Täzelikler

Paýtagtymyzda ýurdumyzyň Baş arçasynyň yşyklaryny ýakmak dabarasy boldy

15.12.2019
1576434141
«Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada oturdylan ýurdumyzyň Baş arçasy köpöwüşginli yşyklary, ýaşajyk...
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň nebitgaz senagaty we geologiýa işgärlerine

14.12.2019
1576264957
Hormatly nebitçiler, gazçylar we geologlar! Siziň ähliňizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň «Türkmen...

Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan baýramçylyk konserti

12.12.2019
1576175714
Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli uly baýramçylyk kons...
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

«Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy: parahatçylyk, howpsuzlyk we durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk» atly ylmy maslahata gatnaşyjylara

11.12.2019
1576004253
Gadyrly maslahata gatnaşyjylar! Sizi «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy: parahatçylyk, howpsuzlyk we durnukly ö...

«KamAZ» awtomobilleriniň nobatdaky tapgyry Türkmenistana gelip gowuşdy

10.12.2019
1575920785
Russiýanyň tanymal «KamAZ» kompaniýasynyň awtotehnikasynyň nobatdaky tapgyry paromda Türkmenbaşy şäheriniň Halkara de...

Indi Media-Türkmen habarlar agentliginiň öz VR-kody bar

10.12.2019
1575976047
2010-njy ýylda Hytaýyň «VR Code Technology» kompaniýasy ilkinji VR-koduň nusgasy bilen tanyşdyrypdy, ol geljekde bizi...

Sebitlerde baýramçylyk mynasybetli täze desgalaryň açylyş dabaralary

10.12.2019
1575999331
Şu gün Halkara Bitaraplyk gününiň öňüsyrasynda Gökdepe etrabynyň sazlaşykly ösýän we ilaty köpelýän künjeginiň suw üp...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

06.12.2019
1575667017
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda Bit...ŞA SERPAÝYŇYZ GUTLY BOLSUN!


2019-njy ýylyň 25-nji sentýabryndaky Hormatly Prezidentimiziň Permanyna laýyklykda, watandaşlarymyzyň köp sanlysy köpýyllyk ak ýürekli hem-de halal zähmetleri üçin döwlet sylaglaryny mynasyp boldular. Şu mynasybetli ykdysady toplumyň binasynyň mejlisler zalynda ählumumy agzybirlik we ýokary ruhubelentlik ýagdaýynda geçen sylaglary gowşuryş dabarasyna Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary gatnaşdy. Ol ýygnananlary Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllyk baýramçylygy bilen gutlap, bagt, abadançylyk, mähriban Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde täze sepgitleri we döredijilik üstünliklerini arzuw etdi. Döwlet sylaglaryny buýsanç duýgusy we tolgunma bilen kabul eden adamlar işlerine berlen ýokary baha üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

Dabarada Halk Maslahatynyň Aşgabatda geçirilen ikinji mejlisinde kabul edilen täze wajyp çözgütleriň döwletimiziň okgunly ösüşine kuwwatly itergi berjekdigi hem-de halkymyzyň abadançylyk derejesiniň ýokarlanmagyna hyzmat etjekdigi aýratyn nygtaldy. Dabara gatnaşyjylar hormatly Prezidentimize iň gowy arzuwlaryny aýdyp, döwlet Baştutanymyzyň milletimiziň agzybirliginiň, bitewüliginiň berkidilmegine, mähriban Watanymyzyň gülläp ösmegine gönükdirilen giň gerimli özgertmeleriniň durmuşa geçirilmegi ugrunda güýç-gaýratlaryny we ukyp başarnyklaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar.

Biz hem ulgamymyzyň döwlet sylaglaryna mynasyp bolan işgärlerimizi, ýagny Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň Maddy üpjünçilik bölüminiň esasy hünärmeni O.Baýramowany, Ahal welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümçesiniň baş hünärmeni O.Amanmyradowy, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň pensiýa gaznasynyň bölüminiň Başlangyç pensiýa maýasyny hasaplamak, pensiýalary bellemek bölümçesiniň baş hünärmeni M.Öwezowy tüýs ýürekden gutlaýarys. Bu berilen şa serpaýyna biziň ulgamymyza berilen baha diýip hasaplaýarys we şu mynasybetli hem biziň begenjimiziň, buýsanjymyzyň çägi ýok. Geljekde hem ulgamymyzyň agzybir işgärleri bolup, Mähriban Arkadagymyzyň alyp barýan dünýa nusgalyk ynsarperwer tutumlaryny durmuşa geçirmekde jan aýaman halal zähmet çekjekdigimize ynandyrýarys.

Goý, merdana halkymyzy bolelin, bagtyýar durmuşda ýaşatmak üçin uly aladalar edýän eziz Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, tutumly işleri rowaç bolsun!