Habarlar

03.08.2022

Türkmenistanda görüşi pes adamlar üçin duýup bolýan ýer belliklerini ýerleşdirmegiň düzgünleri tassyklandy

Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministri G.Orunow çäkli görüş mümkinçiligi bolan adamlar üçin duýup bolýan ýer belliklerini ornaşdyrmak boýunça...

02.08.2022

Türkmenistanyň DIM-i bilen Aýlagdaky Arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşiniň Baş sekretariatynyň arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekildi

1-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň...

01.08.2022

Türkmenistanyň Prezidenti «Awazada» «Rowaç» kottejler toplumyny açdy

1-nji awgustda zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan gurlan...

31.07.2022

Türkmen zyýaratçylary hajdan dolanyp geldiler

Gurban baýramynyň nurana günlerinde Mekgede we Medinede haj parzyny berjaý eden türkmen zyýaratçylarynyň topary Watanymyza sag-aman dolanyp geldiler...

30.07.2022

Türkmenistanda maýyplygy bolan çagany terbiýeläp saklaýan ene-atalar ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlar girdeji salgydyndan boşadylar

Maýyplygy bolan çagany terbiýeläp saklaýan ene-atalar ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlar çaga 18 ýaşyna ýetýänçä Türkmenistanyň girdeji salgydyny tölemekden boşadylar....

29.07.2022

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi Merkezi Aziýada ugurtapyjy ýaşlary goldamak boýunça taslamanyň durmuşa geçirilmegine gatnaşýar

Türkmenistanyň Bilim ministrligi hem-de Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi Ýewropa bilim gaznasy we Ýewropa Bileleşiginiň...