Onlaýn hasaplaýjy

Çaga doglanda berilýän döwlet kömek puluny we çaga seretmek boýunça döwlet kömek puluny

Hasaplamak

Siziň näçinji çaganyz doguldy?

Meniň

cagam doguldy?

Ekiz

Çagaňyzyň doglan senesini ýazyň.

Ekleýjisini ýitirenligi boýunça pensiýanyň möçberlerini hasaplamak

Hasaplamak

Ekleýjisiniň aradan çykan senesi

Ýetim ýa-da ata-enesiniň howandarlygyndan galan çaga

Eklençdäkileriň sany

Eklençde