Portalyň mümkinçilikleri:

- Her bir ulanyjy üçin «şahsy otag » döretmek;

Iş berijiler üçin:

- Boş iş orunlary baradaky maglumatlary hödürlemek we olary saýtda ýerleşdirmek;

- Döwlet möçberinde we aýry-aýry sebitler boýunça işe ýerleşmek isleýän raýatlaryň maglumatyny almak;

- Portaly ulanyjylaryň «şahsy otagyndaky» raýatlaryň özbaşdak rezýumesini görmek;

- Boş iş orunlaryna laýyk gelýän iş gözleýäniň rezýumesini saýlamak, iş gözleýän bilen habarlaşmak;

Iş gözleýänler üçin:

- Iş gözleýän raýatyň rezýumesini doldurmak we soňra olary portalda ýerleşdirmek;

- Döwlet möçberinde we aýry-aýry sebitler boýunça boş iş orunlary baradaky maglumatlary almak;

- Iş gözleýäne laýyk gelýän boş iş orunlary saýlamak we iş beriji bilen habarlaşmak.

Portalda işlemek üçin şular zerurdyr:

Iş gözleýän üçin:

- bellige alnan elektron bukjanyň (e-mail) bolmagy;

- Internet toruna girip, portalda bellige alynmak;

- «Şahsy otagy» aktiwleşdirmek üçin bellige alnyş wagtynda görkezilen elektron salga portal tarapyndan iberilen salgylanma geçmek (soňy bilen portalda iş gözleýäniň «Şahsy otagynda» işlemegi login we açarsöz arkaly amala aşyrylýar).

Iş beriji üçin:

- Iş berijiniň hasaba alyş resminamalaryny ýerli iş bilen üpjünçilik gulluklarynda tassyklamak (statistika registrinden göçürme, iş berijiniň adyndan çykyş etmek hukugyny tassyklaýan resminamanyň nusgasy, portal bilen aragatnaşyk saklamak üçin hasaba alnan elektron bukjany (e-mail) beýan edýän Iş berijiniň haty);

- Internet toruna girip, «Şahsy otagy» aktiwleşdirmek üçin hasaba alyş wagtynda görkezilen elektron bukja (e-mail) portal tarapyndan iberilen salgylanma geçmek (soňy bilen saýtda (portalda) iş gözleýäniň «Şahsy otagynda» işlemegi login we açarsöz arkaly amala aşyrylýar).