Habarlar

25.10.2021

Kasym-Žomart Tokaýew Türkmenistanyň «Bitaraplyk» ordeni bilen sylaglandy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Permanyna laýyklykda Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Kemelewiç Tokaýew Türkmenistanyň «Bitaraplyk» ordeni bilen sylaglandy....

25.10.2021

Gurbanguly Berdimuhamedow we Kasym-Žomart Tokaýew ikitaraplaýyn gepleşikleri giňeldilen görnüşde geçirdiler

Geçirilen ikiçäk gepleşiklerden soň, iki ýurduň döwlet Baştutanlary resmi wekiliýetleriň agzalarynyň gatnaşmagynda gepleşikleri giňeldilen görnüşde dowam etdirdiler. Bu barada Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň resmi web sahypasynda habar berilýär....

24.10.2021

Gazagystanyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary başlandy

Şu gün – 24-nji oktýabrda Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew döwlet sapary bilen Aşgabat şäherine geldi....

24.10.2021

24-nji oktýabr- Birleşen Milletler Guramasynyň halkara güni

1945-nji ýylyň 24-nji oktýabry Birleşen Milletler Guramasynyň döredilen senesi bolup, bu sene her ýyl guramanyň agzasy bolan ýurtlarda Birleşen Milletler Guramasynyň halkara güni hökmünde giňden bellenilýär. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda bu halkara baýramçylyk biziň ýurdumyzda hem bellenilip geçilýär....

22.10.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň täze we döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy

21-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýaty boýunça iş saparyny amala aşyryp, sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygyndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy....

18.10.2021

Türkmenistan bilen Russiýa parlamentara gatnaşyklary ösdürýär

18-nji oktýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy W.Matwiýenkonyň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda parlamentara gatnaşyklary ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy....