Täzelikler

Türkmenistanda Kipr Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

21.01.2020
1579628416
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa şu gün Kipr Respubl...

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy: şanly senäniň hormatyna täze saýt

20.01.2020
1579467698
«Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halk...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

17.01.2020
1579291783
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdak...

2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygarynyň şanyna dabara

16.01.2020
1579195332
Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Bitaraplygy - dünýä metbugatynda

15.01.2020
1579114563
Şu günler daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ünsi 2020-nji ýylyň ähmiýetli wakasy bolan Türkme...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara maslahatyna gatnaşdy

14.01.2020
1579035561
Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Türkmenistan we halkara gurama...

«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi polimer turbalary çykarmagy özleşdirdi

13.01.2020
1579012095
«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi diametri 110 millimetrden 630 millimetre çenli uniwersal himiki durnuklylygy we 50 ...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

10.01.2020
1578682455
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly täze ýyl...«TÜRKMENIŇ ALTYN ASYRY» BÄSLEŞIGINIŇ ÝEŇIJILERI BELLI EDILDI!


Image

Mähriban Arkadagymyzyň 2019-njy ýylyň 7-nji sentýabryndaky «Edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de zehinli çagalaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň jemleri hakynda» kararyna laýyklykda, iň gowy makalalary we oçerkleri üçin Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Zähmet gory we iş üpjünçilik müdirliginiň zähmet gory bölüminiň baş hünärmeni Maýagözel Amanmyradowna Babaýewa «Türkmeniň Altyn asyry» baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň ýeňijisi diýip yglan edildi we Türkmenistanyň Prezidentiniň altyn zynjyry we 3 500 (üç müň bäş ýüz) manat pul baýragy bilen sylaglandy.

Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllyk toýunyň öňüsyrasyndaky bu şatlykly waka mynasybetli Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligiň hürmenleriniň gatnaşmagynda dabaraly maslahat geçirildi. Maslahatda kärdeşleri M.Babaýewany Hormatly Prezidentimiziň şa serpaýyna mynasyp bolmagy bilen tüýs ýürekden gutladylar we Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň bedew batly ösüşleriniň, dünýä ýüzündäki belent at-abraýynyň, ýurdumyzyň rowaçlygynyň, halkymyzyň bagtyýarlygynyň, jemgyýetimiziň asudalygynyň, edebiýatymyzda, medeniýetimizde, sungatymyzda gazanan üstünliklerimiziň taryhy ähmiýetini, gadyr-gymmatyny giňden şöhlelendirýän täze, kämil eserleri döretmekde üstünlikleri arzuw etdiler.

Şeýle hem maslahatda çykyş edenler ýurdumyzyň edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň we zehinli çagalaryň arasynda yglan edilýän Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyr» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşige edebiýat we sungat işgärleriniň ençemesiniň yzygiderli gatnaşýandygyny, bu bäsleşik her ýylda ýurdumyzda täze zehinleri ýüze çykarmaga, döredijilik işgärleriniň hünär-başarnyklaryny kämilleşdirmäge, türkmen sungatyny we edebiýatyny kämil eserler bilen baýlaşdyrmaga uly ýardam berýändigi barada aýratyn belläp geçdiler hem-de Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň her bir raýatynyň işlemegi, okamagy, gurmagy, döretmegi üçin ähli şertleri döredýändigi we şeýle şertlerden peýdalanyp çekýän ujypsyzja zähmetimiz üçin şa serpaýlaryny gowşurýandygy üçin uly minnetdarlyk bildirdiler we Mähriban Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutýan tutumly işleriniň mundan beýläk hem diňe rowaçlyklara beslenmegini tüýs ýürekden arzuw etdiler.