Täzelikler

2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygarynyň şanyna dabara

16.01.2020
1579195332
Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Bitaraplygy - dünýä metbugatynda

15.01.2020
1579114563
Şu günler daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ünsi 2020-nji ýylyň ähmiýetli wakasy bolan Türkme...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara maslahatyna gatnaşdy

14.01.2020
1579035561
Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Türkmenistan we halkara gurama...

«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi polimer turbalary çykarmagy özleşdirdi

13.01.2020
1579012095
«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi diametri 110 millimetrden 630 millimetre çenli uniwersal himiki durnuklylygy we 50 ...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

10.01.2020
1578682455
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly täze ýyl...

Türkmenistanda reňkli aýna öndürmegiň innowasion tehnologiýasy özleşdirildi

10.01.2020
1578590282
Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmensenagat» agentliginiň ýurdumyzyň aýna senagatynyň iri ...

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy — 2019-njy ýyl: medeniýet ulgamy

09.01.2020
1578600863
Ýurdumyzda «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýen şygara beslenip geçen 2019-njy ýyldaky çäreler döredijilik many-m...
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň düzümlerini döwrebaplaşdyrmagyň barşy bilen tanyşdy

08.01.2020
1578506311
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekowyň haý...“GARAŞSYZ DÖWLETLERIŇ ARKALAŞYGY: TÜRKMENISTANYŇ YKDYSADY HYZMATDAŞLYK WE DURNUKLY ÖSÜŞ BABATDA TÄZE BAŞLANGYÇLARY” ATLY DABARALY MASLAHAT GEÇIRILDI


Ýakynda GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň Aşgabat mejlisiniň üstünlikli geçirilmegi we onuň çäklerinde kabul edilen Jarnamanyň taryhy ähmiýeti, şeýle-de Gahryman Arkadagymyzyň GDA-nyň Ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça Geňeşiniň hem-de GDA gatnaşyjy döwletleriň Ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça döwletara gaznasynyň (YHDG) müdiriýetiniň “Ynsanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmekde bitiren hyzmatlary üçin” medaly bilen sylaglanmagy mynasybetli 2019-njy ýylyň 14-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Ykdysadyýet toplumynyň edara binasynda Türkmenistanyň Maliýe, ykdysadyýet we bank ulgamynyň işgärleriniň gatnaşmagynda “Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy: “Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşlyk we Durnukly ösüş babatda täze başlangyçlary” atly dabaraly maslahat geçirildi.

Maslahatda Türkmenistanyň başlyklyklyk etmeginde geçirilen GDA agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisinde özara gatnaşyklaryň möhüm meseleleri, Arkalaşygyň döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary hem-de geljegini kesgitlemek boýunça düýpli gürrüňleriň edilendigi bellenildi.

Şeýle hem maslahatyň dowamynda Türkmenistanyň GDA başlyklyk eden ýylynda bu guramanyň işine ýeterlik derejede itergi berendigi barada bellenilip, şunda ilkinji nobatda ykdysady meseläniň ileri tutulandygy aýdyldy.

Mähriban Arkadagymyzyň başlangyjy bilen işlenip taýýarlanylan “GDA gatnaşyjy döwletleriň strategiki ykdysady hyzmatdaşlyk hakyndaky Jarnamasynyň” kabul edilmegi hemmeleriň kalbynda buýsanç döretdi. Maslahatyň dowamynda onuň ähmiýeti barada giňişleýin gürrüň edildi.

Paýtagtymyzda geçirilen sammitiň iň bir tolgundyryjy pursatlarynyň biri hem GDA-nyň Ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça Geňeşiniň hem-de GDA gatnaşyjy döwletleriň Ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça döwletara gaznasynyň (YHDG) müdiriýetiniň hormatly Prezidentimizi “Ynsanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmekde bitiren hyzmatlary üçin” medaly bilen sylaglamak hakyndaky çözgüdi kabul edendigidir. Bu belent sylagyň Arkadag Prezidentimize gowşurylmagy ähli halkymyzy begendirdi.

Maslahata gatnaşanlar Arkadag Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň halkara derejesindäki abraýynyň barha beýgelýändigi barada aýratyn buýsanç bilen gürrüň etdiler. Dabaraly maslahata gatnaşyjylar dünýä ähmiýetli ynsanperwer ýörelgelerini öňe sürýän Gahryman Arkadagymyza özleriniň alkyşlaryny beýan etdiler.