02 Oktýabr 2023

147

Türkmenistanda 200-e golaý desganyň gurluşygy alnyp barylýar

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Berline amala aşayran saparynyň dowamynda Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýet Baştutanlarynyň we German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň duşuşygyndaky çykyşynda Türkmenistanyň käbir makroykdysady görkezijilerini beýan etdi.

Gahryman Arkadagymyzyň aýdyşy ýaly, häzirki wgatda ýurdumyzda umumy bahasy ABŞ-nyň 10 milliard dollaryndan gowrak bolan 200-e golaý desganyň gurluşygy alnyp barylýar we 2023-nji ýylyň 8 aýynyň jemleri boýunça Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüşi 6,2 göterime deň boldy. Ýurdumyzyň ykdysadyýetine gönükdirilýän her ýylky maýa goýumlarynyň möçberi jemi içerki önümiň 18-19 göterimine deňdir we şunda daşary ýurt maýa goýumlarynyň paýy olaryň jemi möçberiniň 12 göterimine çenlisini düzýär.

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň belleýşi ýaly, strategik senagat – innowasiýa ösüş depgini maýa goýumlarynyň umumy möçberiniň 60 göterimden gowrak böleginiň önümçilik ulgamyna gönükdirilmeginiň hasabyna üpjün edilýär. Munuň özi senagatymyzyň düzümini üýtgetmäge, importyň ýerini tutýan hem-de eksport ugurly önümçilikleri ösdürmegi çaltlandyrmaga mümkinçilik berýär.

«Soňky ýyllarda Türkmenistanda ykdysadyýetimiziň gazhimiýa pudagynda birnäçe maýa goýum taslamalary amala aşyryldy. Olar ammiak, karbamid, polipropilen, polietilen, sintetiki benzin önümçiligi boýunça gurlan täze zawodlardyr» – diýip, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy nygta

 

Çeşme: Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi


Yza

Şeýle hem okaň