...

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow:

–DÖWLETIMIZIŇ KONSTITUSIÝASYNDA RAÝATLARYMYZYŇ KEPILLENDIRILEN HUKUKLARYNY GORAMAK MENIŇ ESASY BORJUM BOLAR.

–MEN ILATY DURMUŞ WE HUKUK TAÝDAN GORAMAGY GÜÝÇLENDIRMEK DÖWLET BAŞTUTANYNYŇ BAŞ WEZIPELERINIŇ BIRI BOLMALYDYR DIÝIP HASAPLAÝARYN.

–BIZIŇ DÖWLETIMIZ ZÄHMET HAKLARYNYŇ, PENSIÝALARYŇ, TALYP HAKLARYNYŇ WE DÖWLET KÖMEK PULLARYNYŇ MÖÇBERLERINI ARTDYRMAK, ŞEÝLE HEM ILATA BEÝLEKI DURMUŞ KÖMEKLERINI BERMEK BOÝUNÇA GÖRÜLÝÄN ÇÄRELERI HIÇ WAGT ÜNSDEN DÜŞÜRMEZ.

–BIZ KÖP ÇAGALY MAŞGALALARA DÖWLET GOLDAWYNY MUNDAN BEÝLÄK-DE GOWULANDYRARYS.

–ÝAŞASYN GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTAN!

Sanly hyzmatlar

Bildirişler

Habarlar