05 Oktýabr 2021

286

Daşkentde giňeldilen düzümde türkmen-özbek gepleşikleri geçirildi

Şu gün Daşkentde bilen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasyndaky gepleşikler iki ýurduň resmi wekiliýetleriniň gatnaşmagynda giňeldilen görnüşde dowam etdi. Bu barada özbek lideriniň metbugat gullugy habar berýär.
Gepleşikleriň dowamynda taraplar bilelikdäki tagallalaryň netijesinde doganlyk ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň hil taýdan täze strategik hyzmatdaşlygyň derejesine ýetendigini bellediler.
Döwlet baştutanlary soňky ýyllarda özara söwdanyň ösüş depginini kanagatlanma bilen bellediler we ikitaraplaýyn söwdanyň göwrümini has-da ýokarlandyrmak üçin bar bolan çeşmeleri we mümkinçilikleri ulanmak boýunça ylalaşdylar.
Bu ugurlardaky hyzmatdaşlygyň ilkinjisi söwdadyr. Şoňa laýyklykda, söwda öýleriniň döredilmegi we üçünji ýurtlaryň bazarlaryna çykmak bilen isleg bildirilýän önümleriň özara üpjünçiliginiň gerimini giňeltmek we diwersifikasiýa etmek maksadalaýykdyr.
Awtoulaglaryň önümçiligini ýola goýmak, himiki harytlary, elektrik önümlerini, durmuş enjamlaryny, gurluşyk materiallaryny öndürmek, pagta süýümini, miwe we gök önümlerini ýokary hilli gaýtadan işlemek, logistika ýaly dürli pudaklarda senagat hyzmatdaşlygynyň ösdürmek barada pikir alşyldy. Şeýle-de infrastruktura ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlary hökmünde hem kesgitlenildi.
Özbegistanyň Prezidenti degişli «Ýol kartasyny» taýýarlamagy teklip etdi.
Taraplar ulag we üstaşyr geçelgelerini ösdürmek pudagynda özara gatnaşyklary güýçlendirmek barada ylalaşdylar. Aşgabat şertnamasyny bilelikde wagyz etmegiň we Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň uly mümkinçiliklerinden peýdalanmagy giňeltmegiň ähmiýeti bellenildi. Bu ugurda bilelikdäki utgaşdyrylan tagallalar ýük daşamagyň mukdaryny artdyrmaga we üstaşyr mümkinçiliklerini açmak üçin amatly şertleri döretmäge ýol açar.
Iki ýurduň sebitleriniň mümkinçiliklerinden doly peýdalanmagyň ähmiýeti nygtaldy. Täze hyzmatdaşlyk guralyny — Sebitleriň forumlaryny işe girizmek barada ylalaşyk gazanyldy.
Suw pudagyndaky hyzmatdaşlyga ýokary baha berildi. Suw dolandyryşy boýunça hökümetara toparynyň ilkinji mejlisiniň üstünlikli geçirilendigi nygtaldy. Tümen suw howdanynyň Soltansanjar bendini täzeden gurmak taslamasynyň durmuşa geçirilişine kanagatlanma bildirildi. Şeýle hem iki halkyň arasynda dostlukly gatnaşyklary berkitmekde we özara düşünişmegi ýokarlandyrmakda möhüm wezipäni eýeleýän medeni we ynsanperwer ugurda hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.
Özara Medeniýet we Kino günlerini geçirmek, teatr we aýdym-saz toparlarynyň gezelençlerini guramak, ylmy jemgyýetçiligiň wekilleriniň ýygnaklary we şuňa meňzeş wakalar halklarymyzy has ýakynlaşdyrmaga kömek eder.
Bu nukdaýnazardan Türkmenistanyň «Ýüpek ýolunyň merjeni» atly meşhur Daşkent halkara film festiwaly baradaky başlangyja ýardam berýändigi kanagatlanma bilen bellenildi.
Özbegistanyň Prezidenti häzirki wagtda biziň ýurdumyzda 200 müňden gowrak türkmen raýatynyň ýaşaýandygyny aýtdy. Olar Özbegistanyň köpmilletli halkyny emele getirýän beýleki ähli halklaryň we milletleriň wekilleri bilen jebis, dostlukly maşgala hökmünde parahatçylykda we ylalaşykda ýaşaýarlar.
— Olar üçin ene dilini, medeniýetini, däp-dessurlaryny we däp-dessurlaryny ösdürmek üçin ähli şertleri döretmegi dowam etdireris. Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiçiň başlangyjy bilen döredilýän Aşgabatdaky "Daşkent" seýilgähiniň halklarymyzyň arasyndaky dostlugyň ýene bir nyşanyna öwrüljekdigine ynanýaryn — diýip, Şawkat Mirziýoýew belledi.
Gepleşikleriň dowamynda Owganystandaky parahatçylygyň we durnuklylygyň tutuş Merkezi Aziýa sebitiniň durnukly ösüşiniň açarydygy bellenildi.
Özbegistanyň Prezidenti: «Biz owgan halkyna zerur ynsanperwer kömegini bermäge, türkmen hyzmatdaşlary bilen bu ýurtda möhüm sosial-ykdysady we infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmekde işjeň hyzmatdaşlyga taýýar» diýip nygtady.
Prezidentler BMG, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly iri halkara guramalar we beýleki iri düzümler bilen bilelikde gepleşikleri we başlangyçlary bilelikde wagyz etmegiň tarapdary hökmünde piker alyşdylar. Yslam Hyzmatdaşlygy Guramasy, Türk dilli döwletleriň Hyzmatdaşlyk Geňeşi we beýleki halkara guramalar bilen alnyp barylýan gatnaşyklara dogrusynda hem nygtaldy.
Şawkat Mirziýoýew: «Şu günki gepleşikleriň netijeler strategik hyzmatdaşlygymyzy täze, hatda has amaly mazmun bilen doldurmaga, ynamy we özara düşünişmegi güýçlendirmäge mümkinçilik berer» diýip belledi.


Yza

Şeýle hem okaň