Täzelikler

Türkmenistanyň paýtagtynda Awtoulagsyz günüň ekologiýa netijeleri jemlenildi

04.06.2020
1591300431
3-nji iýunda Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler ...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

03.06.2020
1591127311
Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! Sizi güneşli tomus paslynyň nurana günlerinde giňden bellenýän halkara baýram ...

Çagalar-sagaldyş merkezlerinde tomus möwsümi badalga aldy

02.06.2020
1591128694
Şu gün paýtagtymyzda mekdep okuwçylaryny Gökderedäki çagalar sagaldyş merkezlerine ugratmagyň däbe öwrülen ajaýyp dab...
  • Image
  • Image

Paýtagtymyzda halkara pudaklaýyn sergi-ýarmarka we maslahat geçirilýär

31.05.2020
1590952708
Şu gün paýtagtymyzda halkara sergi-ýarmarkasy açyldy. Ol ýurdumyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenil...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

29.05.2020
1590784766
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdak...

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

28.05.2020
1590686272
Şu gün Türkmenistanyň hem-de Owganystanyň daşary işler ministrleri wideomaslahat görnüşinde hormatly Prezidentimiz Gu...

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar

27.05.2020
1590609909
Şu gün Daşary işler ministrliginde Fransiýanyň «Total» kompaniýasynyň uly wise-prezidenti Stefan Mişel bilen wideoara...

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzyň düzümlerini döwrebaplaşdyrmagyň barşy bilen tanyşdy

27.05.2020
1590610829
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň h...RAÝAT GORANYŞY BOÝUNÇA WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY


Image

2019-njy ýylyň 29-njy iýulynda Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň merkezi edarasynda “Tebigy we tehnogen häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlar ýüze çykanda halas ediş işlerini gurnamak” meseleleri barada wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Çäräni Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirligi bilelikde guradylar. Wagyz-nesihat duşuşygyna Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligiň merkezi edarasynyň we onuň garamagyndaky edaralaryň işgärleri, şeýle hem Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň raýat goranyş müdirliginiň hem-de Aşgabat şäheriniň raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň wekilleri gatnaşdylar.

Duşuşykda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň raýat goranyş müdirliginiň döwlet gözegçilik bölüminiň uly ofiser-gözegçisi polkownik N.Nurlyýew häzirki wagtda adatdan daşary ýagdaýlaryň görnüşleri, hususan hem tebigy we tehnogen häsiýetli howplar ýüze çykanda raýat goranyşy guramak, onuň aýratynlyklary we halas ediş işleri barada belläp geçdi. Aşgabat şäheriniň raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň raýat goranyşy bölüminiň, raýat goranyşyna taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak bölümçesiniň başlygy podpolkownik K.Jepbarow dünýäniň dürli sebitlerinde tebigy we tehnogen häsiýetli howplaryň ýüze çykmagy bilen emele gelen adatdan daşary ýagdaýlar barada, bu howplaryň netijesinde ýetirilen zyýan barada çykyşynda belläp geçdi. Çykyşlaryň dowamynda ýörite taýýarlanan slaýdlar hem gatnaşyjylara görkezildi. Munuň özi Ministrligiň ulgamynyň işgärleriniň raýat goranyşyň esaslaryny has-da gowy öwrenmäge mümkinçilik berdi.

Umuman, “Tebigy we tehnogen häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlar ýüze çykanda halas ediş işlerini gurnamak” meseleleri boýunça Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi bilen Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň bilelikde guran wagyz-nesihat duşuşygy netijeli we ähmiýetli çäre boldy. Duşuşyga gatnaşyjylar asuda, parahat ýurtda ýaşaýandyklary üçin buýsançlaryny beýan edip, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşamak bagtyny peşgeş beren hormatly Prezidentimize çäksiz alkyşlar aýtdylar.