2019-njy ýylyň 18-19-njy iýunynda Aşgabat şäheriniň «Arçabil» myhmanhanasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň (BMGÖM) we Ýaponiýanyň Hökümetiniň ýardam bermeginde Merkezi Aziýa döwletleri üçin amala aşyrylýan sebitleýin Taslamanyň 2019-2020-nji ýyllar üçin gol çekilen Iş meýilnamasynyň çäklerinde üçünji sebitleýin maslahat geçirildi.

Bu maslahata Merkezi Aziýa döwletlerinden bu ugurda iş alyp barýan hünärmenler we BMG-niň Merkezi Aziýa sebitinde ýerleşýän edaralarynyň wekilleri, halkara bilermenler, jemgyýetçilik birleşikleriniň wekilleri, Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň jogapkär işgärleri, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň hem-de Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň wekilleri, Aşgabat şäher häkimliginiň işgärleri gatnaşdylar.

2018-nji ýylda şeýle sebitleýin maslahatlaryň ikisi – 12-13 sentýabrda Gyrgyz Respublikasynyň Bişkek şäherinde, 3-4-nji dekabrda Gazagystanyň Almata şäherinde geçirildi: BMGÖM bilen Ýaponiýanyň Hökümetiniň ýardam bermeginde amala aşyrylýan sebitleýin taslamanyň çäklerinde Aşgabat şäherinde bu sebitleýin maslahatyň geçirilmeginiň maksady döwletleriň tejribesini paýlaşmaga hem-de öňdebaryjy tejribäni öwrenmäge ýardam bermekden ybarat boldy.

Sebitleýin maslahatyň açylyşynda Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň orunbasary H.Taçjanowa, BMG-niň Baş Sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy hanym N.German, BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysy hanym Ý.Panowa, Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň ýolbaşçysynyň orunbasary jenap Ş.Kondo, BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky hemişelik wekilhanasynyň ýolbaşçysy hanym N.Naswlişwili gatnaşyjylara gutlag sözleri bilen çykyş etdiler.

Soňra sebitleýin maslahat dürli mowzuklar boýunça «panel çykyşlar» görnüşinde geçirilen bölümlerde öz işini dowam etdirdi. Bu bölümlerde Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň wekili çykyş edip, häzirki wagtda Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň aýratynlyklary, gazanylýan üstünlikler, ileri tutulýan ugurlar, durmuşa geçirilýän maksatnamalar barada aýdyp, ýurdumyzda ynsanperwer durmuş syýasatynyň alnyp barylýandygyny, durmuş-zähmet gatnaşyklarynyň ösdürilýandigini belledi. Çykyşda Türkmenistanda taslamanyň çäklerinde amala aşyrylýan işler dogrusynda, hususan hem ýaşlaryň işewürlik pikirleriniň we endikleriniň ösdürilmegine ýardam bermek maksady bilen guralan okuwlar aýratyn bellenildi. Sebitleýin maslahatyň dowamynda toparlaýyn işlemek boýunça mejlisler guraldy. Ýaşlaryň ösüşi, zenanlaryň mümkinçiliklerini giňeltmek, zähmet migrasiýasy, ýaşlar bilen işleýän hünärmenleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak ýaly meseleleri öz içine alýan toparlaýyn işlemek boýunça mejlisleriň netijeleri boýunça peýdaly pikir alyşmalar boldy.

Iki günläp dowam eden sebitleýin maslahata gatnaşyjylar myhmansöýerlik üçin türkmen tarapyna hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Gatnaşyjylar sebitleýin hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginde möhüm ädime öwrülen şeýle çäreleri dowam etmegiň möhümdigini nygtap, maslahatyň netijeli geçmegi üçin hemmetaraplaýyn ajaýyp şertleri döredip berýän Türkmenistanyň hormatly Prezidentine sagbolsun aýtdylar.


  • Image