«Ak goýun» pul sylagy


Türkmenistanyň Prezidentiniň 2002-nji ýylyň 12-nji awgustynda çykaran PP-3692 belgili Permany 


Altmyş iki ýaşy dolan Türkmenistanyň raýatlaryna durmuş taýdan ýardam bermegiň şu görnüşlerini girizmeli:

a) eýeçiligiň ähli görnuşlerindäki kärhanalarda, guramalarda we edaralarda işleýänlere bir aýlyk wezipe iş haky (zähmete görä tapawutlanýan iş haky) möçberde pul sowgadyny gowşurmaly hem-de ortaça aýlyk iş hakyny tölemek bilen, hak tölenilýän üç günlük goşmaça zähmet rugsadyny bermeli;

b) pensionerlere we maýyplyk hem-de ekleyjisiz galmagy boýunça döwlet hemaýat puluny alýanlara (özi üçin hemaýat puluny alýanlara) pensiýanyň (hemaýat pulunyň) möçberinde pul sowgadyny gowşurmaly.

ç) pul sowgadyny we üç günlük tölegli goşmaça zähmet rugsadyny:

býujetden maliýeleşdirilýän edaralarda işleýän raýatlara - Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň hasabyna;

hojalyk hasaplaşygyndaky kärhanalarda we guramalarda işleýän raýatlara - şol kärhanalaryň we guramalaryň öz serişdeleriniň hasabyna;

pensionerlere we maýyplyk hem-de ekleýjisiz galmagy boýunça döwlet hemaýat puluny alýanlara (özi üçin hemaýat puluny alýanlara) - Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň hasabyna bermeli.

d) bir gezeklik pul sowgadyna şahsy adamlardan girdeji üçin alynýan salgyt salynmaly däl we şol puldan döwlet durmuş ätiýaçlandyrmasy üçin pul geçirilmeli däl.