Täzelikler

2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygarynyň şanyna dabara

16.01.2020
1579195332
Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan...
  • Image
  • Image

Türkmenistanyň Bitaraplygy - dünýä metbugatynda

15.01.2020
1579114563
Şu günler daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ünsi 2020-nji ýylyň ähmiýetli wakasy bolan Türkme...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara maslahatyna gatnaşdy

14.01.2020
1579035561
Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Türkmenistan we halkara gurama...

«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi polimer turbalary çykarmagy özleşdirdi

13.01.2020
1579012095
«Türkmen enjam» hojalyk birleşigi diametri 110 millimetrden 630 millimetre çenli uniwersal himiki durnuklylygy we 50 ...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

10.01.2020
1578682455
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly täze ýyl...

Türkmenistanda reňkli aýna öndürmegiň innowasion tehnologiýasy özleşdirildi

10.01.2020
1578590282
Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmensenagat» agentliginiň ýurdumyzyň aýna senagatynyň iri ...

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy — 2019-njy ýyl: medeniýet ulgamy

09.01.2020
1578600863
Ýurdumyzda «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýen şygara beslenip geçen 2019-njy ýyldaky çäreler döredijilik many-m...
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň düzümlerini döwrebaplaşdyrmagyň barşy bilen tanyşdy

08.01.2020
1578506311
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekowyň haý...“BAGTYÝARLYK DÖWRI – YKBALYNY, YHLASYNY WATAN ŞANYNA BAGYŞLAN YNSANLARYŇ DÖWRÜDIR!” ATLY WAGYZ – NESIHAT DUŞUSYGY GEÇIRILDI


Image

2019-njy ýylyň 18-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Maliýe, ykdysadyýet ulgamynyň edaralarynyň guramagynda Türkmenistanyň Ykdysadyýet toplumynyň edara binasynyň mejlisler zalynda korrupsiýa we parahorluga garşy göreşmegiň meseleleri barada wagyz-nesihat we öňüni alyş maslahaty geçirildi. Maslahata Maliýe, ykdysadyýet ulgamynyň işgärleri, şeýle hem ýaşuly nesliň, hukuk goraýjy edaralaryň we jemgyýetçilik guramalaryň wekilleri gatnaşdylar.

Maslahatyň geçirilmeginiň esasy wezipesi, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde demokratik esaslara we hukuk düzgüniniň ýokary tutulmagyna garşy täsir edýän, döwletiň esaslarynyň we milli howpsuzlygynyň gowşamagyna getirýän hem-de esasy gymmatlygy bolan adamlaryň we olaryň hukuklarynyň garşysyna hereket edýän, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşini bökdeýän we ilatyň ýaşaýyş-durmuşyna zyýan ýetirýän ýaramaz ýagdaý hökmünde korrupsiýa garşy göreşmek we ony ýok etmek maksady bilen, «Korrupsiýa garşy hereket etmek hakyndaky» Türkmenistanyň kanuny esasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 1-nji iýunynda çykaran 236 belgili karary bilen tassyklanan Türkmenistanda korrupsiýa garşy göreşmek boýunça Döwlet maksatnamasynda hem-de 2019-njy ýylyň 1-nji oktýabrynda geçirilen Hökümet maslahatynda Hormatly Prezidentimiziň hiç kime, hiç haçan halkyň puluny ogurlamaklyga ýol berilmejekdigini nygtaýşy ýaly döwletiň ähli edaralarynyň we raýat jemgyýetiniň institutlarynyň, her bir raýatyň korrupsiýa garşy hereketlere işjeň gatnaşygyny üpjün etmek we olaryň işlerini utgaşdyrmak arkaly korrupsiýanyň döremegine getirýän sebäpleri we şertleri aradan aýyrmak hem-de türkmen jemgyýetiniň ýaşaýyş-durmuşynyň ähli ugurlarynda korrupsiýanyň gutarnykly ýok edilmegini gazanmak barada bolup durýar.

Maslahatda çykyş edenler hususan-da, Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy netijesinde ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmelere, durmuş we ykdysady ösüşlere, gazanylýan üstünliklere korrupsiýanyň we parahorlygyň zyýanly täsiri barada çykyş edip, şeýle ýaramaz ýagdaýa türkmen topragynda ýol berilmejekdigini nygtap geçdiler.

Korrupsiýa we parahorluga garşy göreşiň hemmeleriň borjudygy, Garaşsyz we hemişelik Bitarap ýurdumyzda ýaşamaga, işlemäge, döretmäge ähli amatlyklaryň bardygy, ýurdumyzyň her bir raýatynyň durmuşa geçirilýän özgerişlere öz şahsy goşandyny goşup, halal zähmet çekmelidigi hakyndaky çagyryşlar bilen maslahat jemlenildi.