Habarlar

02.06.2023

Türkmenistanda «Adalatçynyň diwany + jemgyýetçilik guramalary» mehanizmi dörediler

Türkmenistanda «Adalatçynyň diwany + jemgyýetçilik guramalary» formatynda Milli öňüni alyş mehanizmi ýola goýlar. Mehanizmiň maksady adam hukuklaryny we azatlyklaryny üpjün etmegiň hem-de goramagyň milli ulgamyny pugtalandyrmakdan ybarat bolar....

01.06.2023

Türkmen ilçisi ÝUNESKO-nyň mejlisine gatnaşdy

Türkmenistanyň ÝUNESKO-daky hemişelik wekili M.Çaryýew Pariž şäherinde ÝUNESKO-nyň Baş edarasynda geçirilen 1970-nji ýylyň «Medeni gymmatlyklary bikanun getirmegi, äkitmegi we eýeçilik hukugyny bermegi duýdurmaga we gadagan etmäge gönükdirilen çäreler hakyndaky Konwensiýasyna» gatnaşyjy döwletleriň 7-nji duşuşygyna gatnaşdy....

01.06.2023

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bagtyýar çagalaryna hem-de halkyna

Mähriban halkym! Berkarar döwletimiziň bagtyýar körpeleri! Sizi tutuş dünýä bileleşigi bilen bilelikde giňden we dabaraly bellenilýän Çagalary goramagyň halkara güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bagtyýar çagalygyň mekany bolan ýurdumyzda bu halkara baýramçylygyň şanyna geçiriljek dabaralaryň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe gülläp ösüşiň ýoly bilen ynamly öňe barýan eziz Watanymyza bolan söýgimizi has-da pugtaland...

31.05.2023

Türkmenistanda döwlet işgärleri üçin gender deňligi boýunça okuw sapaklary işläp düzülýär

Türkmenistanda döwlet işgärleri üçin gender deňligi boýunça ýörite okuw sapaklary işlenilip düzülýär....

31.05.2023

Gahryman Arkadagymyz we Eýranyň Prezidenti söwda-ykdysady we energetika hyzmataşdaşlygyny ara alyp maslahatlaşdylar

Tähranda iş sapary bilen bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýranyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi bilen duşuşygynyň dowamynda söwda-ykdydady we energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy....

30.05.2023

Gahryman Arkadagymyzyň Eýran Yslam Respublikasyna iş sapary başlady

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Eýran Yslam Respublikasyna ugrady....