Maýyplyk boýunça pensiýanyň bellenilmegi üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 33-nji maddasynyň ikinji böleginiň 4-nji bendine laýyklykda, şertli-toplaýyş pensiýa usuly boýunça maýyplyk boýunça pensiýanyň bellenilmegi üçin arzanyň ýanyna şu aşakdaky resminamalar goşulýar:
  • pasportyň (ornuny tutýan resminamanyň) nusgasy;
  • Hemaýata mätäçligi anyklaýjy toparyň güwänamasyndan göçürme;
  • maşgala agzalary barada güwänama;
  • 18 ýaşy dolmadyk maşgala agzalarynyň dogluş hakynda şahadatnamalarynyň nusgasy;
  • aýratyn döwürlerini tassyklaýan resminamalar;
  • zähmet depderçesiniň (ornuny tutýan resminamanyň) nusgasy;
  • döwlet sylaglary we hormatly atlary hakynda şahadatnamanyň nusgasy (goşmaça tölegler göz öňünde tutulan döwlet sylaglary we hormatly atlary bar bolan adamlar üçin);
  • pensiýa resmileşdiriljek adamyň "Altyn asyr" plastik bank kartynyň rekwizitleri.