Täzelikler

Milli Liderimiziň çykyşlarynyň ýygyndysynyň nobatdaky tomy

05.12.2019
1575571009
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2018-nji ýyldaky maksatnamalaýyn çykyşlaryny, interwýularyny, gutl...

Milli Liderimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýen kitaby arap dilinde neşir edildi

03.12.2019
1575414544
Şu gün Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň maslahatlar zalynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Ber...
  • Image
  • Image

Daşoguzyň demir-beton önümleri zawody önümçiligi giňeldýär

02.12.2019
1575382271
«Türkmensenagat» agentliginiň «Türkmendemirbetonönümleri» döwlet kärhanasynyň Daşoguzdaky demir-beton önümleri zawody...

Türkmen wekilýeti EXPO 2020 sergisine taýýarlyk duşuşygyna gatnaşdy

01.12.2019
1575142303
Dubaýda (BAE) EXPO 2020 Bütindünýä sergisine gatnaşyjylaryň dördünji duşuşygy geçirildi, ol ilkinji gezek Ýakyn Gündo...

Türkmenistan Ýewraziýanyň telekommunikasiýa aragatnaşyk merkezine öwrülýär

28.11.2019
1574958892
Şu gün Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel —2019»...

Türkmenistanda iň täze aragatnaşyk tehnologiýalarynyň halkara sergisi we pudaklaýyn maslahat geçirilýär

27.11.2019
1574893346
Şu gün paýtagtymyzda Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Tür...
  • Image
  • Image

Türkmenistan-Russiýa: ynsanperwer hyzmatdaşlyk

26.11.2019
1574794052
Şu gün Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde GDA-nyň, daşary ýurtlarda ýaşaýan watandaşlaryň işleri we...

Aşgabatda Aral boýunça Sebit iş toparynyň duşuşygy geçirilýär

25.11.2019
1574703460
Şu gün Türkmenistanyň Araly halas etmegiň halkara gaznasynda başlyklyk etmeginiň çäklerinde paýtagtymyzyň «Arçabil» m...
  • Image
  • Image1-NJI OKTÝABR - ÝAŞULYLARYŇ HALKARA GÜNI


Image

Ýaşuly nesillere hormat goýmak, olaryň mertebesini belent tutmak halkymyzyň gadymdan gelýän mukaddes ýörelgeleriniň biridir. Toý – tomaşanyň ýaraşygy bolan nurana gojalara, güler ýüzli enelere goýulýan hormat, olara bolan söýgi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadag Prezidentimiziň saýasynda has-da artýar.

Hormatly Prezidentimiziň ýurduň ykdysady kuwwatyny artdyrmak, ykdysadyýetimiziň okgunly ösüşini üpjün etmek, ilatyň durmuş ýagdaýy bilen içgin tanyşmak maksady bilen, welaýatlarda, şäherlerde we etraplarda iş saparlary bilen bolan wagtlary, ikinji nobatda, ýaşulylar bilen mähirli salamlaşyp, olaryň saglyk, ýaşaýyş-durmuş ýagdaýlary bilen gyzyklanmagy we olar bilen geňeşmegi ýaşuly nesliň kalbynda çuňňur kanagatlanma duýgularyny döredýär.

Ýurdumyzda her ýylyň oktýabr aýynyň 1-ne «Ýaşulylaryň halkara güni» aýratyn ruhubelentlik bilen döwlet derejesinde uludan bellenip geçilýär.

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň garamagyndaky edaralarda hem Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ykrar edilen ýaşulylaryň halkara gününe bagyşlanyp, aýdym-sazly çäreler geçirildi.

Toý desterhanynyň başynda guralan şatlykly çäreler turuwbaşdan şirin aýdym-sazlara beslendi. Çäreleriň dowamynda ýaňlanan şirin owazly aýdym-sazlar, degişme sahnalar, wäşileriň öýkünme çykyşlary mähirli el çapyşmalar bilen garşylandy.

Geçirilen çäreleriň dowamynda ýaşuly raýatlara baýramçylyk gutlag sözleri aýdylyp, olara ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Berkarar dӧwletimiziň bagtyýarlyk dӧwründe «Dӧwlet adam üçindir!» diýen şygary ýol-ýӧrelge edinýän hormatly Prezidentimiz tarapyndan dӧredilip berlen eşretli, bagtyýar durmuşyň gadyr-gymmatyny her ädimde duýup ýaşamaklygy hem-de ähli zatdan ileri tutulýan ynsan saglygyny gorap saklamakda yzygiderli edilýän işleriň bimӧçberdigi barada dabara gatnaşan ýaşulylar uly buýsanç bilen belläp, bu bagtyýarlygyň gӧzbaşynda duran Gahryman hem mähriban Arkadagymyzyň adyna müň kerem alkyş sӧzlerini aýtdylar.