Habarlar

27.09.2021

Aşgabatda Garaşsyzlyk mynasybetli dabaraly harby ýöriş geçirildi

Şu gün, 27-nji sentýabrda Aşgabadyň günortasynda Köpetdag şaýolunyň ugrunda bina edilen täze Döwlet münberinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň, ýurdumyzyň ýolbaşçy düzüminiň we daşary ýurtly myhmanlaryň gatnaşmagynda dabaraly harby ýöriş geçirildi....

27.09.2021

Türkmenistanda köp çagaly maşgalalar üçin täze ýeňillikler dörediler

Milletiň Lideri «Ene mähri» diýen hormatly ada mynasyp bolan eneleriň pensiýalarynyň, çaga ideg etmek boýunça döwlet kömek pullarynyň, durmuş kömek pullarynyň möçberlerini artdyrmak, şeýle hem sekiz we şondan köp çagany terbiýeläp ýetişdiren eneleriň has ir pensiýa çykmagy bilen baglanyşykly degişli kanunlara täze kadalary girizmegiň maksadalaýyk boljakdygyny belledi....

26.09.2021

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli şaýy pullary çykaryldy

Türkmenistanyň Merkezi banky ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli her biriniň gymmaty 100 manada deň bolan ýadygärlik altyn we kümüş şaýy pullaryny çykardy. Singapur Respublikasynyň «Eng Leong Medallic Industries Pte Ltd» kompaniýasy tarapyndan taýýarlanylan täze şaýy pullar Türkmenistanda döredilýän özboluşly ýylýazgynyň gymmatlyklarynyň üstüni ýetirer....

25.09.2021

Türkmenistanyň Prezidentiniň Garaşsyzlygyň 30 ýyllygyna bagyşlanan täze kitaby çapdan çykdy

25-nji sentýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylyk etmeginde Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onuň barşynda türkmen Lideri ýurduň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan täze kitabyny ýazyp tamamlandygyny habar berdi....

24.09.2021

Türkmenistanda ortaça zähmet hakyny hasaplamagyň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň 2021-nji ýylyň 28-nji iýunynda çykaran 68-Ö belgili buýrugy bilen "Ortaça zähmet hakyny hasaplamagyň tertibiniň aýratynlyklary hakynda Gözükdiriji" tassyklanyldy....

23.09.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Marydaky «Türkmeniň ak öýi» binasynyň ýanynda täze desganyň gurluşygyna badalga berdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 23-nji awgustda Mary welaýatyna amala aşyran iş saparynyň çäklerinde Mary şäherinde bina edilen “Türkmeniň ak öýi” binasynyň ýanynda ýerleşip, onuň bilen bir bitewi toplumy emele getirjek 3 müň orunlyk köpçülikleýin dabaralary geçirmäge niýetlenen desganyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy....