28 Aprel 2023

1187

Aşgabat şäheriniň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Aşgabat şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi, Berkararlyk etrabynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň 2023-nji ýylyň 5-nji maýynda S.Türkmenbaşy şaýolunyň 81-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň edara-binasynda sagat 09:00-dan 12:00-a çenli boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!

Kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň özlerindäki boş iş orunlary baradaky maglumatlary bilen bilelikde agzalan çärä wekilleriniň gatnaşmaklaryny üpjün etmeklerini;

Işe ýerleşmek isleýän raýatlaryň bolsa, şahsyýetini tassyklaýan resminamasy, eger bar bolsa, zähmet depderçesi hem-de hünärini tassyklaýan resminamasy bilen agzalan çärä gatnaşmaklaryny haýyş edýäris.

 Çäräniň geçiriljek ýeriniň salgysy:

 S.Türkmenbaşy şaýolunyň 81-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň edara-binasy

                                        Habarlaşmak üçin telefon belgiler:

Aşgabat şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi

müdirliginiň ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi:

Seýitnazar Seýdi köçesiniň 3-nji jaý                                           tel: 92-14-56

Bagtyýarlyk etraby: Bekrewe köçesiniň 25-nji jaýy              tel: 37-46-68

Berkararlyk etraby: Bekrewe köçesiniň 25-nji jaýy               tel: 37-46-67

Büzmeýin etraby:     Oguzhan köçesiniň   8-nji jaýy               tel: 33-12-69

Köpetdag  etraby: Seýitnazar Seýdi köçesiniň 3-nji jaýy     tel: 92-15-26

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy

S.Türkmenbaşy şaýolunyň 81-nji jaýy                                           tel: 22-74-07

Okamak
Yza

Şeýle hem okaň