Makalalar

12.05.2023

WATANYMYZYŇ YKDYSADY KUWWATY PUGTALANDYRYLÝAR

Ministrler Kabinetiniň 4-nji maýda geçirilen mejlisinde Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň ilkinji dört aýynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşinde gazanylan netijelere baha berildi we geljekde öňde duran möhüm wezipeler kesgitlenildi. Ýurdumyzda jemi öndürilen önümiň, 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 6,1 göterim artandygy bellenildi. Bu görkeziji milli ykdysadyýetiň durnukly ösüşinden habar berýär. Gazanylan oňyn netijeleriň köp...

03.03.2023

DURMUŞ-ZÄHMET GATNAŞYKLARYNY KÄMILLEŞDIRMEKDE ÜÇTARAPLAÝYN ÝÖRELGELERIŇ ORNY

Halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmak we ösdürmek Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolmak bilen, ýurdumyzyň dünýä bileleşigine mynasyp agza hökmünde goşulyşmagyna ýardam berýär. Bütin dünýäde parahatçylygy üpjün etmek, alyp barýan işlerinde adalatlylygy we ynsanperwerligi esasy ýörelge hökmünde ykrar etmek BMG-niň ýöriteleşdirilen edaralarynyň biri bolan Halkara zähmet guramasynyň (HZG) esasy m...

14.02.2023

DURMUŞ-YKDYSADY ÖSÜŞIŇ GIŇ MÜMKINÇILIKLERI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli ykdysadyýetiň esasy aýratynlygy onuň maksatnamalaýyn esasda ösdürilýändigindedir. Şu ýylyň 10-njy fewralynda “Halkyň Arkadagly zamanasy” şygary bilen taryha giren 2022-nji ýylda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde kabul edilen “Ýurdumyzy 2023-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy” munuň şeýl...

13.01.2023

DURNUKLY ÖSÜŞIŇ YGTYBARLY BINÝADY

Ilatyň girdejileriniň yzygiderli ýokarlanmagy halkyň hal-ýagdaýynyň mundan beýläk-de gowulanýandygynyň aýdyň görkezijisi bolmak bilen, ol milli ykdysadyýetiň ösen derejesinden habar berýär. 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberleriniň 10 göterim ýokarlandyrylmagy döwletimizde durmuş ugurly ykdysady syýasatyň üstünlikli amala aşyrylýandygyny tassyklaýar....

13.01.2023

Sanly tehnologiýalar – döwrümiziň talaby

Häzirki döwürde sanly ykdysadyýet ösüşiň esasy hereketlendiriji güýçleriniň biri bolup durýar. Dürli pudaklaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak bilen, kärhanalara we telekeçilere täze mümkinçilikler döretmekde, daşary ýurt bazarlaryna, şeýle-de global elektroniki zynjyrlara täze ýollary açmakda sanly tehnologiýalara daýanýan ykdysadyýetiň ähmiýeti ýokary bolmagynda galýar....

20.12.2022

BAGTYÝAR DURMUŞYŇ YGTYBARLY BINÝADY

Türkmenistan dünýä ýüzünde durmuş derejeli ýurt hökmündäki ornuny barha pugtalandyrýar. 2023-nji ýyl üçin tassyklanan Döwlet býujetiniň çykdajylarynyň 75 göterime golaýynyň durmuş ulgamyny maliýeleşdirmäge gönükdirilmegi-de munuň şeýlediginiň subutnamasydyr....