Habarlar

30.03.2022

Hytaýda Türkmenistanyň we Eýranyň daşary işler ministrleri duşuşdylar

Hytaýda Owganystana goňşy döwletleriň daşary işler ministrleriniň 3-nji duşuşygynyň çäklerinde Hytaýyň Tunsi şäherinde Türkmenistanyň we Eýranyň daşary işler ministrleriniň arasynda gepleşikler geçirildi....

29.03.2022

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

28-nji martda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň...

28.03.2022

Ikitaraplaýyn duşuşykda Türkmenistan bilen BSG-nyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

25-nji martda Türkmenistanyň Bütindünýä Söwda Guramasyna (BSG) agza bolmagy bilen bagly meseleleri öwrenmek boýunça Hökümet toparynyň nobatdaky mejlisi...

26.03.2022

Türkmenistanyň Prezidenti Hökümetiň täze düzümini tassyklady

25-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bu wezipä saýlanyp, Ministrler Kabinetiniň ilkinji mejlisini geçirdi, onda Hökümetiň täze düzümini tassyklamak, döwlet durmuşynyň häzirki meseleleri we aýry-aýry resminamalaryň taslamalary ýaly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy....

25.03.2022

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtda täze ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

24-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky Içeri işler...

24.03.2022

Türkmenistanyň Prezidenti Kuba bilen hyzmatdaşlygyň mundan beýläk hem berkidiljekdigine ynam bildirýär

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow türkmen halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Kuba Respublikasynyň Prezidenti Migel Mario Dias-Kanel Bermudese we ýurduň halkyna Türkmenistan bilen Kuba Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Bu barada TDH habar berýär....