Bildirişler

18.09.2023

Köpetdag etrabynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem etrabyň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Aşgabat şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi hem-de Köpetdag etrabynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2023-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda Aşgabat şäheriniň S.Türkmenbaşy şaýolunyň 81-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň edara-binasynda, sagat 10:00-dan 12:00-a çenli boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

14.09.2023

Murgap etrabynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem etrabyň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Murgap etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2023-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda Murgap etrabynyň medeniýet bölüminde sagat 10:00-dan 12:00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň ilata hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

14.09.2023

Tagtabazar etrabynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem etrabyň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Tagtabazar etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2023-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda Tagtabazar etrabynyň Pendi geňeşligindäki 20-nji orta mekdebiniň ýygnaklar zalynda sagat 9:00-dan 12:00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň ilata hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

14.09.2023

Mary şäheriniň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Mary şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2023-njy ýylyň 15-nji sentýabrynda Marynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky medeniýet köşgünde sagat 10:00-dan 12:00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň ilata hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

25.08.2023

Iş gözleýän raýatlaryň dykgatyna!

HORMATLY RAÝATLAR! Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň ýerlerdäki zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi edaralary kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň şu aşakdaky hünärler boýunça işe çagyrýandygyny SIZIŇ DYKGATYŇYZA ÝETIRÝÄR (2023-nji ýylyň awgust aýynyň ahyryna berlen maglumatlaryň esasynda taýýarlandy)...

07.08.2023

Iş berijileriň dykgatyna!

Ýurdumyzyň ilaty üçin hödürlenýän sanly hyzmatlaryň gerimini giňeltmek hem-de sanly hyzmatlaryň elýeterliligini gazanmak maksady bilen, Ministrligiň mlsp.gov.tm domen ady bilen hereket edýän web-saýtynda “Elektron hasabat” atly sanly hyzmat döredildi. “Elektron hasabat” sanly hyzmatyň kömegi bilen iş berijiler Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi edaralaryna tabşyrylýan pudaklaýyn statistik hasabatlaryny onlaýn tertipde tabşyryp bilerler....