Döwlet sylaglary

“Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda” Türkmenistanyň kanunynyň 3-nji maddasyna laýyklykda «Türkmenistanyň Gahrymany» diýen at, Türkmenistanyň ordenleri, medallary we hormatly atlary döwlet sylaglarynyň görnüşleri bolup durýar.

Şu Kanunyň 4-nji maddasynyň üçünji bölegine laýyklykda döwlet sylaglarynyň döredilmeginiň maksady, olara mynasyplary saýlamaga bildirilýän talaplar, mynasyp bolanlar üçin göz öňünde tutulýan baýraklar, goşmaça tölegler, ýeňillikler we beýleki höweslendiriş çäreleri ordenleriň statutlarynda, medallaryň we hormatly atlaryň düzgünnamalarynda görkezilýär.

Şu Kanunyň 21-nji we 22-nji maddalaryna laýyklykda, Türkmenistan, Türkmenistanyň raýatlarynyň mynasyp bolan Türkmenistan SSR-niň we SSSR-iň döwlet sylaglaryny (ordenler, medallar we hormatly atlar) ykrar edýär. Türkmenistan SSR-niň we SSSR-iň döwlet sylaglaryna mynasyp bolan Türkmenistanyň raýatlary, şol sylaglar hakynda kanunçylykda bellenen halatlarda we tertipde ýeňilliklerden peýdalanýarlar.

Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň 2010-njy ýylyň 11-nji maýynda çykaran PP-5594 belgili Permany bilen “Türkmenistan boýunça kanunçylykda göz öňünde tutulan aýlyk iş hakynyň iň az hem-de ortaça möçberlerinden hasaplanýan durmuş tölegleriniň we beýleki tölegleriň, salgytlaryň, ýygymlaryň döwlet paçlarynyň, jerimeleriň hem-de jenaýat we administratiw kanunçylygy boýunça hasaplamalaryň möçberleri üçin binýatlyk mukdarlary (pensiýanyň iň az möçberini kesgitlemek we döwlet kömek pullaryny hasaplamak üçin binýatlyk mukdar bulara girmeýär) kanunçylyk tertibinde bellemeli.” diýlip kesgitlendi.

Şu Permanyň 2-nji bölümi bilen 2010-njy ýylyň 1-nji iýulyndan başlap durmuş töleglerini we beýleki tölegleri, salgytlary, ýygymlary, hasaplamak üçin binýatlyk mukdary 50 manat möçberde bellendi.


TÜRKMENISTANYŇ ORDENLERI

 

 * - «Altyn asyr» ordeniniň iki ýa-da üç derejesi bilen sylaglanan adamlara has ýokary dereje üçin göz öňünde tutulan möçberde her aýda goşmaça töleg tölenilýär.

TÜRKMENISTANYŇ MEDALLARY

 

Atlandyrylyşy

Birwagtlaýyn pul baýraklar

Pensiýasyna, kömek puluna her aýda goşmaça hak

Bellik

1.      

Altyn Aý – Türkmenistanýň Gahrymanyny aýratyn tapawutlandyrýan nyşan

ABŞ-nyň 25 müň dollary

Pensiýasynyň 50 göterimi

 

ABŞ-nyň 100 müň dollary

Pensiýasynyň        100 göterimi

gaýtadan mynasyp bolanda

2.      

Edermenlik

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        5 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      20 göterimi

 

3.      

Gaýrat

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        5 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      20 göterimi

 

4.      

Magtymguly Pyragy

ortaça aýlyk zähmet hakynyň        5 essesi

pensiýasyna, kömek puluna ortaça aýlyk zähmet hakynyň      20 göterimi

 

 

 

 

 

TÜRKMENISTANYŇ HORMATLY ATLARY

 

Atlandyrylyşy

Birwagtlaýyn pul baýraklar

Pensiýasyna, kömek puluna her aýda goşmaça hak

Bellik

1.      

Türkmenistanyň halk mugallymy

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        5 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      30 göterimi

 

2.      

Türkmenistanyň halk lukmany

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        5 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      30 göterimi

 

3.      

Türkmenistanyň halk atşynasy

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        5 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      30 göterimi

 

4.      

Türkmenistanyň halk artisti

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        5 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      30 göterimi

 

5.      

Türkmenistanyň halk suratkeşi

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        5 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      30 göterimi

 

6.      

Türkmenistanyň halk ýazyjysy

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        5 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      30 göterimi

 

7.      

Türkmenistanyň halk bagşysy

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        5 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      30 göterimi

 

8.      

Türkmenistanyň halk itşynasy

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        5 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      30 göterimi

 

9.      

Türkmenistanyň ylymda we tehnikada at gazanan işgäri

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        4 essesi

pensiýasyna, kömek puluna, iň pes aýlyk zähmet hakynyň      20 göterimi

 

10.  

Türkmenistanyň at gazanan senagat işgäri

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        4 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      20 göterimi

 

11.  

Türkmenistanyň at gazanan halyçysy

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        4 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      20 göterimi

 

12.  

Türkmenistanyň at gazanan gurluşykçysy

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        4 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      20 göterimi

 

13.  

Türkmenistanyň at gazanan arhitektory

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        4 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      20 göterimi

 

14.  

Türkmenistanyň at gazanan ulag işgäri

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        4 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      20 göterimi

 

15.  

Türkmenistanyň at gazanan aragatnaşyk işgäri

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        4 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      20 göterimi

 

16.  

Türkmenistanyň at gazanan oba hojalyk işgäri

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        4 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      20 göterimi

 

17.  

Türkmenistanyň at gazanan atşynasy

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        4 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      20 göterimi

 

18.  

Türkmenistanyň at gazanan ýer gurluşykçysy

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        4 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      20 göterimi

 

19.  

Türkmenistanyň at gazanan saglygy goraýyş işgäri

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        4 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      20 göterimi

 

20.  

Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        4 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      20 göterimi

 

21.  

Türkmenistanyň at gazanan artisti

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        4 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      20 göterimi

 

22.  

Türkmenistanyň at gazanan bagşysy

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        4 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      20 göterimi

 

23.  

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        4 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      20 göterimi

 

24.  

Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        4 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      20 göterimi

 

25.  

Türkmenistanyň at gazanan bilim işgäri

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        4 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      20 göterimi

 

26.  

Türkmenistanyň durmuş hyzmaty çygrynyň at gazanan işgäri

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        4 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      20 göterimi

 

27.  

Türkmenistanyň at gazanan ýuristi

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        4 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      20 göterimi

 

28.  

Türkmenistanyň at gazanan ykdysatçysy

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        4 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      20 göterimi

 

29.  

Türkmenistanyň at gazanan uçarmany

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        4 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      20 göterimi

 

30.  

Türkmenistanyň at gazanan sport ussady

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        4 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      20 göterimi

 

31.  

Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        4 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      20 göterimi

 

32.  

Türkmenistanyň at gazanan itşynasy

iň pes aýlyk zähmet hakynyň
4 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň
20 göterimi

 

33.  

Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy»

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        10 essesi

pensiýasynyň ýa-da kömek pulunyň       30 göterimi

 

34.  

Altyn asyryň hünär ussady

iň pes aýlyk zähmet hakynyň        10 essesi

pensiýasyna, kömek puluna iň pes aýlyk zähmet hakynyň      30 göterimi

 

35.  

Ene mähri

döwlet kömek pullarynyň hasaplanylmagy üçin bellenilen binýatlyk ululygyň on essesi

pensiýasynyň ýa-da kömek pulunyň       30 göterimi