Döwlet durmuş kömek pulunyň bellenilmegi üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 72-nji maddasyna laýyklykda, döwlet durmuş kömek pulunyň bellenilmegi üçin arzanyň ýanyna şu aşakdaky resminamalar goşulýar:
  • döwlet kömek puly resmileşdirilýän adamyň pasportynyň (ornuny tutýan resminamanyň) nusgasy;
  • döwlet kömek puly resmileşdiriljek adamyň "Altyn asyr" plastik bank kartynyň rekwizitleri.