23 Ýanwar 2023

302

Aşgabat şäheriniň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Aşgabat şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi, Bagtyýarlyk etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2023-nji ýylyň 7-nji fewralynda S.Türkmenbaşy şaýolunyň 81-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň edara binasynda, sagat 09:00-dan 12:00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!

Kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň özlerindäki boş iş orunlary baradaky maglumatlary bilen bilelikde agzalan çärä wekilleriniň gatnaşmaklaryny üpjün etmeklerini;

Işe ýerleşmek isleýän raýatlaryň bolsa, şahsyýetini tassyklaýan resminamasy, eger bar bolsa, zähmet depderçesi hem-de hünärini tassyklaýan resminamasy bilen agzalan çärä gatnaşmaklaryny haýyş edýäris.

Çäräniň geçiriljek ýeriniň salgysy:

Aşgabat şäheriniň S.Türkmenbaşy şaýolunyň 81-nji jaýy (Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň edara binasy).

Habarlaşmak üçin telefon belgiler:

Aşgabat şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi

müdirliginiň ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi                             tel: 92-14-56

Bagtyýarlyk etraby                                                                            tel: 37-46-68

Berkararlyk etraby                                                                             tel: 37-46-67

Büzmeýin etraby                                                                               tel: 33-12-69

Köpetdag etraby                                                                                tel: 92-71-70

Okamak
Yza

Şeýle hem okaň