Makalalar

16.11.2023

MAKSATNAMALAÝYN ÖZGERTMELERIŇ OŇYN NETIJELERI

10-njy noýabrda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde şu ýylyň 10 aýynda ýerine ýetirilen işlere seljerme berildi. Onuň barşynda hasabat döwründe jemi içerki önümiň 6,3 göterim artandygy bellenildi. Bu görkeziji ýurdumyzda durnukly ykdysady ösüşiň saklanýandygyny aňlatmak bilen, gazanyýlan oňyn netijeleriň ykdysadyýetiň pudaklarynyň maksatnamalaýyn ösdürilmeginiň esasynda mümkin bolandygyndan habar berýär. Ýurduň içinde bar b...

09.10.2023

SAZLAŞYKLY ÖSÜŞIŇ TÄZE SEPGITLERINI NAZARLAP

Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, hasabat döwründe jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,3 göterime deň boldy. Ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda durnukly ösüşiň saklanylmagy maksatnamalaýyn çemeleşmäniň netijeliligini ýene-de bir gezek tassyklamak bilen, häzirki döwürde hereket edýän köp sanly maksatnamalarda we konsepsiýalarda kesgitlenen anyk wezipeleriňdir ugurlaryň ösüşiň täze menzillerini nazarlamagyň hereketlendiriji güýjüne öwrüle...

31.08.2023

MEGAPOLIS – GIŇ MÜMKINÇILIKLERIŇ MEÝDANY

«Akylly» şäherde döwrüň talaplaryna laýyk enjamlaşdyrylan dolandyryş, işewürlik, durmuş, ulag-aragatnaşyk ulgamlarynyň we beýleki pudaklaryň döredilmegi ykdysadyýetiň täze «ösüş nokadynyň» kemala gelendiginden habar berýär....

29.08.2023

ÝURDUŇ YKDYSADY KUWWATYNY ARTDYRMAK UGRUNDA

25-nji awgustda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde şu ýylyň 7 aýynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşinde gazanylan netijelere seljerme berildi we öňde duran wezipeler kesgitlenildi. Ykdysady ösüşi häsiýetlendirýän makroykdysady görkezijileriň biri bolan jemi içerki önümiň şu döwürde 6,2 göterime deň bolmagy durnukly ösüşiň saklanylýandygyna şaýatlyk etmek bilen, milli ykdysadyýetiň mundan beýläk-de diwersifikasiýa ýoly bile...

16.08.2023

INNOWASION ÖSÜŞ - ABADAN DURMUŞYŇ KEPILI

Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 14-nji iýulynda geçirilen mejlisinde Türkmenistanda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberini ýokarlandyrmak hakynda hormatly Prezidentimiziň gol çeken Permanyna laýyklykda, geljekki ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, ilatyň aýlyk pul girdejilerini 10 göterim ýokarlandyrmak, şunuň bilen birlikde, ony edaralaryň, kärhanalaryň we guramalaryň gurluşyny kämilleşdirmegiň, önü...

18.07.2023

DURMUŞ UGURLY SYÝASATYŇ OŇYN NETIJELERI şu ýylyň alty aýynyň jemlerinde aýdyň görünýär

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 2023-nji ýylyň 14-nji iýulynda geçirilen giňişleýin mejlisinde şu ýylyň 6 aýynda ýerine ýetirilen işlere seljerme berildi, geljekki ösüşlere badalga berjek wajyp wezipeler kesgitlendi. Şu döwürde ýetilen sepgitler durnukly ykdysady ösüşiň üpjün edilýändigini ýene-de bir gezek tassyklaýar. Mejlisde 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna göni täsir edýän we mad...