Çaga doglanda berilýän döwlet kömek pulunyň bellenilmegi üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 68-nji maddasyna laýyklykda, çaga doglanda berilýän döwlet kömek pulunyň bellenilmegi üçin arzanyň ýanyna şu aşakdaky resminamalar goşulýar:
  • döwlet kömek puluny resmileşdirilýän adamyň pasportynyň (ornuny tutýan resminamanyň) nusgasy;
  • çagalaryň dogluş hakynda şahadatnamasynyň nusgasy;
  • döwlet kömek puly resmileşdiriljek adamyň "Altyn asyr" plastik bank kartynyň rekwizitleri.